Obecná související legislativa

Česká legislativa

  • Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
  • Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
  • Zákon 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Související České technické normy

  • ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
  • ČSN EN 81-40 Šikmé zvedací plošiny
  • ČSN EN 81-41 Svislé zdvihací plošiny
  • ČSN EN ISO 17 351 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky

EVropská legislativa