Digitalizace

Digitalizační servis je klíčovou součástí služeb poskytovaných Knihovním a vydavatelským oddělením Střediska Teiresiás, fakticky představuje nejdůležitější způsob akvizice knihovního fondu.
Slouží především k uspokojování studijních nároků interních studentů MU; ovšem vzhledem k tomu, že výsledek každé digitalizace je archivován v Univerzitní knihovně pro studenty se specifickými nároky, jsou digitalizované texty následně k dispozici i registrovaným čtenářům externím.

Digitalizace od A do Z

 • O digitalizaci v ideálním případě žádá vyučující předmětu, pro jehož absolvování je daný studijní materiál zapotřebí, a to ještě před započetím semestru, v němž je předmět vyučován; v opodstatněných případech požadavek předkládá samotný student.
 • O přípravě nového elektronického zdroje rozhoduje vedoucí Knihovního a vydavatelského oddělení.
 • Titul je vždy připravován v co nejkratším možném termínu (i s ohledem na vstupní požadavek), což ovšem neznamená, že vždy okamžitě po odeslání požadavku. Vzhledem k množství studentů a jejich studijních nároků není možné vyhovět všem současně a obratem – zájemci o novou digitální kopii nechť mají tento aspekt laskavě na paměti. Lhůty se běžně pohybují od řádu dnů (v případě krátkých a kvalitních předloh) až po řády měsíců (v případě textů rozsáhlých nebo po formální a obsahové stránce velmi komplexních, příp. špatně dostupných).
 • Součástí digitalizace je také proces adaptace původní předlohy, tedy soustava takových redakčních úprav, v jejichž důsledku bude elektronický zdroj smyslově přístupný cílové skupině, a to při udržení co největší informační hodnoty předlohy.
 • Příprava elektronického dokumentu může mít s ohledem na povahu předlohy několik podob (z konkrétní použité také pramení časová náročnost celého procesu):
  • ruční přepis – korektury – formální úpravy – adaptace 
  • skenování – korektury – formální úpravy – adaptace
  • export z jiného digitálního (obrazového nebo textového) formátu – formální úpravy – adaptace
  • formální úpravy použitelného textového zdroje – adaptace
 • Digitalizaci provádějí zásadně pouze proškolení zaměstnanci Střediska Teiresiás.
 • Veškerá digitální produkce Střediska Teireisás je katalogizována a prostřednictvím veřejného knihovního rozhraní zpřístupněna potřebné veřejnosti.
 • Digitalizace studijních materiálů určených studentům Masarykovy univerzity je poskytována bezúplatně; v případě externích uživatelů je zpoplatňována (viz ceník) – současně v těchto případech také platí, že je realizována jen v případě volné kapacity pracovníků Střediska.