Adaptace výuky

Zajištění podpory studentů se specifickými nároky během výuky probíhá na třech úrovních:
 1. Technické a organizační úpravy standardní výuky – student navštěvuje běžné přednášky a semináře za podpory střediska Teiresiás, která spočívá např. v zajištění tlumočení do znakového jazyka či vizualizace (přepis, artikulace) výkladu učitele, osobní či pedagogické asistence, adaptace studijních materiálů do přístupné podoby atd.
 2. Podpůrná individuální výuka – student navštěvuje běžné přednášky a semináře za podpory střediska Teiresiás. Kromě toho však má možnost účastnit se doplňujících individuálních a spíše prakticky zaměřených konzultací, při nichž lektor respektuje specifické potřeby i pracovní postupy studenta, např. cvičení v práci s asistivními technologiemi či konzultace k jazykové výuce pro osoby s poruchami učení.
 3. Individuální výuka nahrazující standardní přednášky či semináře.

Individuální výuka

Pracovníci Studijního oddělení Střediska Teiresiás doporučují nahrazení standardního semináře či přednášky individuální výukou v případech, kdy student z objektivních důvodů není schopen sledovat výklad učitele přímo v místě konání výuky, a to ani s podporou ze strany Střediska. Častým důvodem je:

 • v případě studentů se sluchovým postižením: použití nadměrného množství speciálních termínů znemožňujících tlumočení do znakového jazyka v reálném čase, nevýrazná či nesrozumitelná artikulace učitele, nevhodné akustické podmínky učebny, časté odvracení učitele směrem k tabuli, promítacímu plánu, či práce se zvukovými záznamy;
 • v případě studentů nevidomých či těžce slabozrakých: častá práce s tabulí, tištěnými a fotografickými materiály, s aplikacemi nepřístupnými ve standardní podobě nebo nadměrné odkazování na konkrétní informace zobrazené na platně datového projektoru;
 • v případě studentů s pohybovým postižením: výuka v terénu, požadavek na pohyb, na jemnou motoriku při ovládání speciální techniky apod.

Pokud naznáte, že je pro vás výuka ve standardní podobě nepřístupná, obraťte se ihned na pracovníky Studijního oddělení Střediska Teiresiás. Ve spolupráci s učitelem předmětu se pokusíme najít lektora, který povede individuální výuku a bude respektovat vaše specifické potřeby. Využije při tom asistivních technologií či alternativních komunikačních a didaktických postupů. Obvyklými předměty vyžadujícími tuto formu adaptace jsou např.: 

 • jazyková výuka,
 • matematické a informatické vzdělávání,
 • kurzy práce s výpočetní technikou,
 • tělesná výchova,
 • odborná praxe.