Adaptace zkoušek

Podstata služby

 • modifikace písemného zkoušení v závislosti na typu postižení:
  • navýšení času u písemných testů / přesun testu do učeben Střediska Teiresiás – jedná se o nejčastější adaptaci písemného zkoušení
  • možnost psát na počítači se zapnutou kontrolou pravopisu (není-li to v rozporu s cílem zkoušky)
  • možnost pracovat s upraveným formátem zadání (elektronické, zvětšené tištěné, hmatové zadání, jednostránkový tisk, kroužková vazba atd.)
  • využití polohovacího stolu
  • využití přestávek u časově náročnějších testů 
 • adaptace ústního zkoušení – nejčastěji se jedná o možnost být zkoušen/a jako první, příp. poskytnutí času na písemnou přípravu 
 • individuální zkušební termíny – i student se specifickým nárokem nebo ISP má povinnosti primárně využít termíny vypsané vyučujícím v IS. V odůvodněných případech je ale možné žádat o individuální zkušební termín. Důvodem může být např. prodloužení standardní doby studia předmětu (studenti s ISP), dlouhodobé zdravotní problémy potvrzené lékařem, příp. zhoršení onemocnění ve zkouškovém období, které neumožňuje využít standardní zkušební termíny. 

Komu se služba nabízí

 • v odůvodněném rozsahu jakémukoliv studentovi se specifickými nároky

Podmínky poskytování služby

 • O veškeré adaptace písemného nebo ústního zkoušení je třeba požádat studijního poradce pro danou fakultu alespoň 5 dní před termínem zkoušky. Termín zkoušky (tj. den a čas začátku testu se nemění, mění se pouze časový limit testu, příp. učebna, ve které se test koná). 
 • V případě žádosti o adaptaci státní závěrečné zkoušky je třeba studijního poradce informovat o požadavku na adaptaci ihned poté, co se student ke státní zkoušce přihlásí.
 • O individuální zkušební termín je třeba požádat studijního poradce v dostatečném předstihu (v rámci plánování průběhu zkouškového období), v případě nečekaného zhoršení onemocnění během zkouškového období pak co nejdříve je to možné.

Upozornění

Masarykova univerzita předpokládá, že zdravotní postižení, poruchy učení, psychické obtíže, příp. poruchy autistického spektra nezakládají důvod pro změnu obsahu či formy průběhu zkoušení. Změna písemného zkoušení na ústní a obráceně je možná pouze v případech, kdy daná forma zkoušení není pro studenta přístupná ani s použitím asistivních technologií.
 


Organizace a zajištění služby