Délka kurzů a dosažené úrovně

Informace se týkají pouze jazykových kurzů.

Kurz cizího jazyka pro začátečníky (A1, A2)

Výstupní úroveň A2. Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů).

Účastník CŽV, který dosáhl této úrovně, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Kurz cizího jazyka pro mírně pokročilé (B1)

Výstupní úroveň B1. Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů).

Účastník CŽV, který dosáhl této úrovně, rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Kurz cizího jazyka pro středně pokročilé (B2)

Výstupní úroveň B2. Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů).

Účastník CŽV, který dosáhl této úrovně, rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Kurz cizího jazyka pro pokročilé (C1)

Výstupní úroveň C1. Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů). 

Účastník CŽV, který dosáhl této úrovně, rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Po ukončení jednotlivých výukových bloků lze složit zkoušku odpovídající výstupní úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Konverzační kurzy jsou nabízeny ve všech vyučovacích jazycích (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština) a ve dvou úrovních pokročilosti:

Konverzace I

Standardní doba trvání bloku: 3–4 roky (6–8 semestrů).

Tento kurz předpokládá mírně až středně pokročilou úroveň jazyka (B1+). Účastník CŽV na této úrovni dokáže komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Dokáže si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem, a bez přípravy zvládne konverzovat o tématech, která jsou mu známá (např. rodina, koníčky, práce, cestování a současné události). Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických znalostí na dané úrovni.

Konverzace II

Standardní doba trvání bloku: 3–4 roky (6–8 semestrů).

Tento kurz předpokládá středně pokročilou úroveň jazyka (B2+). Účastník CŽV na této úrovni dokáže komunikovat s velkou mírou plynulosti a spontánnosti, může bez zásadních problémů konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se účastnit diskuse ve známém kontextu a vysvětlovat a zdůvodňovat své názory. Kurz je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatických znalostí na dané úrovni.