Hybridní kniha

Co je hybridní kniha

Hybridní kniha je typ multimediální publikace umožňující simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením. Obsah publikace je zobrazován jako text, jako zvukový záznam tohoto textu a jako vizuální záznam překladu textu do znakového jazyka. Formát hybridní knihy umožňuje víceúrovňovou navigaci zohledňující hierarchickou strukturu publikace.

Historie

Projekt hybridní knihy navázal na výsledky partnerského projektu maďarské a italské akademie věd (DigiBook COP806), který s grantovou podporou italského Centro Nazionale della Ricerca a maďarské KFKI (Paolo Graziani, IROE-CNR, Itálie; András Arató, LSTR-KFKI, Maďarsko) dospěl k projektu hybridní knihy, prezentované v r. 1999 na knižním veletrhu v Miláně. V návaznosti na citovaný projekt a ve spolupráci s jeho řešiteli vznikl český řešitelský tým, tvořený jednak pracovníky Střediska Teiresiás, jednak doktorandy Laboratoře řeči a dialogových systémů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Struktura dokumentu i sofwarová aplikace pro jeho zobrazení byla vyvinuta r. 2002 s podporou Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

Původní hybridní kniha byla pouze kombinací textu a zvukového záznamu, sloužila především potřebám nevidomých studentů vysokých škol a byla distribuována na pevných nosičích (CD). Postupem času byla aplikace i struktura dokumentu inovována. Roku 2006 dospěla do webové podoby, v níž je nadále distribuována. Vznikl Prohlížeč hybridních knih on-line a databázová struktura udržující informace o poskytovaných dokumentech a synchronizaci jejich obsahu.

Technické detaily, uživatelské návody a další související informace, najdete přímo na informačních stránkách samotné apliakce. 

Vstup do aplikace


Aktuální rozvoj technologie hybridní knihy a příprava vybraných titulů je součástí projektu MUNI 4.0 (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) realizovaného v letech 2017–2022.
Logolink projektů OP VVV