Ubytování

Všeobecné informace

Základní všeobecné informace o ubytování na kolejích MU

Informace pro studenty se specifickými nároky

Přednostní rezervace ubytování

Možnost přednostní rezervace ubytování mají studenti s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením a studenti s psychickými obtížemi a chronickým onemocněním, u nichž  z charakteru postižení, onemocnění nebo obtíží vyplývá nutnost ubytování za specifických podmínek (bezbariérový pokoj, konkrétní koleje s ohledem na jejich přístupnost, příp. vzdálenost od školy, samostatný pokoj apod.).

O přednostní ubytování mohou žádat studenti nastupující do 1. ročníku až po zápisu do studia, nejpozději však 7 dní před zahájením období pro rezervace ubytování stanoveném v Harmonogramu rezervací a ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity pro daný akademický rok (zveřejněn na webu skm.muni.cz). Ve výjimečných případech lze žádat o přednostní rezervaci ubytování i před termínem zápisu. Žádost je třeba doložit zdravotní dokumentací, ze které vyplývá nutnost ubytování za specifických podmínek (aktuální lékařská zpráva, zpráva od psychologa apod.).

Žádost o přednostní rezervaci ubytování posílejte na adresu: studijni@teiresias.muni.cz.

Ubytování v samostatném pokoji 

Studenti se zdravotním postižením vyžadujícím trvalou přítomnost asistenta, s psychickými obtížemi, příp. chronickým somatickým onemocněním, které jim znemožňuje nebo komplikuje standardní ubytování, mohou požádat o ubytování v samostatném pokoji. O tento typ ubytování je třeba požádat v dostatečném předstihu na adrese: studijni@teiresias.muni.cz.

Studenti žádající o ubytování v samostatném pokoji z výše uvedených důvodů mohou požádat Středisko Teiresiás o příspěvek na ubytování.

Žádost je třeba doložit aktuální lékařskou zprávou, příp. zprávou od psychologa, ze které vyplývá výše uvedený nárok na ubytování v samostatném pokoji. Studenti, kteří v semestru, kdy žádají o příspěvek, absolvovali přijímací zkoušku ve Středisku Teiresiás, lékařskou zprávu dokládat nemusí. Každá žádost bude posuzována individuálně, příspěvek není nárokový. Žádost prosím podávejte prostřednictvím formuláře online.

Ubytování v bezbariérových pokojích

Masarykova univerzita nabízí ubytování v dvoulůžkových bezbariérových pokojích na kolejích Vinařská. Pokoje jsou určeny výhradně pro studenty s pohybovým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup. Pro více informací kontaktujte kolegy z Oddělení fyzické přístupnosti. 

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium má mimobrněnský student v prezenční formě studia studující v prvním studijním programu. Žádost se podává dvakrát ročně, v listopadu a dubnu. Před podáním samotné žádosti o stipendium je třeba zadat prostřednictvím Osobní administrativy IS číslo bankovního účtu, na který si stipendium necháte posílat (viz odkaz "Stipendia – Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií").