Řešení obvyklých problémů

Možné problémy

Konverzní funkce neohlásila žádnou chybu, přesto konverze zjevně neproběhla správně (chybí prefixy, neúplné značky, nejsou zalámené řádky...)
Převodní makra využívají mechanismus vyhledávání a záměn Wordu. Při delším používání Wordu může docházet v důsledku zahlcení paměti k omezení funkčnosti vyhledávání a tím špatným výsledkům konverze. BUF se snaží tento problém detekovat a ohlásit chybu vyhledávání.
Řešení: Vraťte se k původnímu souboru, zavolejte příkaz Vyhledat (Ctrl+H) a nechte v souboru vyhledat libovolný text (stačí nějaké písmeno). Potom spusťte převod znovu.

Během konverze se nečekaně přepnulo okno dokumentu a zobrazil se jiný soubor
Pokud je otevřeno více dokumentů, může při zobrazení formulářových oken dojít k přepnutí zobrazení aktuálního dokumentu na jiný. Ve většině případů to neznamená problém, BUF hlídá, který soubor se má převádět. Pokud by však došlo k samovolnému přepnutí aktuálního okna na jiné v průběhu konverze, mohou být některé změny provedené na jiném souboru, než bylo zamýšleno.
Řešení: Zavřete částečně převedený soubor bez uložení změn, vraťte se k výchozímu souboru a před spuštěním převodu zavřete nepotřebná okna Wordu, nebo je alespoň minimalizujte.

Převod do BUFu zhavaruje s chybovým hlašením "hodnota mimo rozsah" (value out of range)
Chyba může mít více příčin, nejčastěji jde o problém při nastavení stránky, kdy není možné změnit některé hodnoty kvůli kolizi s jiným nastavením.
Řešení: Pokuste se před konverzí změnit nastavení stránky dokumentu na standardní hodnoty (A4, okraje cca 1 cm), odstraňte zalomení oddílů, vícesloupcovou sazbu, ruční zalomení sloupců. Pokud nic nepomůže, zkopírujte obsah dokumentu přes schránku do nového dokumentu, případně dokument uložte ve formátu RTF nebo TXT, zavřete a znovu otevřete.

Po převodu jsou v souboru BR nebo BW jinak zalámené stránky, než tomu bylo v souboru BUF
Situace, která může nastat a je třeba ji řešit individuálně - obecně platí, že v souboru se vyskytlo něco, s čím si konverze neporadila. Může jít také o chybu v dělení slov (při konverzi se během přestránkování nenadělila slova), to může nastávat u hodně dlouhých odstavců.
Řešení: Pokuste se identifikovat problém, odstraňte nestandardní prvky a spusťe konverzi znovu. Pokud je chyba v dělení slov, zkuste pomoci automatickému nástroji pro dělení vložením ručních dělítek (Ctrl+-) nebo tvrdým zalomením řádků.

Slova obsahující víceznakové značky (např. německé dvojznaky) jsou rozdělena uprostřed značky
Výjimečně se může stát, že slovo je rozděleno mezi znaky, které mají být převedeny na jeden.
Řešení: Takové případy je třeba odstranit ručně (vložením tvrdého dělítka nebo zalomením řádku).

Po skončení převodu je na konci dokumentu jedna prázdná stránka navíc
Konverze přidává na konec souboru několik pomocných prázných řádků. Může tak dojít k tomu, že přibude jedna prázdná stránka.
Řešení: Pokud je to nutné, smažte několik prázdných řádků na konci souboru.

 

Seznam chybových hlášení


Soubor nebyl uložen – převod zrušen
Před každou konverzí dokumentu se BUF pokusí soubor uložit, aby byla zachována původní verze souboru těsně před převodem. Pokud se to z nějakého důvodu nepovede, převod se přeruší.
Řešení: Pokud se hlášení opakuje, uložte dokument do jiného souboru.

Chyba VBA: Objekt byl odstraněn
Pokud je soubor otevřený ze síťového disku, může se stát, že se během převodu ztratí spojení se vzdáleným adresářem a konverze se nedokončí.
Řešení: Zkopírujte původní soubor na lokální disk a spusťte převod znovu.

Nalezeno N chybných řádků
Nalezeno N chybných stránek
Pokud kontrolní makro Kontrola řádků najde příliš dlouhý řádek nebo stránku, zobrazí tuto chybu.
Řešení: Zjistěte, proč jsou řádek nebo stránka příliš dlouhé. Mohou to být přebytečné mezery na konci řádku, znaky s chybně nastavenou šířkou, nečekaná zalomení atd. Odstraňte problémy a spusťte kontrolu znovu.

Nalezeno N nesprávných znaků
Pokud kontrolní makro Kontrola znaků najde nesprávné znaky, zobrazí tuto chybu. Znaky jsou vyznačeny vlnkovým podtržením. Uvedený počet nemusí vždy odpovídat - pokud jsou chybné znaky způsobeny neznámou značkou (např. při špatně nastaveném jazyku), započítá se více výskytů znaku jako jeden.
Řešení: Nahraďte chybné znaky.

Varování: Zdá se, že v souboru jsou neúplné značky. Doporučujeme zvolit Storno a Vyhledat.
Toto hlášení se může objevit při spuštění převodu BUFu. Znamená to, že v souboru zůstaly s největší pravděpodobností poškozené značky, např. "[CZpr". To se může stát, pokud smažete část neviditelné značky a nevšimnete si toho.
Řešení: Stiskněte slačítko "Storno" a otevřte dialog Vyhledat/Nahradit (Ctrl+H). Mělo by být automaticky nastavené vyhledávání neúplných značek. Najděte postupně všechny neúplné značky a odstraňte je (předtím bude patrně třeba zobrazit skrytý text). Pak spusťte konverzi znovu.

Chyba vyhledávání. Obnovte prosím dialog Vyhledat (Ctrl+H), nebo zavřete a znovu otevřte soubor.
Neočekávaná chyba Wordu při vyhledávání regulárních výrazů. Při delším používání Wordu může docházet v důsledku zahlcení paměti k omezení funkčnosti vyhledávání a tím špatným výsledkům konverze, týká se to zejména starších verzí Wordu.
Řešení: Zavolejte příkaz Vyhledat (Ctrl+H) a nechte v souboru vyhledat libovolný text (stačí nějaké písmeno). Případně soubor uložte, zevřete a znovu otevřte. Potom spusťte převod znovu.

Soubor nemá standardní jméno. Pokračovat v konverzi?
Při převodu se kontroluje, jestli má soubor standardní jméno. Tedy pokud převádíte z BUFu, mělo by jméno souboru končit na "_buf". Pokud jste záměrně pojmenovali soubor jinak, můžete pokračovat, ale v opačném případě to nejspíš znamená, že se snažíte převést jiný soubor, než jste chtěli (např. BR na BW).
Řešení: Zkontrolujte, že opravdu převádíte soubor, který jste chtěli. Pokud jste si jisti, pokračujte stiskem tlačítka Ano.

Soubor BUF-embossers.ini se nepodařilo otevřít
Nebyl nalezen soubor s nastavením tiskáren. Zřejmě ještě nebyla vytvořená žádná tiskárna. Je také možné, že je přístup k souboru z nějakého důvodu blokován, nebo byl omylem smazán.
Řešení: Pokud soubor BUF-embossers.ini v instalačním adresáři neexistuje, zvolte Nastavení > Tiskárny > Nová... a vytvořte novou tiskárnu. Pokud existuje, resetujte počítač. Pokud se chyba opakuje, nainstalujte BUF znovu.

Nepodařilo se spustit IbPrint
Nastala chyba při pokusu odeslat soubor na IBPrint. Buďto není IBPrint správně nainstalován, nebo není správně nastavená cesta.
Řešení: Pokud není IBPrint nainstalován, nainstalujte jej. Pokud je, zkontrolujte cestu v nastavení BUFu - zvolte Nastavení > Cesty > IBPrint, kde musí být nastavená cesta ke spouštěcímu souboru IBPrint (např. "C:\Program Files (x86)\Index Braille\IbPrint\IbPrint.exe").

Soubor 12345678.txt nelze otevřít pro zápis
Nepodařilo se vytvořit pomocný soubor pro tisk.
Řešení: Vyberte Nastavení > Cesty a zkontrolujte, zda je v poli Pracovní adresář pro tisk nastavena cesta k adresáři, do kterého máte právo zápisu. Případně vyberte jiný adresář.

Soubor statistiky nelze otevřít pro zápis
Podobný problém.
Řešení: Vyberte Nastavení > Cesty a zkontrolujte, zda je v poli Soubor pro statistiku nastavena cesta k souboru, který máte právo přepsat. Případně vyberte jiný soubor.

Error encountered while trying to launch URL
Chyba externí knihovny - nepodařilo se spustit prohlížeč pro zobrazení nápovědy.
Řešení: Pokud se chyba opakuje i po resetování počítače, kontaktujte dodavatele BUFu.

Šablona neexistuje.
Chyba se může objevit, když potvrzujete dialog Šablony a doplňky a máte při tom otevřený soubor, který vznikl z šablony, která už není k dispozici. Cesta k neexistující šabloně zůstala v poli Šablona dokumentu.
Řešení: Vymažte obsah pole Šablona dokumentu a stiskněte OK.