Provozní řád

Provozní řád Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky Masarykovy univerzity

Právní zakotvení

Provozní řád je vydáván na základě zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon), zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, Knihovního řádu Masarykovy univerzity (dále jen KŘ MU, Směrnice č. 11/2014) a zřizovací listiny Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Provozní řád je v souladu s těmito zákony a předpisy:

Článek 1
Předmět úpravy

Tento provozní řád vymezuje základní zásady činnosti Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky Masarykovy univerzity (dále jen knihovna).

Článek 2
Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je součástí systému knihoven Masarykovy univerzity a plní funkci vysokoškolské knihovny při Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně (dále jen Středisko).
 2. Posláním knihovny je zabezpečovat přístup k informacím handicapované skupině obyvatel, zejména poskytovat knihovnické a informační služby nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, pohybově handicapovaným, případně jinak postiženým studentům jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Preferencí této skupiny se podílí na zajišťování práv občana na svobodný a rovný přístup k informacím.

Článek 3
Fondy

 1. Fond knihovny tvoří zejména studijní literatura určená ke studiu oborů vyučovaných na fakultách Masarykovy univerzity v Brně v podobě přístupné handicapovaným uživatelům.
 2. Knihovna je hybridní, kombinuje papírové dokumenty s dokumenty digitálními a audiálními.
 3. Fond papírových dokumentů je tvořen
  1. texty černostiskovými,
  2. texty tištěnými v Brailleově bodovém písmu.
 4. Digitální část knihovny je tvořena:
  1. elektronickými zdroji přístupnými lokálně (CD)
  2. elektronickými zdroji přístupnými dálkově na serveru Střediska.
 5. Fond je zpracován automatickým knihovnickým systémem.

Článek 4
Knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje služby v souladu s §4 knihovního zákona:
  1. výpůjční služby
   1. prezenční výpůjčka
   2. absenční výpůjčka
   3. meziknihovní výpůjčka
   4. přístup do digitální knihovny,
   5. resp. zaslání elektronického dokumentu
  2. informační služby
   1. ústní poskytování bibliografických, rešeršních a faktografických informací
   2. možnost využívat studoven Střediska, zejm. pak speciální výpočetní techniky k přístupu k dalším informačním zdrojům prostřednictvím internetové sítě
  3. vydavatelské služby
   1. zhotovování a úprava digitálních kopií studijní literatury pro potřeby zrakově postižených uživatelů knihovny
   2. vydávání studijní literatury v Brailleově bodovém písmu
   3. zhotovování hmatové grafiky
   4. příprava a výroba hmatového značení
  4. reprografické služby
   1. zhotovování kopií hmatových dokumentů (textových i grafických) vydaných ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky.
 2. Služby jsou uživatelům poskytovány v závislosti na jejich zařazení do příslušné kategorie uživatelů.

Článek 5
Uživatelé

 1. Uživatelem knihovny je fyzická osoba, která jednorázově využije nebo opakovaně využívá některé ze služeb poskytovaných knihovnou. Uživatelé mohou být registrovaní a neregistrovaní.
 2. Podle článku 4 KŘ MU jsou uživatelé rozděleni do skupin, z nichž jsou pro potřeby knihovny Střediska rozlišovány pouze následující:
  1. Skupina interních uživatelů:
 • osoby (studenti a zaměstnanci MU) se specifickými nároky
 • ostatní studenti a zaměstnanci MU
 1. Skupina externích uživatelů:
 • osoby (veřejnost) se specifickými nároky
 • ostatní veřejnost

Článek 6
Registrace

 1. Ustanovení uvedená v článku 5 KŘ MU jsou platná v plném rozsahu.
 2. Registrace provedená v jiné z knihoven MU je platná i pro knihovnu Střediska, nezaručuje ovšem poskytování služeb v plném rozsahu, zejména pak služby digitální knihovny.
 3. Přístup do digitální knihovny mohou získat pouze osoby se specifickými nároky a je podmíněn doložením kopie průkazu zdravotního postižení (ZTP, ZTP/P) a podepsaným prohlášením (ve formátu MS Word) o nakládání s elektronickými kopiemi získanými z digitální knihovny.
 4. Registrace interních uživatelů je bezplatná, externí uživatelé bez specifických nároků jsou povinni uhradit registrační poplatek podle ceníku, jež je přílohou KŘ Masarykovy univerzity.

Článek 7
Práva a povinnosti uživatelů

 1. Neregistrovaní uživatelé mají právo pouze na prezenční výpůjčku.
 2. Registrovaní uživatelé mají právo v závislosti na svém zařazení do kategorií uživatelů na tyto služby:
 • Interní uživatelé se specifickými nároky: všechny služby uvedené v článku 4, bod 1. a–d
 • Ostatní interní uživatelé: služby uvedené v článku 4, bod 1 aa, ab, ba
 • Externí uživatelé se specifickými nároky: služby uvedené v článku 4, bod 1 a, ba, c-d
 • Ostatní externí uživatelé: služby uvedené článku 4, bod 1 aa, ab, ba
 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád, zejména stanovené výpůjční lhůty a podmínky vyplývající z prohlášení o nakládání s elektronickými kopiemi.
 2. Při závažném či opakovaném porušení řádu může být uživatel trvale nebo dočasně omezen ve svých uživatelských právech.

Článek 8
Výpůjční řád

 1. Knihovna zpřístupňuje svůj fond:
  1. prezenční nebo absenční výpůjčkou fyzicky přítomných dokumentů
  2. dálkovým přístupem – přidělením přístupových práv do digitální knihovny nebo zasláním elektronického dokumentu v případě, že na takovou službu má uživatel právo (viz článek 7).
 2. Prezenční a absenční výpůjčka probíhá v prostorách knihovny za přítomnosti pracovníka knihovy.
 3. Uživatel odpovídá za vypůjčený dokument, není oprávněn jej někomu půjčovat a je povinen vrátit jej ve stanovené výpůjční lhůtě v takovém stavu, v jakém jej převzal.
 4. Výpůjčku je možno prodloužit, není-li dokument rezervován. Počet možných prodloužení není omezen.
 5. Dokument vypůjčený jiným uživatelem je možné rezervovat elektronicky – dopisem adresovaným pracovníkům knihovny.
 6. Zaměstnanci knihovny jsou oprávněni požadovat vrácení dokumentu před vypršením výpůjční lhůty nebo neumožnit další prodloužení.
 7. Při překročení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit poplatek z prodlení podle platného ceníku.
 8. V případě, že knihovna požadovaný titul nevlastní, má interní uživatel se specifickými nároky právo požádat o meziknihovní výpůjčku, příp. výrobu digitální kopie díla (v takovém případě uvádí uživatel spolu s kompletními bibliografickými údaji publikace i název kurzu, jehož zajištění má titul sloužit).
 9. O pořadí, v němž jsou objednávky na nové elektronické kopie a hmatové tisky zpracovávány, rozhodují odpovědní pracovníci knihovny. Přednostně jsou vyřizovány požadavky na tituly sloužící k zajištění aktuálně probíhající výuky na MU.
 10. Výpůjční lhůty jsou dány vztahem kategorie dokumentu a kategorie uživatele (viz článek 5). Fond knihovny je rozdělen podle své formy a obsahu do těchto kategorií:
  1. Prezenční výpůjčka – černotiskové jazykové učebnice a ostatní černotiskové texty i audiální dokumenty sloužící přímé výuce ve Středisku,
  2. Krátkodobá výpůjčka – ostatní černotiskové publikace neuvedené v odst. a,
  3. Semestrální výpůjčka – hmatově vydaná skripta MU a ostatní hmatové tisky vyrobené primárně pro potřebu studentů MU,
  4. Standardní výpůjčka – ostatní hmatové tisky a ostatní audiální dokumenty neuvedené v odst. c, resp. a,
  5. Dlouhodobá výpůjčka – dokumenty deponované v jiných odděleních Střediska, pro jejichž potřebu byly primárně pořízeny,
  6. Dálkově přístupné – v prostředí internetu přístupné elektronické dokumenty.
 11. Maximální počet současně vypůjčených jednotek je závislý na kategorii uživatele.
Kategorie uživatele Počet jednotek
Interní 50
Interní se SN 50
Externí 10
Externí se SN 10


Článek 9
Ceník

 1. Služby uvedené v článku 4, bod 1 a) a b) jsou poskytovány všem oprávněným uživatelům knihovny bezplatně.
 2. Služby uvedené v článku 4, bod 1 c) a d) jsou poskytovány interním uživatelům se specifickými nároky bezplatně za předpokladu, že se bezprostředně vztahují k jejich studiu na MU. V opačném případě jsou zpoplatňovány dle ceníku uvedeném v bodě 3. Externím uživatelům se specifickými nároky jsou tyto služby nabízeny pouze za úplatu.
 3. Ceník zpoplatněných služeb je k dispozici zde.
 4. Odpovědní pracovníci knihovny jsou oprávněni uvedené ceny v odůvodněných případech upravovat.
 5. Ceník jednotných poplatků systému knihoven MU je součástí KŘ MU (příloha 2) a je platný i pro knihovnu Střediska.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu může udělovat ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky a vedoucí Knihovního a vydavatelského oddělení.
 2. Provozní řád nabývá platnosti 1. 11. 2005.

Článek 11
Příloha

Prohlášení (ve formátu MS Word) o nakládání s elektronickými kopiemi.