Studenti se zrakovým postižením

Služby jsou určeny studentům s poškozením zraku natolik vážným, že negativně ovlivňuje jejich  každodenní fungování a běžná optická korekce (brýlemi či kontaktními čočkami) nepostačuje. 

Co nabízíme

 • zajištění přístupnosti studijních materiálů
 • knihovnu Střediska Teiresiás a její knihovní fond nabízející studijní literaturu v přístupném formátu
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, osobní asistence při jednorázových školních akcích
 • adaptaci výuky formou technické pomoci, pedagogické asistence, individuální výuky aj.
 • možnost individuálních termínů odevzdávání seminárních prací
 • adaptaci písemných testů – úprava zadání do přístupné podoby, zajištění pracovního místa s počítačem a asistivními technologiemi a poskytnutí prodlouženého času k řešení,
 • kurzy či konzultace zaměřené na nácvik práce se speciální výpočetní technikou, případně její zápůjčky
 • alternativní kurzy tělesné výchovy
 

Příprava a adaptace studijních materiálů

Studenti se zrakovým postižením, pro něž nejsou přístupné studijní materiály běžně poskytované vyučujícími nebo nabízené prostřednictvím standardních informačních a knihovních služeb, mohou využívat podpory, kterou v tomto ohledu zajišťuje přímo Středisko Teiresiás, resp. jeho Knihovní a vydavatelské oddělení. Jedná se především o tato servisní opatření:  
Veškeré detaily jsou dostupné na stránkách Knihovny a vydavatelství v sekci Služby. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na pracovníky Knihovního a vydavatelského oddělení.

Samostatný pohyb a prostorová orientace

Pro studenty Masarykovy univerzity se zrakovým postižením je organizován nácvik prostorové orientace a doprovodný servis následujícím způsobem:

 • Úvodní intenzivní nácvik při zahájení studia:
  • zpravidla 2 týdny před vlastním zahájením studia
  • obnáší základní seznámení s novými prostory: kolej, středisko Teiresiás, hlavní budovy příslušné fakulty a univerzity (studijní oddělení, menzy, všechny používané učebny), systém městské dopravy a v případě potřeby návaznost na dopravu meziměstskou
 • Pravidelná výuka:
  • seznámení s novými učebnami na začátku každého semestru
  • v případě potřeby rozvoj orientačních dovedností
 • Asistence:
  • Asistence formou doprovodu je poskytována zrakově postiženým studentům v případech jednorázových výukových, či kulturních aktivit organizovaných univerzitou (imatrikulace, promoce, odborné praxe, ad.).
  • Pravidelná asistence je s ohledem na zajištění bezpečnosti a vhodné zpětné vazby využívána při sportovních aktivitách zrakově postižených  studentů.
V případě zájmu o popsané služby můžete kontaktovat přímo naše instruktory prostorové orientace (Jitka Graclíková, DiS., Mgr. Petr Červenka).

Adaptace výuky

Nemůže-li student se zrakovým postižením sledovat běžnou výuku, zajistí odpovědní pracovníci Střediska Teiresiás relevantní úpravy umožňující aktivní zapojení studenta. Nejčastějším důvodem pro adaptaci bývá výukový styl založený na odkazování či manipulaci s informacemi, které jsou studentům zobrazeny pouze vizuálně na tabuli či plátně dataprojektoru. Konečná podoba úprav je vždy společným rozhodnutím vyučujícího daného předmětu (příp. garanta oboru), pracovníka Studijního oddělení, příp. dalších zapojených oddělení Střediska Teiresiás. Další informace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Servis Oddělení speciální informatiky

Kromě výše uvedených služeb mohou studenti se zrakovým postižením využívat nabídky služeb Oddělení speciální informatiky. Nabídka zahrnuje především:

 • zajištění vhodných technologií potřebných pro zpřístupnění výuky (speciální výpočetní technika – hardware i software)
 • při práci s novými technologiemi metodické vedení formou individuální výuky či příležitostných konzultací
 • možnost dočasných zápůjček technického vybavení (odečítače obrazovky, brailleské displeje apod.)
Máte-li zájem o některou z těchto služeb, můžete kontaktovat přímo pracovníky Oddělení speciální informatiky.