Výstupy

Prostřednictvím spolupráce partnerů z několika evropských zemí s rozdílným expertním zaměřením se projekt snaží podporovat možnosti mezinárodních mobilit vysokoškolských studentů se sluchovým postižením z partnerských zemí. Projekt usiluje zejména o navýšení jazykových dovedností studentů v psané angličtině a podporuje zájem o studium britského znakového jazyka. Výstupy projektu LangSkills se proto zaměřují na získání lepšího vhledu do potřeb cílové skupiny s ohledem na jazykovou vybavenost studentů, rozvoj poznatků v oblasti metodiky učení a výuky jazyků a vytvoření vhodných studijních a výukových materiálů.

  1. Dotazníkové šetření a případové studie
  2. Metodika výuky anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením
  3. Kurz anglického jazyka online
  4. Kurz britského znakového jazyka online 

2. Metodika výuky anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením

Tento výstup nabízí sadu materiálů pro učitele angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením. Obsahuje teoretické zázemí k výuce jazyků pro studenty se sluchovým postižením a praktické průvodce pro učitele, které se zaměřují na možnosti výuky čtení a psaní. Tyto materiály jsou doplněny o praktické ukázky možných aktivit. 

3. Online kurz anglického jazyka 

Kurz je určen studentům se sluchovým postižením, kteří chtějí zlepšit svoje jazykové dovednosti v anglickém jazyce se zaměřením na komunikaci v akademickém prostředí a realizaci studentských výměnných pobytů (např. program Erasmus+). Kurz trénuje především práci s textem, pomáhá studentům vylepšovat úroveň písemného vyjadřování a osvojit si různé učební strategie, které mohou obecně uplatnit při studiu jazyků.

4. Online kurz britského znakového jazyka

Tento kurz je určen znakujícím studentům, kteří chtějí získat základní kompetence v britském znakovém jazyce (BSL). Ačkoliv existuje množství online kurzů BSL, jsou typicky určeny slyšícím zájemcům, kteří se vyjadřují verbálně. Tento kurz naopak vychází vstříc potřebám neslyšících, obsahuje proto např. instrukce v mezinárodním znakovém systému a využívá přístupy vhodné pro tuto cílovou skupinu.