Adaptace standardní výuky

Podstata služby


Podpůrná výuka

Podpůrná výuka se vztahuje pouze k povinné jazykové výuce a lze ji využít jednak jako doplněk ke standardní výuce, tj. k předmětu, který má student v daném semestru zapsaný na fakultě, jednak jako nástroj pro vyrovnání rozdílů v jazykové výuce vzniklých v souvislosti s postižením nebo jinými obtížemi studenta.

Individuální výuka

Slouží k zajištění smyslové nebo fyzické přístupnosti výuky studentům se specifickými nároky — představuje plnohodnotnou náhradu běžné výuky, které se student se specifickými nároky objektivně nemůže účastnit, resp. z jejíhož sledování nemůže profitovat. Nejčastějšími důvody jsou: 

 • v případě studentů se sluchovým postižením: použití nadměrného množství speciálních termínů znemožňujících tlumočení do znakového jazyka v reálném čase, nevýrazná či nesrozumitelná artikulace učitele, nevhodné akustické podmínky učebny, časté odvracení učitele směrem k tabuli, promítacímu plátnu, či práce se zvukovými záznamy;
 • v případě studentů nevidomých či těžce slabozrakých: častá práce s tabulí, tištěnými a fotografickými materiály, s aplikacemi nepřístupnými ve standardní podobě nebo nadměrné odkazování na konkrétní informace zobrazené na plátně datového projektoru;
 • v případě studentů s pohybovým postižením: výuka v terénu, požadavek na pohyb, na jemnou motoriku při ovládání speciální techniky apod.
 • v případě studentů s psychickými obtížemi a poruchami autistického spektra: příliš rychlé tempo práce, vyžadování častého aktivního zapojení do výuky (nejčastěji u jazykové výuky), metody výuky, které nejsou pro studenta zvládnutelné a které není možné žádnými opatřeními kompenzovat přímo ve standardní výuce.

Obvyklými předměty vyžadujícími individuální výuku jsou např.: 

 • jazyková výuka
 • matematické a informatické vzdělávání
 • kurzy práce s výpočetní technikou
 • tělesná výchova
 • odborná praxe

Komu se služba nabízí

 • v oprávněném rozsahu jakémukoliv studentovi se specifickými nároky

Podmínky poskytování služby

 • Podpůrnou výuku zpravidla navrhují pedagogicko-psychologičtí poradci nebo studijní poradci na základě diagnostiky poruch učení, příp. konzultace k aktuální situaci studenta.
 • Individuální výuku zpravidla navrhují studijní poradci Střediska Teiresiás ve spolupráci s garanty předmětů.
 • Rozvrh výuky se stanovuje po dohodě na základě časových možností studenta a lektora.

Organizace a zajištění služby