Language Skills and Learning Preferences of Deaf and Hard of Hearing Students

O projektu

 • Projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem Evropské unie 
 • Program: Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů / Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • Kód projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023473
 • Období řešení: listopad 2021 až říjen 2024
 • Kontaktní e-mailová adresa: langskills@teiresias.muni.cz 

Anotace

Projekt si klade za cíl zlepšit výuku cizích jazyků N/neslyšících a nedoslýchavých studentů. Zaměřuje se přitom na styly učení a učební strategie, které studenti uplatňují či mohou uplatňovat, aby zefektivnili proces učení, čímž se snaží podpořit autonomní přístup studentů k učení.

Záměrem projektu je:

 • omoci neslyšícím a nedoslýchavým studentům  uvědomit si svoje vlastní učební preference při studiu cizích jazyků
 • pomoci studentům, aby v rámci studia cizích jazyků dokázali lépe těžit ze svých silných stránek
 • a využívat efektivní učební strategie podpořit sebereflexi a autonomii studentů 

Výstupy

 • Adaptované dotazníky učebních stylů a strategií 
 • Výzkum v oblasti učebních stylů a strategií neslyšících a nedoslýchavých studentů 
 • Sada materiálů pro využívání adaptovaných dotazníků pro studenty a učitele
 • (Video)sborník příkladů dobré praxe 

Realizační tým

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublinu (KUL)

KUL, založená v roce 1918, je nejstarší katolickou univerzitou ve střední a východní Evropě. Je to známé akademické centrum, vysoce ceněné v Evropě i ve světě, které má rozsáhlé zkušenosti s podporou zaměřenou na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce cizích jazyků na všech úrovních vzdělávání (primární, sekundární i terciární) a výzkumem v této oblasti. KUL je rovněž známa právě pro svoje zkušenosti s výzkumem metodologie výuky a studia cizích jazyků neslyšících a nedoslýchavých studentů, zejména ve spojitosti s popisem a iniciací nových strategií pro učení a výuku. Na KUL byla založena mezinárodní výzkumná skupina učitelů a badatelů, jež se věnuje tématům spojeným s výuku angličtiny jako cizího jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.

Masarykova univerzita

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity, jehož posláním je garantovat dostupnost nabízených studijních programů. Středisko Teiresiás od svého založení v roce 2000 prosazuje myšlenky univerzálního designu ve vzdělávání (UDL) na univerzitní úrovni v České republice. Nabízí širokou škálu služeb, které jsou poskytovány jak samotným osobám se speciálními vzdělávacími potřebami (uchazeči, studenti, učitelé, administrativní pracovníci), tak učitelům, administrativním a dalším osobám bez zdravotního postižení, kteří pracují s výše uvedenými příjemci služeb.

Siena School for Liberal Arts – ISLA srl (ISLA)

Cílem sienské školy svobodných umění je zaujmout studenty pro studium intelektuálně a akademicky stimulujících programů v humanitních, společenskovědních a uměleckých oborech. ISLA nabízí pět studijních zaměření: Deaf studies, svobodná umění (včetně Studio Artu), muzeologie, udržitelnost a nově také zaměření na politické vědy. Deaf studies na ISLA nabízí semestrální a letní studijní pobyty. Od roku 2005 oddělení Deaf studies spolupracuje s komunitami uživatelů znakového jazyka z Itálie a Spojených států amerických a nabízí jedinečné příležitosti ke studiu studentům i odborníkům. Kromě nabídky pro uživatele amerického znakového jazyka (ASL) ISLA také pořádá programy a kurzy pro uživatele jiných znakových jazyků.  

Přidružení partneři 

Evropská Unie neslyšící mládeže (European Union of the Deaf Youth – EUDY)

EUDY je evropská nezisková organizace, jejíž členy jsou národní asociace neslyšících mladých lidí v Evropě. EUDY podporuje osobní rozvoj mladých neslyšících, kteří komunikují znakovým jazykem, a klade důraz na vzájemného porozumění, přičemž prosazuje a chrání práva a příležitosti pro mladé neslyšící Evropany. Vizí EUDY je Evropa rovných příležitostí, ve které se všichni mladí neslyšící lidé mohou setkávat a sdílet své zkušenosti napříč kulturami a hranicemi.