Adaptace výuky a zkoušek

Středisko Teiresiás nabízí celou řadu adaptací studia. Není striktně určeno, že určité adaptace jsou určeny pouze pro konkrétní skupinu studentů. Vždy se vychází z aktuálního zdravotního nebo psychického stavu studenta, z jeho obtíží doložených potřebnou dokumentací a upřesněných funkční diagnostikou. Konkrétní modifikace přiznává studijní poradce často ve spolupráci s dalšími pracovníky Střediska Teiresiás, příp. s garanty jednotlivých oborů či předmětů.

Technické a organizační adaptace standardní výuky
Podpůrná výuka
Individuální výuka
Adaptace zkoušek

Technické a organizační adaptace standardní výuky 

Student navštěvuje běžné přednášky a semináře za podpory střediska Teiresiás, která spočívá např. v zajištění tlumočení do znakového jazyka či vizualizace (přepis, artikulace) výkladu učitele, osobní či pedagogické asistence, adaptace studijních materiálů do přístupné podoby atd. Konkrétní úpravy výuky stanovuje studijní poradce na základě doložené dokumentace a pohovoru se studentem.

 • zajištění přístupnosti studijní literatury – týká se především studentů se zrakovým postižením, kteří s ohledem na své postižení nemohou pracovat se standardními tištěnými nebo elektronickými texty. Požadavky na úpravu studijní literatury posílejte v dostatečném předstihu (ideálně ihned po zápisu předmětů v IS) kolegům zajišťujícím knihovní služby. Více informací zde.
 • asistence ve výuce / pro cestu do/ze školy – asistenci využívají především studenti s pohybovým nebo zrakovým postižením, kterým jejich postižení neumožňuje nebo komplikuje pohyb a orientaci. Více informací viz Studenti se zrakovým postižením a Studenti s pohybovým postižením. V případě zájmu o asistenci kontaktujte kolegy z Oddělení fyzické přístupnosti.
 • tlumočení, přepis mluvené řeči, obsahový zápis – tlumočení a přepis mluvené řeči jsou úpravy studia určené pro sluchově postižené studenty, více viz Studenti se sluchovým postižením. Obsahový zápis mohou využít studenti s pohybovým postižením, s poruchami autistického spektra, příp. s psychickými obtížemi, kterým charakter postižení nebo obtíží umožňuje si dělat vlastní poznámky z výuky. O tyto služby je třeba požádat v dostatečném předstihu (před začátkem výuky) vedoucího dispečinku.
 • prostorová orientace – je určena primárně pro studenty se zrakovým nebo pohybovým postižením, příp. pro studenty s poruchou autistického spektra. Nově nastupující studenty kontaktují s nabídkou prostorové orientace jejich studijní poradci. Pokud máte zájem o prostorovou orientaci i později během studia, např. při konání výuky v neznámých prostorách, kontaktujte ještě před začátkem semestru svého studijního poradce (studenti s poruchou autistického spektra), příp. kolegy z Oddělení fyzické přístupnosti. Více informací viz Studenti s pohybovým postižením a Studenti se zrakovým postižením.
 • přednostní registrace předmětů, přihlašování do seminárních skupin a zkouškových termínů – možnost požádat o registraci povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů ještě před začátkem registračního období, o přihlášení do seminární skupiny nebo ke zkušebnímu termínu před začátkem oficiálního přihlašovacího období. Pomáhá zajistit rovnoměrnou studijní zátěž, příp. eliminuje znevýhodnění související s postižením nebo jinými obtížemi při časové soutěži. O přednostní registraci předmětů nebo přihlášení do seminárních skupin je třeba požádat svého studijního poradce před začátkem registrace nebo přihlašování do seminárních skupin a domluvit se s ním na registrovaných předmětech.
 • tolerance zvýšené absence – týká se studentů s chronickým onemocněním, příp. psychickými obtížemi, jejichž onemocnění je doprovázeno krátkodobým zhoršením jejich zdravotního nebo psychického stavu (často opakovaně), které jim neumožňuje docházet pravidelně do výuky. Na toleranci absence a případném náhradním plnění (seminární práce, doplňkový úkol) je třeba se vždy domluvit na začátku semestru, aby byl vyučující o možnosti vyšší absence informován a souhlasil s ní.
 • možnost nahradit prezentaci před skupinou studentů jiným úkolem – určeno pro studenty s psychickými obtížemi, poruchou autistického spektra nebo poruchou komunikace, kterým jejich obtíže komplikují, příp. zcela znemožňují vystupování před skupinou osob. Tuto adaptaci průběhu nebo ukončování předmětu je třeba s vyučujícím konzultovat co nejdříve po zjištění požadavků na ukončení předmětu. 
 • tolerance nižší aktivity ve výuce – týká se zejména studentů s psychickými obtížemi, příp. poruchou autistického spektra, pro které může být komplikované aktivní zapojení do výuky (diskuse, reakce na dotazy vyučujících apod.). O této adaptaci (a případném náhradním plnění) je třeba vyučujícího informovat co nejdříve po zjištění průběhu výuky, aby bylo možné včas nastavit konkrétní podobu této adaptace (student se neúčastní diskuse vůbec, účastní se pouze na vyzvání učitele, své názory na diskutované téma shrne písemně po semináři atd.).
 • individuální termíny odevzdávání seminárních prací a průběžných úkolů – tato adaptace není určena pro konkrétní skupinu studentů, mohou ji využít studenti, kteří s ohledem na své postižení nebo obtíže potřebují více času na vypracování písemných úkolů (neslyšící nebo zrakově postižení studenti, studenti s psychickými obtížemi, s poruchou pozornosti atd.). Na individuálním harmonogramu je třeba se domluvit ihned po začátku semestru, jakmile vyučující zveřejní termíny odevzdávání seminárních prací, v případě zhoršení onemocnění nebo obtíží v průběhu semestru pak co nejdříve, kdy je možné plán plnění studijních povinností stanovit.
 • adaptace výuky určené pouze studentům s ISP
  • prodloužení doby studia předmětu na dvojnásobek standardní délky předmětu
  • postup do dalšího semestru s nižším počtem kreditů
  • prodloužená celková doba studia až na dvojnásobek standardní studijní doby

Podpůrná výuka

Týká se nejčastěji studentů s poruchami učení, ale může být nabídnuta i jiným studentům v závislosti na jejich aktuální situaci. Navrhují ji zpravidla pedagogicko-psychologičtí poradci nebo studijní poradci na základě diagnostiky poruch učení, příp. konzultace k aktuální situaci studenta. 

Podpůrnou výuku lze využít pouze jako doplněk ke standardní výuce, tj. je třeba mít v daném semestru zapsaný také odpovídající předmět na fakultě (např. chcete-li využít podpůrnou jazykovou výuku, je třeba mít zapsaný předmět v rámci povinné jazykové výuky). Výuka probíhá zpravidla individuálně a její rozvrh se stanovuje na základě časových možností studenta a lektora.

Individuální výuka

Častým důvodem je:

 • v případě studentů se sluchovým postižením: použití nadměrného množství speciálních termínů znemožňujících tlumočení do znakového jazyka v reálném čase, nevýrazná či nesrozumitelná artikulace učitele, nevhodné akustické podmínky učebny, časté odvracení učitele směrem k tabuli, promítacímu plátnu, či práce se zvukovými záznamy;
 • v případě studentů nevidomých či těžce slabozrakých: častá práce s tabulí, tištěnými a fotografickými materiály, s aplikacemi nepřístupnými ve standardní podobě nebo nadměrné odkazování na konkrétní informace zobrazené na plátně datového projektoru;
 • v případě studentů s pohybovým postižením: výuka v terénu, požadavek na pohyb, na jemnou motoriku při ovládání speciální techniky apod.
 • v případě studentů s psychickými obtížemi a poruchami autistického spektra: příliš rychlé tempo práce, vyžadování častého aktivního zapojení do výuky (nejčastěji u jazykové výuky), metody výuky, které nejsou pro studenta zvládnutelné a které není možné žádnými opatřeními kompenzovat přímo ve standardní výuce.

Individuální výuku zpravidla navrhují studijní poradci Střediska Teiresiás ve spolupráci s garanty předmětů. Pokud si ale myslíte, že je pro vás výuka ve standardní podobě nepřístupná, obraťte se ihned na pracovníky Studijního oddělení, kteří s vámi vše projednají. Obvyklými předměty vyžadujícími tuto formu adaptace jsou např.: 

 • jazyková výuka;
 • matematické a informatické vzdělávání;
 • kurzy práce s výpočetní technikou;
 • tělesná výchova;
 • odborná praxe.

Adaptace zkoušek

 • navýšení času u písemných testů / přesun testu do učeben Střediska Teiresiás – jedná se o nejčastější adaptaci písemného zkoušení, je určena všem studentům bez rozlišení postižení nebo obtíží, jejichž pracovní tempo je pomalejší, příp. se hůře orientují v textu a potřebují na jeho přečtení více času
 • další modifikace písemného zkoušení:
  • možnost psát na počítači se zapnutou kontrolou pravopisu (není-li to v rozporu s cílem zkoušky) – určeno především pro studenty s poruchami učení
  • možnost pracovat s upraveným formátem zadání (elektronické, zvětšené tištěné, hmatové zadání) – o upravené zadání mohou požádat studenti se zrakovým postižením, pohybově postižení studenti pracující se zadáním testu na počítači, příp. vyžadující další specifické úpravy zadání (jednostránkový tisk, kroužková vazba atd.)
  • využití polohovacího stolu – polohovací stoly v učebnách jsou primárně určeny pro studenty s pohybovým postižením, ale mohou je využít také studenti s chronickým onemocněním vyžadujícím určitou pozici u stolu 
  • využití přestávek u časově náročnějších testů – je určeno především pro studenty s chronickým onemocněním a s psychickými obtížemi 
 • adaptace ústního zkoušení – nejčastěji se jedná o možnost být zkoušen/a jako první, příp. poskytnutí času na písemnou přípravu. Potřebujete-li takovou úpravu ústního zkoušení, je třeba v dostatečném předstihu kontaktovat studijního poradce pro danou fakultu.
 • individuální zkušební termíny – i student se specifickým nárokem nebo ISP má povinnosti primárně využít termíny vypsané vyučujícím v IS. V odůvodněných případech je ale možné žádat o individuální zkušební termín. Důvodem může být např. prodloužení standardní doby studia předmětu (studenti s ISP), dlouhodobé zdravotní problémy potvrzené lékařem, příp. zhoršení onemocnění ve zkouškovém období, které vám neumožní využít standardní zkušební termíny. Oprávněnost tohoto požadavku posuzují pracovníci Studijního oddělení Střediska Teiresiás. O individuální zkušební termín je třeba požádat studijního poradce v dostatečném předstihu (v rámci plánování průběhu zkouškového období), v případě nečekaného zhoršení onemocnění během zkouškového období pak co nejdříve je to možné.

O veškeré úpravy písemného nebo ústního zkoušení je třeba požádat studijního poradce pro danou fakultu alespoň 5 dní před termínem zkoušky. Termín zkoušky (tj. den a čas začátku testu se nemění, mění se pouze časový limit testu, příp. učebna, ve které se test koná). V případě žádosti o adaptaci státní závěrečné zkoušky je třeba studijního poradce informovat o požadavku na adaptaci ihned poté, co se student ke státní zkoušce přihlásí.

Upozornění:
Masarykova univerzita předpokládá, že zdravotní postižení, poruchy učení, psychické obtíže, příp. poruchy autistického spektra nezakládají důvod pro změnu obsahu či formy průběhu zkoušení. Změna písemného zkoušení na ústní a obráceně je možná pouze v případech, kdy daná forma zkoušení není pro studenta přístupná ani s použitím asistivních technologií.