Často zodpovídané dotazy

Prosím prostudujte si následující článek a pouze v případě, nenajdete-li v něm odpověď na svou otázku, se obracejte na pracovníky Knihovního oddělení Střediska Teiresiás.
 

1. Jaké je postavení knihovny Střediska Teiresiás v rámci knihovního systému MU?

Knihovna je postavena naroveň ústředním fakultním knihovnám, její fond je vzhledem k cílové skupině čtenářů (studenti různých oborů celé MU, nikoli primárně jen jedné z fakult) svým složením univerzální.

2. Komu je knihovna primárně určena?

Knihovna vznikla primárně jako databáze studijních textů adaptovaných pro potřeby zrakově postižených studentů vysokých škol, postupně vychází vstříc i studentům s jinými typy postižení, která objektivně brání v přístupu k informacím ve standardních formátech (např. sluchově postiženým, studentům s postižením jemné motoriky rukou, příp. se specifickými poruchami učení). V neposlední řadě slouží svým černotiskovým fondem jako příruční knihovna odborným pracovníkům Střediska Teiresiás, resp. zainteresovaným zájemcům z řad akademické i neakademické veřejnosti.

3. Koho zahrnuje termín "osoba se specifickými nároky"?

Držitele průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. Tento termín je pro potřeby knihovny používán pouze jako zastřešující – fakticky je okruh čtenářů užší (viz podmínky registrace).

4. Kdo má ke knihovním fondům přístup?

Každý řádně registrovaný čtenář.

5. Jak je fond knihovny členěn?

  • hmatový (dokumenty tištěné v Brailleově bodovém písmu, hmatová grafika)
  • digitální (elektronické dokumenty přístupné online)
  • černotiskový (běžně tištěné publikace)
  • audiální a audiovizuální (zvukové nahrávky a videonahrávky na externích nosičích – MC, CD, DVD)

6. Vztahuje se na knihovnu Střediska Teiresiás Knihovní řád MU?

Ano, beze zbytku. Uživatelé jsou řazeni do týchž kategorií čtenářů (interní, externí, se specifickými nároky...) a výpůjční podmínky jednotlivých dokumentů dané statutem jednotky (prezenční, krátkodobá, standardní...) jsou tytéž jako v jiných knihovnách MU.

7. Jaké jsou podmínky registrace do knihovny Střediska Teiresiás?

Podmínky registrace se odvíjejí od druhu dokumentů, jež hodlá čtenář využívat. Pro registraci do všech fondů s výjimkou digitálních zájemce vyplní registrační kartu (není-li již registrován v jiné ústřední knihovně MU) a předkládá pouze průkaz totožnosti (v případě studentů MU i studentskou kartu ISIC) – registrační procedura plně odpovídá té popsané v Knihovním řádu MU.

Digitální fondy jsou přístupné pouze uživatelům s takovým handicapem, který znemožňuje práci s běžnými (černotiskovými, příp. jinak "bariérovými") dokumenty – tedy především čtenářům zrakově postiženým, příp. uživatelům s postižením jemné motoriky horních končetin apod. K řádné registraci pak zájemce předkládá dokumenty dokládající jeho handicap (průkaz ZTP apod.) a vlastnoručně potvrdí prohlášení (zde ke stažení ve formátu MS Word), jímž se zavazuje nakládat se získanými elektronickými dokumenty v souladu se zákonem.

8. Má čtenář registrovaný v některé z ústředních knihoven MU automaticky přístup i do knihovny Střediska Teiresiás? I do digitálního fondu?

Registrace provedená v jiné ústřední knihovně na půdě Masarykovy univerzity je platná i pro knihovnu Střediska Teiresiás – automaticky však opravňuje pouze k využívání nedigitálních fondů (viz předchozí odstavec). Registrace uživatelů digitálních fondů je prováděna pouze v knihovně Střediska Teiresiás.

9. Jak se zaregistrovat, příp. jak získat přístupová práva k digitálnímu fondu?

Stačí obrátit se na pracovníky Knihovního oddělení Střediska Teiresiás (kontaktní údaje zde) – ti provedou registraci. Je-li čtenář oprávněn k přístupu do digitálních fondů (viz podmínky registrace), získá při registraci i autorizační údaje.

10. Může z knihovny získat elektronické dokumenty i čtenář, který nesplňuje podmínku "specifického nároku" (ve výše definovaném slova smyslu), resp. podmínky registrace?

Nikoliv. Všechny elektronické dokumenty, k jejichž získání je třeba autorizovaný přístup, jsou pod ochranou Zákona o právu autorském č. 121/2000 Sb. v aktuálním znění, a nejsou poskytovány nikomu, kdo na ně nemá ze zákona právo. Tzv. oprávněný příjemce je definován v § 39a, odst. 1 písm. a) až c) citovaného zákona.

Naléhavě žádáme všechny, kdo podmínky pro přístup do digitální knihovny nesplňují, aby se na pracovníky Střediska Teiresiás se žádostmi o elektronické verze neobraceli (byť by byly podepřeny argumenty sebevynalézavějšími: dálkové studium, práce v terénu, špatná dostupnost papírového originálu apod.).

11. Jsou někde výše uvedené informace pojednány systematicky?

Jistě. V Provozním řádu knihovny, který specifikuje vlastní organizaci a administraci knihovny, podmínky registrace, práva a povinnosti čtenářů apod. – každý čtenář knihovny je povinen se s ním seznámit a dodržovat jej. Kompletní informace o knihovně Střediska Teiresiás jsou dostupné na adrese www.teiresias.muni.cz/knihovna-a-vydavatelstvi.