Matematika pro nevidomé

Úvod

Autoři matematických, fyzikálních či chemických textů se opírají i o využití symbolického zápisu. Pro lepší pochopení struktury matematického výrazu bývá syntaxe vizualizována do dvourozměrné podoby a opatřena prvky, které usnadňují vnímání jednotlivých částí i celku samotného. Také v případě provedení řady matematických algoritmů (např. násobení dvou čísel pod sebou) se s objekty pracuje v rovině, přičemž jejich umístění je podřízeno požadavkům na dostupnost a efektivní manipulaci v jednotlivých krocích.

Nevidomí se při čtení a zápisu mohou opírat o Brailleovo bodové písmo. Čtou je hmatem a způsob vnímání textu je lineární, tedy naprosto odlišný od vizuálně pojatého zpracovávání informace určené vidoucím. Pro jednoznačné kódování textu (včetně matematického, fyzikálního a chemického) do brailleova písma vznikla v r. 1995 Příručka pro přepis černotisku do bodového písma (W. Gonzúrová, 1997) – jedná se o českou národní kodifikaci schválenou 12. září 1997 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

I když žáci ZŠ i SŠ mohou používat pro zápis poznámek a výpočtů ve výuce přírodních věd tzv. Pichtova psacího stroje, s přibývající mírou integrace do škol, které nejsou na výuku nevidomých specializovány, pedagogové nebývají s českou brailleskou normu obeznámeni, a produkované texty následně nejsou schopni číst.

Snahou pracovníků Střediska Teiresiás je tak vývoj, příp. lokalizace počítačových nástrojů, jež budou umožňovat nevidomému korektní zápis symbolických textů, ostatním účastníkům výuky jejich spolehlivé čtení a interpretaci i bez znalosti brailleské normy.

Matematické editory pro nevidomé

  1. BlindMoose – doplněk pro MS Word vyvíjený přímo ve Středisku Teiresiás. Umožňuje zapisovat, editovat a dále zpracovávat text s matematickou symbolikou a číst jej buďto vizuálně, nebo pomocí hmatového brailleského displeje. Více informací naleznete na stránce o editoru BlindMoose.
  2. Lambda – samostatná komerční aplikace pro čtení a zápis matematické symboliky, která byla pracovníky Střediska Teiresiás v letech 2005 až 2007 lokalizována do českého prostředí. Umožňuje práci jak se hmatovým, tak i hlasovým výstupem. Více informací naleznete na stránkách o editoru Lambda.
  3. Chatty Infty – samostatná komerční aplikace, která umožňuje čtení a zápis matematických výrazů s podporou hlasového výstupu. V letech 2015 až 2018 se pracovníci Střediska Teiresiás věnovali lokalizaci tohoto nástroje do českého prostředí. Více informací o aplikaci naleznete na stránkách japonské firmy sAccessNet.

Matematika na webu

Jelikož mnoho informací, s nimiž nevidomí pracují, je dostupné on-line, je zpřístupnění symbolických textů ve webovém prostředí pro nevidomého podobně důležitý úkol jako jejich editace. Aktuálně se pracovníci Střediska Teiresiás zabývají vývojem či lokalizací těchto nástrojů (oba jsou dostupné zdarma):

  1. Limpet – javaskriptová knihovna vyvíjená Střediskem Teiresiás, která umožňuje zpřístupnění webových stránek s matematickými výrazy nevidomým či slabozrakým čtenářům. Jednotlivé matematické výrazy jsou v kódu stránky reprezentovány elementy <img>, jejichž alternativní popisy obsahují zápis výrazu v TeXu. Limpet při spuštění stránky generuje obrázky s vizuální 2D podobou výrazu. Uživatel screen-readeru však může přistoupit k alternativním popisu obrázku, který je buď v textové podobě čitelné hlasem odečítače, či formou textového řetězce zobrazitelného na braillském řádku dle české brailleské normy, případně zůstane zapsán v TeXu. Více informací naleznete na stránkách knihovny Limpet.
  2. MathPlayer – doplněk, který umožňuje čtení matematického textu v různých aplikacích, případně na webových stránkách. Je podporován internetovými prohlížeči Mozilla Firefox a Internet Explorer, lze jej také využít v programech MS Word a MS PowerPoint. Umožňuje čtení matematického výrazu kódovaného v MathML pomocí odečítačů obrazovky NVDA a JAWS. Pracovníci Střediska Teiresiás jej lokalizovali do českého prostředí. Více informací naleznete na stránkách nástroje MathPlayer.

Adaptace matematických algoritmů pro nevidomé

Matematika a jí příbuzné obory jsou velmi vizuální. Často předpokládají sledování několika objektů najednou, přičemž si uživatel pomáhá tím, že je umísťuje do vhodných pozic v prostoru či rovině. Tím je možné lépe porozumět jejich vzájemným vztahům a efektivněji s nimi pracovat.

Informace o tom, jak takový algoritmus mohou použít nevidomí studenti pracující výhradně lineárním způsobem, doplněné o konkrétní příklady naleznete na stránkách projektu Amalg