Hapticke.mapy.cz

Základní informace o projektu

Podstatou projektu Hapticke.mapy.cz je webové rozhraní umožňující automatické generování kartografických podkladů vhodných pro výrobu hmatových map, tedy grafiky reliéfní sledovatelné bez využití zraku. Stávající podoba aplikace je výsledkem společného úsilí univerzitních pracovišť (Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA při ČVUT v Praze) a společnosti Seznam.cz, která službu provozuje ve své internetové doméně Mapy.cz.

Služba je veřejně dostupná a vzhledem ke své podstatě pokrývá především potřebu těch, kdo pro svůj bezpečný pohyb, základní orientaci v terénu či jen informaci o něm zrak nevyužívají, nebo těch, kdo prostorovou orientaci nevidomých zajišťují, a potřebují tak mapové podklady v podobě přístupné hmatem. Provozně je pak určena především těm, kdo jsou schopni technologicky produkci příslušné hmatové grafiky zajistit – hlavně tedy specializovaným pracovištím disponujícím patřičnou technikou (viz dále).

Stručný technologický popis přípravy mapy

Podklad pro hmatovou mapu je generován ze standardních digitálních geografických dat za využití konverzních nástrojů pro převod čistě vizuálních prvků na jejich hmatově dostupné reprezentace (typicky plošné značky – výplně, popisky) a generalizace nezbytné pro zajištění čitelnosti výsledné hmatové grafiky (specifika hmatových map jsou nastíněna mj. zde). Uživatel pak dostává k dispozici hotový mapový list v digitálním obrazovém formátu, který je možné okamžitě tisknout. Grafika je doplněna o popisky ulic, a to jak v Brailleově bodovém písmu, tak latinkou, aby zůstala zachována možnost simultánního využití i pro vidící uživatele. Součástí generovaného výstupu je také seznam zkratek vztažený ke konkrétnímu výběru mapových listů, k dispozici je i grafická podoba jednotné legendy mapy.

Hmatová grafika a celé provedení listu předpokládá jednu konkrétní technologii tisku, a to tisk na tzv. mikrokapsulový papír (detaily zde) následně tepelně zpracovaný v tiskárně hmatové grafiky (tzv. fuser).

Haptické mapy jsou připraveny ve třech měřítkách (velké, střední a malé) pro zobrazení na předem definovaných listech formátu A4. Podle zvoleného měřítka jednotlivé mapy slouží pro:

  • detailní představu o nejbližším okolí – rozlišení ulic (velké měřitko)
  • plánování pěších a cyklovýletů – rozlišení obcí (střední měřitko)
  • pro cestování na větší vzdálenosti a všeobecný rozhled – rozlišení měst (malé měřítko)

Měřítko mapy se s ohledem na použité zobrazení zvětšuje v závislosti na zeměpisné šířce od jihu na sever. Pro území ČR platí měřítka a zobrazení:

  • 1:1 200 (velké), zobrazuje území o velikosti 235 × 330 m
  • 1:37 000 (střední) zobrazuje území o velikosti 7,5 × 10,5 km
  • 1:300 000 (malé) zobrazuje území o velikosti 60 × 85 km

Aktuálně je tímto způsobem od roku 2014 připraveno zobrazení České a Slovenské republiky a nově (od roku 2019) zobrazení dalších evropských zemí. Pracuje se na rozšíření na ostatní země světa.

V případě zájmu o podrobnější informace, příp. o tisk konkrétní mapy, se můžete obracet přímo na Knihovní a vydavatelské oddělení Střediska Teiresiás. Podmínky, za nichž hmatovou grafiku pro veřejnost běžně zhotovujeme, jsou uvedeny mj. zde.

Vstup do aplikace

hapticke.mapy.cz

Externí informační web

www.bfmaps.org

Fotogalerie