Projektové aktivity

Vznik expertní skupiny

Vzájemné seznámení neslyšících i slyšících odborníků z obou institucí, seznámení s dosavadní činností a výsledky (studijní materiály ke znakovým jazykům, slovníky, gramatické popisy, e-learning, didaktika), s aktuálními úkoly a plány do budoucna. Vzájemné sdílení dokumentů v různých jazycích, videokonference.

Posouzení popisů znakových jazyků a výukových materiálů

Oba pracovní týmy vyhodnotí materiál a aplikace, které dostaly k dispozici a s nimiž se seznámily během předcházející fáze projektu (vznik expertní skupiny). Zahájení této etapy proběhlo během první návštěvy v Oslu a pokračuje sdílením dokumentů ve všech dostupných formátech. Výsledkem posouzení budou doporučení směřující ke zkvalitnění existujících pomůcek a nástrojů.

Studijní program pro tlumočníky

Slyšící i neslyšící zástupci obou spolupracujících institucí ve spolupráci s profesionálními tlumočníky znakových jazyků a studenty z oboru provedou vyhodnocení stávajících studijních programů a identifikaci příkladů dobré praxe v dané oblasti. Budou se věnovat poměru teoretické části (lingvistika, teorie překladu, psychologie, kultura Neslyšících) a praktické (dovednosti, schopnosti, vztah k cílovým skupinám atd.) a svůj výzkum zobecní do podoby metodických pokynů. Výsledky budou uplatněny ve studijním programu připravovaném k akreditaci na Masarykově univerzitě.

Mezinárodní znakový systém

Po vyhodnocení stávajícího slovníku českého znakového jazyka (www.dictio.info) a dokumentace k mezinárodnímu znakovému systému, která je v současné době dostupná online (www.signs2cross.eu, internetové stránky Evropské unie neslyšící mládeže), se mezinárodní tým bude zabývat koncepcí slovníku mezinárodního znakového systému na platformě Dictio (soupis hesel, struktura lemmatu) a vytvoří prvotní soubor slovníkových hesel.


 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org