Jazykové kurzy pro zrakově postižené

Základní přehled kurzů

Jazykové kurzy na sebe navazují a jsou rozděleny dle stupně pokročilosti:

Kurz cizího jazyka pro začátečníky

Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů). Výstupní úroveň A2. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Kurz cizího jazyka pro mírně pokročilé

Standardní doba trvání bloku: 3–4 roky (tj. 6–8 semestrů). Výstupní úroveň B1. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Kurz cizího jazyka pro středně pokročilé

Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů). Výstupní úroveň B2. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Kurz cizího jazyka pro pokročilé

Standardní doba trvání bloku: 2–3 roky (tj. 4–6 semestrů). Výstupní úroveň C1. Student, který dosáhl této úrovně, rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Po ukončení jednotlivých výukových bloků lze složit zkoušku odpovídající výstupní úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Požadavky na VT dovednosti pro zrakově postižené zájemce o studium jazyků v CŽV

Jazyková výuka v kurzech celoživotního vzdělávání pro zrakově postižené organizovaná Střediskem Teiresiás respektuje moderní metodologické postupy výuky cizích jazyků a klade důraz na nácvik čtyř základních jazykových dovedností – čtení, psaní, poslechu a mluvení. V zájmu efektivního nácviku a zdokonalování těchto dovedností je nutné, aby zájemce o jazykové kurzy zvládal ovládání asistivních technologií a obecně práci s počítačem na takové uživatelské úrovni, která nácvik výše uvedených dovedností umožňuje.

Zájemce o studium jazyků v rámci CŽV je schopen:

  • Ovládat základní funkce zvětšovacího programu a/nebo odečítače obrazovky a/nebo hmatového výstupu.
  • Ovládat prostředí a aplikace pomocí klávesnice, případně myši (spuštění, ukončení programu, menu aplikace, kontextová nabídka, využití klávesových zkratek a horkých kláves, a přepínání spuštěných aplikací).
  • Orientovat se v základní struktuře uživatelského rozhraní operačního systému a aplikací.
  • Číst text pomocí zvětšovacího softwaru, nebo hlasového a/nebo hmatového výstupu.
  • Ovládat přesun kurzoru po znacích, slovech, řádcích, odstavcích, na začátek a konec dokumentu a další funkce v rámci využívaného asistivního softwaru, například čtení po větách, čtení bez přesunu kurzoru, plynulé čtení.
  • Zapisovat text a zaznamenat si vlastní poznámky k výkladu, pomocí aplikace Word, popř. Poznámkový blok.
  • Ovládat základy správy souborů, základy editace textu a tvorbu textových dokumentů se základním formátováním.
  • Ovládat prostředky elektronické komunikace, jako je e-mail (příjem a odesílání zpráv s přílohou).
  • Ovládat obsluhu externích úložních zařízení, např. USB.

Pokud zájemce o studium jazyků v rámci CŽV některé z výše uvedených dovedností neovládá, doporučujeme jejich systematický nácvik buď v kurzu výpočetní techniky před nastoupením do jazykového kurzu, nebo (v případě nutného doplnění jednotlivých dovedností) v rámci jednorázových VT konzultací paralelně s docházením do jazykového kurzu.