Základní funkční podmínky pro připojení knihovny

Relevantní data

Jelikož celá aplikace stojí na filozofii sdílených knihovních metadat (popisných údajů jednotlivých publikací) tak jako např. JIB nebo Souborný katalog ČR, první a zcela základní podmínkou pro faktickou realizaci celého projektu je nabízet srovnatelná relevantní data v jasně definovaném formátu (viz dále).
Tato podmínka tedy klade snad jediný požadavek na potenciálně zapojovanou knihovnu, a to na způsob katalogizace relevantního fondu a na následné zveřejňování knihovních metadat. Současně samozřejmě platí, že zapojená knihovna může provozovat i svůj vlastní katalog, resp. nabízet svá data prostřednictvím jiných rozhraní (např. Středisko Teireisiás zveřejňuje svá data i v uživatelském rozhraní Souborného katalogu MU, a tím tedy i v JIB...).
V případě, že knihovna níže uvedené podmínky splňuje, pověřený pracovník Střediska Teiresiás zajistí její připojení do systému (v případě korektního způsobu katalogizace souměřitelného s tím, co je uvedeno níže, se jedná o rutinní úkol).
Nesplňuje-li knihovní fond, resp. jeho katalogizace všechny uvedené zásady, ale je popisován tak, že je možné jednotlivá požadovaná popisná pole identifikovat a jednoznačně navázat na šablonu, může i tak být připojení knihovny možné – operace je jen náročnější na čas, komunikaci a případné finálně zvolené technické řešení (nejedná se ovšem o preferovaný přístup).

Kompatibilní katalogizace

Pro naplnění podmínky “srovnatelných metadat” je třeba respektovat následující přístupy k publikovaným dokumentům a k jejich popisu. Detailní popis je k dispozici v publikaci: Stodola, J. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. MU, 2014. ISBN 978-80-210-7764-5 (viz Užitečné odkazy na konci stránky). Níže uvádíme základní zásady, jež je třeba mít na paměti:

 • Elektronický zdroj pro zrakově postižené se chápe jako samostatně publikovaný dokument, ne jako pouhá reprodukce tištěné předlohy  e-zdroj má tedy samostatný bibliografický záznam a svá vlastní katalogizační data (nemělo by tedy docházet k tomu, že je katalogizována např. fyzická předloha a k ní jen jako “doplněk” dodán odkaz na e-verzi).
 • Na každý elektronický zdroj vytvářet samostatný bibliografický záznam, pokud možno pomocí katalogizačních pravidel AACR2; hlavní zásady jsou shrnuty v citované publikaci.
 • Každý katalogizační záznam by měl obsahovat následující údaje (pokud je možné je zapsat); údaje by měly být v databázi označeny tak, aby je bylo možné spolehlivě identifikovat, data by měla být veřejně přístupná, ideálním formátem je MARC 21 a protokol Z39.50:
  • název dokumentu = údaje převzaté z elektronického zdroje
  • obecné označení druhu dokumentu = [elektronický zdroj]
  • autor/autoři = autoři tak, jak jsou uvedeni v elektronickém zdroji
  • (vydání) = pokud existují různé verze elektronického dokumentu, např. Verze 1, Verze 2
  • místo, nakladatel, rok vydání = údaje instituce, která vydává elektronický dokument
  • (fyzický popis) = používá se jen u lokálně přístupných zdrojů, např. CD-ROM
  • (edice) = edice vztahující se k elektronickému zdroji, většinou neexistuje
  • poznámka o zdroji hlavního názvu = Název z titulní obrazovky (verze z DD.MM.RRRR)
  • poznámka k obsahu = výčet obsažených děl, pokud se z nich zdroj skládá
  • poznámka o originále = nakladatelské, popřípadě další (vydání, fyzický popis, edice) údaje tištěné předlohy
  • poznámka k způsobu přístupu = Způsob přístupu: World Wide Web
  • (ISBN) = vztahující se k elektronickému zdroji, nikoliv k předloze
  • předmětová hesla
  • elektronické umístění = URL, na níž se nachází dokument

Užitečné odkazy