Knihovna a vydavatelství

Poslání

Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky (zkráceně knihovna Střediska Teiresiás) vznikala souběžně se vznikem střediska a byla vždy nedílnou součástí servisu poskytovaného od samého začátku studentům se zrakovým postižením.

Zajišťovala a stále zajišťuje dostupnost studijních materiálů v adekvátních formátech, tedy takových, které umožňují zrakově postiženým efektivní práci s běžně požadovanými studijními texty. I po rozšíření služeb Střediska o agendu související i s jinými typy postižení, zůstal servis knihovny určen především zrakově postiženým čtenářům, příp. čtenářům s postižením jemné motoriky rukou apod., kteří mohou mít objektivní fyzické obtíže při práci s běžnými knihovními dokumenty.

Organizace

 • Knihovna je formálně vedena jako tzv. specifická a
 • je součástí systému Knihoven Masarykovy univerzity – řídí se Knihovním řádem MU i metodickými pokyny platnými pro ostatní knihovny univerzity, knihovní fond je katalogizován v Souborném katalogu MU. 

Specifičnost knihovny spočívá:

 • v typologickém složení knihovního fondu (formáty knihovních jednotek),
 • v akvizičních metodách (digitalizace, brailleský tisk),
 • v některých speciálních knihovních službách.

Správou knihovny je pověřeno Knihovní a vydavatelské oddělení Střediska Teiresiás.
 

Výpůjční doba

 • elektronické (on-line) dokumenty: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
 • fyzické dokumenty:
  • středa a čtvrtek od 8.30 do 12 a od 13 do 14.30
  • mimo uvedené hodiny je provedení výpůjčky možné, nikoli však jisté; chcete-li mít jistotu, prosím dejte nám o své návštěvě vědět předem (ať už e-mailem, nebo telefonicky)