Digitální publikace textové

 • Více než 80 % knihovního fondu tvoří publikace v digitální podobě, a to především ve formě elektronických textů dostupných on-line; všechny zveřejněné prošly redakcí Střediska Teiresiás.
 • Jsou primárně určeny skupině uživatelů se zrakovým postižením (ať už uživatelům hlasového/hmatového výstupu, nebo těm, kteří pracují s různě upraveným obrazem), sekundárně pak těm dalším, jimž jejich zdravotní postižení neumožňuje pracovat s materiály běžnými – např. studenti s postižením jemné motoriky rukou apod.
 • Potřebám cílové skupiny také odpovídá forma a formát digitálních textových publikací – jedná se o dokumenty:
  • bez graficky pojatých informací – původní grafika je nahrazena buď informací textovou, nebo i hmatovou (o hmatové grafice viz zde),
  • formálně, příp. v nezbytných případech obsahově adaptované tak, aby splňovaly podmínky přístupného dokumentu a umožňovaly práci s běžnými asistivními technologiemi,
  • pouze s minimem funkčního formátování (automatické stylování nadpisů, hypertextový obsah apod.), a s jednoduchou navigací,
  • uložené v textovém formátu (vzhledem k návykům většiny uživatelů v nativních formátech pro editor MS Word).
 • Jsou součástí digitální části Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky, jsou tedy archivovány v chráněném úložišti dostupném jen prostřednictvím autorizace.
 • Jejich akvizice, archivace a šíření je zcela v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících (§ 38 Licence pro zdravotně postižené).