Celouniverzitní studovny pro uživatele se specifickými nároky

Jak studovny fungují

Jelikož Středisko Teiresiás ve svých prostorách zajišťuje individuální výuku studentů se specifickými nároky, disponuje vhodně upravenými prostorami, které k tomuto účelu využívá. V době, kdy v těchto místnostech výuka neprobíhá, lze místnosti použít pro individuální studium nebo individuálně dohodnuté konzultace. Informace o obsazenosti studoven jsou k dispozici v rozvrhové aplikaci Střediska Teiresiás, zde si také zájemci o studijní místo mohou příslušnou studovnu rezervovat (vyžadováno je oprávnění ke vstupu do studoven Střediska Teireisás).

V celkem deseti místnostech jsou kromě standardního vybavení k dispozici asistivní technologie, které uživatelům se specifickými nároky zpřístupňují nebo usnadňují ovládání počítače, práci s písemnými informacemi a komunikaci nebo fyzicky přizpůsobují pracovní místo. Studovny lze použít také pro připojení vlastního notebooku nebo jiného mobilního zařízení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě Eduroam.

Na samostatných stránkách najdete podrobnější souhrn softwarového a hardwarového vybavení a technické údaje jednotlivých studoven.

Provoz studoven zajišťuje Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, jehož pracovníci v pracovních dnech od 8 do 16.30 hodin poskytují technickou pomoc uživatelům (telefonní číslo 549 49 1110, místnost č. 119).

Pro koho jsou studovny určeny

Studovny pro uživatele se specifickými nároky jsou určeny všem členům akademické obce (studenti, učitelé, zaměstnanci), kteří ke své práci potřebují asistivní technologie nebo jiné individuální podmínky, jaké jim jiná fakultní nebo celouniverzitní studovna MU nemůže nabídnout. V případě studentů MU jde formálně o ty, kterým byl přiznán tzv. specifický nárok (ve smyslu Směrnic MU č. 8/2014 a 9/2014) – udělit oprávnění je tak v gesci pracovníků Studijního oddělení střediska Teiresiás. Studovny jsou určeny také učitelům, do jejichž předmětů jsou zapsáni studenti se specifickými nároky a kteří mají v úmyslu využít technické vybavení studoven pro přípravu své výuky pro tyto studenty.

Kde se studovny nacházejí

Studovny jsou umístěny v areálu Střediska Teiresiás, Komenského nám. 2, v 1. nadzemním podlaží, místnosti 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117 a 118 (viz podrobnější informace).

Provozní doba

Provoz studoven je pro individuální práci časově omezen pouze avizovanou výukou (viz rozvrhová aplikace Střediska Teiresiás nebo veřejně přístupné displeje v halách před studovnami) – jinak je lze využívat 24 hodin denně, a to včetně víkendů a státních svátků.

Současně upozorňujeme, že uživatelé studoven jsou podle Provozního řádu areálu MU, Komenského nám. 2, Brno povinni ohlásit svou přítomnost na recepci budovy (osobně, telefonicky na čísle 549 49 1310 nebo e-mailem na vratnicekom2@ucn.muni.cz), jestliže se ve studovně zdrží v době mezi 22. a 6. hodinou nebo v nepracovní dny.

Přístup do studoven

Ke vstupu do místností oprávněným uživatelům slouží identifikační čipové karty MU (v případě studenta tedy ISIC) – jejich funkčnost pro tento účel zajišťují pracovníci Oddělení speciální informatiky.

Přihlášení uživatele na počítačích ve studovnách

Pro přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu použijte své UČO (nikoliv přezdívku) a sekundární heslo MU (lze zjistit či změnit v IS MU). Individuální nastavení, vlastní soubory atd. se v rámci jednoho účtu přenášejí nejen mezi všemi počítači studoven Střediska Teiresiás, ale i počítači dalších studoven MU. Při ukončení práce na počítači se prosím nezapomeňte ze svého účtu odhlásit.

Provozní řád

Využívání studovny se v přiměřeném rozsahu řídí Provozním řádem počítačových studoven Masarykovy univerzity.

Podmínky pro využívání studoven

 • Studovny jsou k dispozici v pracovní dny i během víkendu celodenně; o víkendu a ve státních svátcích je třeba svou přítomnost a odchod hlásit na vrátnici.
 • Své pracovní místo je třeba si vždy předem rezervovat v aplikaci Rozvrh. V případě, že rezervaci nevyužijete, je třeba ji v rozvrhu zrušit. Podobně, nevyužijete-li celou rezervovanou dobu, upravte také délku rezervace. Pracovníci Střediska Teiresiás provádí náhodné kontroly rezervací. V případě, že hodinu po začátku rezervace do učebny nevstoupil student/ka, který/á učebnu rezervoval/a, bude rezervace bez upozornění zrušena.
 • Studovny jsou určeny pouze studentům se specifickými nároky. Můžete si přivést spolužáky a studovat společně, ale vždy musíte být ve studovně přítomni také Vy. Berte na vědomí, že za veškeré dění ve studovně odpovídá vždy student, který ostatním osobám umožnil vstup.
 • Studovny jsou určeny výhradně k samostudiu a podle čl. 4, odst. 2 c), d) a i) Provozního řádu studoven MU jsou uživatelé povinni se zdržet jakýchkoliv činností, které s ním bezprostředně nesouvisejí.
 • Podle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. 7/2012 Provozní řád počítačových studoven MU mají studenti právo vstupu do studovny pouze v případě, mají-li u sebe platný identifikační průkaz. Pracovníci Střediska Teiresiás a vrátnice mají právo provádět náhodné kontroly v učebnách a po přítomných studentech požadovat, aby se identifikovali. Půjčování svého identifikačního  průkazu jiné osobě není dovoleno.
 • Pokud studovnu opouštíte – i když jen na chvíli – zavírejte dveře.
 • Není dovoleno manipulovat s žádným kabelovým připojením technických přístrojů, včetně připojení počítačů do elektrických zásuvek.
 • Žádosti o technickou asistenci ve výuce posílejte předem na adresu ict@teiresias.muni.cz.
 • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, v době jejich nepřítomnosti e-mailem na adresu ict@teiresias.muni.cz, příp. pracovníkům Studijního oddělení.
 • Po skončení výuky, konzultace či samostudia je třeba uvést pracovní místa do původního stavu (vrátit monitory do původní pozice, zavřít okna, zhasnout světlo, vypnout klimatizaci, zavřít dveře učebny).  Je zakázáno přenášet židle a tabule mezi učebnami a chodbou a učebnami.
 • Zachovávejte klid v učebně i na chodbách, berte ohled na své kolegy, kteří využívají studovny kvůli možnosti pracovat v klidném prostředí.
 • Větší množství odpadků, které se nevejde do odpadkových košů, odnášejte do odpadkových košů u vrátnice. Nenechávejte je položené kolem odpadkového koše v učebně.
 • V případě nedodržování výše uvedených pravidel vás může pracovník Střediska Teiresiás, příp. pracovník vrátnice vyzvat k dodržování pravidel a upozornit na případné sankce. Při neuposlechnutí má právo vás z učebny (prostor Střediska Teiresiás) vykázat. Pokud i přes upozornění porušujete výše uvedená pravidla, bude vám odebrán přístup do studoven po dobu 14 dní, při dalším porušení pravidel vám bude odebrán přístup na měsíc. V případě častého nebo závažného porušování výše uvedených pravidel vám může být odebrán přístup do učeben (prostor) Střediska Teiresiás trvale.