Studijní oddělení

Služby Studijního oddělení Střediska Teiresiás MU jsou určeny především studentům se specifickými nárokyjejich učitelům. Na pracovníky oddělení se samozřejmě mohou obracet i ti, jimž specifický nárok přiznán nebyl a kteří se potřebují o svém stávajícím, nebo budoucím studiu poradit, příp. se o některou z poskytovaných služeb ucházejí. 

agenda studijního oddělení

1. Organizace studia na MU

Řádné studium

 • studijní poradenství pro studenty se smyslovým, pohybovým postižením, s poruchami učení, psychickými obtížemi a chronickým onemocněním
 • tvorba individuálního studijního plánu
 • řešení nenadálých studijních situací souvisejících s přechodným či trvalým zhoršením zdravotního stavu apod.
 • organizační pomoc při jednání s vyučujícími a pracovníky fakultních studijních oddělení
 • organizace individuální výuky, příp. zkušebních termínů, včetně zajištění přednostního zápisu do seminárních skupin a na zkoušky
 • organizační zajišťování přístupné podoby zkoušek (individuální pracovní prostředí, zadání v přístupném formátu, navýšení časového limitu apod.)
 • iniciace případné studijní či osobní asistence

Celoživotní vzdělávání

 • organizace kurzů celoživotního vzdělávání určených studentům se specifickými nároky, především studentům se zrakovým postižením
 • zajišťování přístupnosti kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných jinými součástmi MU

2. Organizace studia v zahraničí

 • vstupní konzultace ve Středisku Teiresiás, příp. s přispěním kolegů z Centra zahraniční spolupráce
 • pomoc s vytipováním škol nabízejících odpovídající servis pro konkrétního studenta se specifickými nároky, vstupní konzultace se zástupci vybraných škol
 • pomoc se žádostí o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+
 • pomoc s organizací případné osobní asistence v zahraničí

3. Organizace přijímacího řízení

 • vstupní konzultace při volbě vhodného studijního programu
 • sestavování funkční diagnostiky, na jejímž základě může být modifikována forma přijímací zkoušky (např. poskytnutím zadání ve znakovém jazyce, ve hmatové podobě, použitím asistivních technologií, prodlouženým časem aj.)
 • organizace přípravného kurzu pro Test studijních předpokladů
 • organizace přijímacího řízení pro uchazeče se specifickými nároky

4. Diagnostika specifických poruch učení

 • pro uchazeče o studium na MU i studenty MU
 • za použití diagnostické baterie pro dospělé (tzv. DysTest)
 • organizace a vedení individuálních konzultací a školení studijních strategií, příp. obsluhy souvisejících asistivních technologií apod.

5. Pedagogicko-psychologické poradenství

 • psychologické poradenství
 • organizace a zajištění navazujících psychoterapeutických sezení
 • konzultace ke studijním strategiím a organizaci času

Studijní poradci

(v závorce za jménem uvádíme fakultu, jejíž studenty má poradce primárně na starosti)

Mgr. Ilja Rajdová (FSS, FaF) – vedoucí oddělení, agenda podrobněji a kontaktní údaje
Mgr. Eva Hulíková (PrF) – agenda a kontaktní údaje
Bc. Anna Kolářová (PdF) – agenda a kontaktní údaje
Mgr. Lukáš Másilko (FI, ESF, FSpS) – agenda a kontaktní údaje
Mgr. Šárka Panochová (FF – bakalářské studium) – agenda a kontaktní údaje
Mgr. Ondřej Pelech (LF, PřF, FF – navazující magisterské studium) – agenda a kontaktní údaje


Pedagogicko-psychologičtí poradci

Mgr. Andrea Lázničková – agenda a kontaktní údaje
Mgr. Tereza Netolická – agenda a kontaktní údaje
Mgr. Ester Detáryová – agenda a kontaktní údaje


Psychoterapeuti

Mgr. Hynek Latta – agenda a kontaktní údaje