Národní letní seminář

Středisko Teiresiás se rozhodlo reagovat na poptávku po metodickém vedení učitelů (nejen) středních a základních škol, v jejichž výuce se častěji začínají objevovat žáci a studenti se zrakovým postižením. 
Jsme tedy připraveni využít zkušenosti z minulých akcí podobného typu (především mezinárodní letni univerzity) a z vlastní pedagogické praxe, nabídnout je dál a vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi budou moci přispět i další. 
Připravujeme tak pro rok 2017 národní letní seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením.

Pro koho je seminář určen

 1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
 2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Datum a místo konání, náklady

Na půdě Střediska Teiresiás (Komenského nám. 2, Brno), od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna 2017. Samotný program bude začínat v pátek ráno a končit v neděli po poledni. 

Náklady spojené s pořádáním akce nejsou v tuto chvíli ještě přesně známy, nicméně souběžně se snažíme zajistit takové prostředky, které by případné příspěvky účastníků co nejvíce snížily.

Formát akce, Program – tematické okruhy

K dispozici bude 5 několikahodinových bloků (tři dopolední, dva odpolední), při nichž bude možné formou workshopů a řízené diskuze probrat daná témata. O pravděpodobné podobě semináře je možné udělat si představu na základě dokumentace z akcí podobného typu pořádaných v minulých letech (viz Fotogalerie níže). 

 1. Práce s běžným textem, strukturovaným textem a symboly
  • nácvik čtení a psaní zrakově postižených žáků
  • práce se strukturovaným textem – tabulky, víceúrovňové seznamy, poznámky pod čarou
  • práce s bloky textu – úlohy na uspořádání odstavců, řešení soustavy lineárních rovnic
  • speciální symbolika – matematická, chemická, fonetika (slovníky)
  • nelatinkové jazyky – azbuka, řečtina
 2. Čtení a vytváření schémat a grafických struktur
  • znázornění vztahů mezi objekty – větný rozbor, vývojový diagram, schéma postupu, periodická tabulka prvků
  • standardní dvojrozměrná notace – složité matematické vzorce, elektrické obvody, chemické strukturní vzorce, hudební notace
  • vytváření prostorových struktur – písemné výpočty (sčítání, násobení, dělení), množiny
 3. Zpřístupnění a tvorba obrázků
  • úlohy na popis obrázku (český jazyk, cizí jazyky)
  • geometrie – čtení a rýsování
  • grafy funkcí, diagramy, zobrazení těles
  • mapy
  • obrázky v učebnicích – nákres atomu, lom světla, skládání sil, nákres buňky, orgánu, přírodních procesů...
 4. Výpočetní technika a asistivní technologie
  • nácvik užívání asistivních technologií v rámci výuky informatiky
  • využívání asistivních technologií v běžné výuce – práce s elektronickými dokumenty, multimédii, slovníky
  • práce s nástroji adaptovanými pro zrakově postižené – kalkulačka, měřicí přístroje, elektronické stavebnice
  • orientace při výuce v terénu – navigační systémy, čtení map
 5. Používání modelů a reálných objektů ve výuce
  • matematika – stereometrie, tělesa
  • biologie – herbáře, orgány, živá zvířata
  • fyzika – pokusy z oblasti optiky, elektřiny a magnetismu, zrychlení a hybnosti
  • zeměpis – model Země, sluneční soustavy, vesmíru
  • informatika – ukázky reálných přístrojů a hardwaru

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám uvedených žáků — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

Výčet témat není konečný, do programu je možné zařadit i další související body, projeví-li o ně účastníci dostatečný zájem. Na základě relevantní zpětné vazby jsme připraveni program modifikovat.

Budeme vděčni za jakoukoliv zpětnou reakci, příp. související podněty. Obracet se na nás v této souvislosti můžete ideálně do 28. února 2017 a na adresu mgr. Radka Pavlíčka (pavlicek@teiresias.muni.cz). Zajímá nás především:
 1. Máte o nabízenou akci zájem a zúčastnili byste se?
 2. Upřednostňujete některé z nabízených témat, případně je nějaké, které Vám ve stávající nabídce chybí?
 3. Máte sami z vlastní zkušenosti co říci k nastíněným okruhům a jste ochotni se o své zkušenosti na letním semináři podělit? Příp. považujete nějaké další související téma za užitečné a jste ochotni se jeho pojednání ujmout?

Fotogalerie