Služby určené akademickým i neakademickým institucím

Níže uváděné služby externím subjektům poskytujeme vždy pouze v případě, že nejsou v žádném rozporu s naší hlavní činností (poskytování servisu na půdě MU), tedy jejich plnění nesmí časově, příp. personálně kolidovat s úkoly, které chápeme jako naše primární. Potenciální zájemci o některou z úvaděných služeb nechť mají tento fakt laskavě na paměti. V nejvyšší možné míře se ovšem vždy snažíme o nalezení řešení přijatelného pro všechny zúčastněné. 

Služby externím subjektům jsou poskytovány za úplatu.

Příprava studijních materiálů

  • Služba je určena školám zajišťujícím vzdělávání žáků a studentů s takovým postižením, které neumožňuje práci se standardními studijními materiály – typicky studentům se zrakovým postižením.
  • Nabízíme přípravu materiálů do odpovídajích smyslově přístupných formátů (např. hmatový výtisk, e-dokument).
Služba je v gesci Knihovního a vydavatelského oddělení; v případě potřeby se na nás můžete obracet telefonicky (+420 54949 1107) nebo e-mailem (digitalizace@teiresias.muni.cz). Detaily jsou k dispozici především v kapitole Digitalizace a Tisk v bodovém písmu, ceník pak zde.

Zhotovování hmatových dokumentů

  • Služba je určena jakékoliv instituci, která potřebuje převést standardní textový dokument (např. smlouvu, provozní řád, vizitky aj.) i do hmatové podoby, tedy výtisku v Brailleově bodovém písmu.
  • Tisky jsou většinou prováděny technologií tzv. soutisku, což znamená, že je na jednom listu vytištěn černotiskový i brailleský text současně (ukázka zde); v případě potřeby je možné zajistit i individuální typ rozvržení. 
Služba je v gesci Knihovního a vydavatelského oddělení; v případě potřeby se na nás můžete obracet telefonicky (+420 54949 1107) nebo e-mailem (digitalizace@teiresias.muni.cz). Detaily jsou k dispozici zde, ceník pak zde.

Zhotovení hmatového orientačního značení

  • Služba je určena pro jakoukoliv instituci, která hodlá své vnitřní prostory opatřit hmatovým značením, např. jmenovkami u dveří jednotlivých místností apod.
  • Hmatové značení je možné dodat v různých úpravách – nejen barevných, ale především, co se provedení brailleského textu týče (ukázky zde).
Služba je v gesci Knihovního a vydavatelského oddělení; v případě potřeby se na nás můžete obracet telefonicky (+420 54949 1107) nebo e-mailem (hmatove-znaceni@teiresias.muni.cz). Detaily jsou k dispozici zde, ceník pak zde.

Zhotovení hmatových orientačních plánů

  • Služba je určena pro jakoukoliv instituci, která potřebuje zhotovit hmatově přístupný orientační plán, a to buď interiérový, nebo exteriérový.
  • Hmatové plány jsou připravovány vždy s ohledem na jejich přesné využití a také na prostory, v nichž mají být umístěny – použitelných technologií je k dispozici několik (ukázky zde).
Služba je v gesci Knihovního a vydavatelského oddělení; v případě potřeby se na nás můžete obracet telefonicky (+420 54949 1107) nebo e-mailem (hmatove-znaceni@teiresias.muni.cz). Detaily jsou k dispozici zde, ceník pak zde.

Tlumočnické a přepisovatelské služby

  • Jedná se o servis primárně zajišťující oboustrannou komunikaci se sluchově postiženými, jde tedy o tlumočení do/z českého znakového jazyka, příp. přepis mluveného slova do češtiny nebo zajištění distribuce přepisu mezi početnější publikum (technologií Polygraf).
  • Služby jsou pro externí instituce poskytovány interními tlumočníky ZJ, příp. přepisovateli, a to výhradně na základě velmi včasné domluvy (minimálně deset až čtrnáct dní před zamýšlenou akcí).
Služby jsou součástí Dispečinku znakového tlumočnictví a přepisovatelství Střediska Teiresiás (po organizační stránce), čístečně pak Oddělení speciální informatiky (pokud jde o zprostředkování technologie Polygraf); v případě zájmu se na nás můžete obracet nejlépe e‑mailem (prepisy@teiresias.muni.cz, tlumoceni@teiresias.muni.cz, příp. ict@teiresias.muni.cz).