Výstupy

Prostřednictvím spolupráce partnerů z několika evropských zemí s rozdílným expertním zaměřením se projekt snaží podporovat možnosti mezinárodních mobilit vysokoškolských studentů se sluchovým postižením z partnerských zemí. Projekt usiluje zejména o navýšení jazykových dovedností studentů v psané angličtině a podporuje zájem o studium britského znakového jazyka. Výstupy projektu LangSkills se proto zaměřují na získání lepšího vhledu do potřeb cílové skupiny s ohledem na jazykovou vybavenost studentů, rozvoj poznatků v oblasti metodiky učení a výuky jazyků a vytvoření vhodných studijních a výukových materiálů.

1. Dotazníkové šetření a případové studie

Výzkum vedený týmem odborníků na jazykové vzdělávání z katedry Aplikované lingvistiky anglického jazyka Univerzity Loránda Eötvöse se věnuje oblasti jazykového vzdělávání a motivace ke studiu anglického jazyka mezi rakouskými, českými a maďarskými vysokoškolskými studenty se sluchovým postižením v návaznosti na realizaci mezinárodních mobilit. Výzkum obsahuje doporučení pro výukovou praxi.

1.1 Výsledky 

Tato část projektu byla vedena maďarským týmem z Katedry Aplikované lingvistiky na Univerzitě Loránda Eötvöse (ELTE), za spolupráce a podpory českého a rakouského projektového týmu. Na základě předešlých zkušeností maďarského týmu byl výzkum proveden pomocí smíšených metod, které zahrnovaly kvalitativní i kvantitativní výzkum formou adaptovaných dotazníků a individuálních rozhovorů.

Dotazníkové šetření probíhalo mezi N/neslyšícími a nedoslýchavými studenty, kteří studují na vysokých školách, a kteří se ve své zemi učili angličtinu jako cizí jazyk. Celkem se šetření zúčastnilo 54 studentů: 12 z Rakouska, 27 z České republiky a 15 z Maďarska.

Následně byly taktéž provedeny na partnerských institucích v Brně, Vídni a Budapešti osobní rozhovory se čtyřmi stávajícími či bývalými studenty z každé země.

Za použití těchto metod bylo získáno velké množství informací, které mimo jiné opodstatňuje metody a materiály využité v e-learingnových kurzech psané angličtiny a v metodických materiálech navržených v rámci druhého výstupu.

Závěrečná zpráva, ve které je popsán výzkumný proces, je dostupná v angličtině zde: Output 1 Final report.

Výsledky výzkumu jsou uveřejněny v angličtině a maďarštině v předních národních a mezinárodních časopisech a byly také představeny na významných národních a mezinárodních konferencích. Seznam publikací je k dispozici v sekci Šíření výsledků projektu

Odkaz na všechny dokumenty ke stažení

2. Metodika výuky anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením

Tento výstup nabízí sadu materiálů pro učitele angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením. Obsahuje teoretické zázemí k výuce jazyků pro studenty se sluchovým postižením a praktické průvodce pro učitele, které se zaměřují na možnosti výuky čtení a psaní. Tyto materiály jsou doplněny o praktické ukázky možných aktivit. 

3. Online kurz anglického jazyka 

Kurz je určen studentům se sluchovým postižením, kteří chtějí zlepšit svoje jazykové dovednosti v anglickém jazyce se zaměřením na komunikaci v akademickém prostředí a realizaci studentských výměnných pobytů (např. program Erasmus+). Kurz trénuje především práci s textem, pomáhá studentům vylepšovat úroveň písemného vyjadřování a osvojit si různé učební strategie, které mohou obecně uplatnit při studiu jazyků.

4. Online kurz britského znakového jazyka

Tento kurz je určen znakujícím studentům, kteří chtějí získat základní kompetence v britském znakovém jazyce (BSL). Ačkoliv existuje množství online kurzů BSL, jsou typicky určeny slyšícím zájemcům, kteří se vyjadřují verbálně. Tento kurz naopak vychází vstříc potřebám neslyšících, obsahuje proto např. instrukce v mezinárodním znakovém systému a využívá přístupy vhodné pro tuto cílovou skupinu.