Hierarchická struktura aplikace (uživatelský popis)

Hierarchická struktura aplikace

Rozhraní je členěno do tří úrovní.
Z první úrovně na druhou se přechází odesláním dotazu, mezi zbylými dvěma úrovněmi lze přecházet pomocí odkazů – vždy na konci stránky jsou zpětné odkazy na úrovně vyšší, tedy na stránce Podrobnosti jsou odkazy:
 • Zpět na seznam výsledků – tj. Vyhledané záznamy
 • Zpět na formulář – tj. zpět na předvyplněný vyhledávací formulář
 • na stránce Vyhledané záznamy pak odkazy:
  • Zpět na formulář
  • Podrobnosti


První úroveň rozhraní – Vyhledávací formulář

Formulář obsahuje nástroje:

 1. Pro popis hledané jednotky:
 • rozbalovací seznamy
 • editační pole
 1. Pro volbu databáze:
 • zatrhávací pole s volbou varianty: zohlednit – nezohlednit (tedy pole zatrhnout – nezatrhnout).
 1. Pro formální podobu výsledku dotazu (množství položek na stránce):
 • jeden rozbalovací seznam

Při hledání je možné zohlednit a kombinovat tyto podmínky:

 • typ dokumentu (1. rozbalovací seznam): libovolný (implicitně nastavený), elektronický, hmatový, zvukový, tištěný
 • položka I knihovního záznamu (2. rozbalovací seznam): autor, název (implicitně nastavená hodnota), předmětové heslo – následuje prázdné editační pole
 • položka II knihovního záznamy (4. rozbalovací seznam): autor (implicitně nastavená hodnota), název, předmětové heslo – následuje prázdné editační pole;

Podmínky I a II je možné kombinovat prostřednictvím logických operátorů (3. rozbalovací seznam): "a zároveň", "nebo", "ale neplatí, že". Současně platí, že pro vyhledávání je povinná pouze jedna položka, druhá je zadávána volitelně (pouze pro zúžení dotazu) – v takovém případě se nezohledňuje ani typ logického operátoru.

Syntax celého dotazu tedy vypadá následovně:
"Vyhledat záznamy o dokumentech typu (1. seznam), kde v položce (2. seznam) je uvedeno (1. editační pole) a zároveň/nebo/ale neplatí, že (3. seznam) v položce (4. seznam) je uvedeno (2. editační pole)."

Plnění editačních polí

 • je možné vepsat jakékoliv slovo či slovní spojení z názvu, jména autora či předmětového hesla – vyhledávat pomocí části slov není možné
 • je možné zadat celé jméno autora jak v přirozeném slovosledu (Josef Novák), tak i ve slovosledu invertovaném (Novák Josef), totéž platí při zadávání předmětových hesel (speciální pedagogika i pedagogika speciální)
 • je-li zadáno v jednom poli více slov, jsou implicitně spojena logickou spojkou AND, uvedená slova nemusejí ležet bezprostředně vedle sebe, nemusejí pocházet jen ze začátku pole, z něhož se vyhledává, ale mohou se nacházet v kterékoliv jeho části
 • jiné logické spojení více slov umožňuje kombinace s dalším editačním polem (viz výše).

Volba databáze

Pomocí zatrhávacích polí je aktuálně dostupná volba z následujícího seznamu katalogů zapojených knihoven:

 • Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU (Knihovna Střediska Teiresiás)
 • Knihovna Střediska Elsa při ČVUT v Praze
 • Knihovna Laboratoře Carolina při UK v Praze
 • Digitalizované tituly Pedagogické fakulty UK v Praze
 • Knihovna Centra Augustin při UHK
 • Knihovna digitálních dokumentů při SONS
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 • Národní knihovní služba Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené

Implicitně jsou nyní nastaveny jako aktivní první dvě knihovny.
Jednotlivým zatrhávacím polím jsou přiřazeny klávesové zkratky postupně Alt+1, Alt+2 atd. 

Volba podoby výsledku dotazu  nastavení počtu položek na stránce

Rozbalovací seznam (klávesová zkratka Alt+P) umožňuje zvolit mezi 10, 20 a 50 záznamy; implicitně je nastavena na 10.
Dotaz se odesílá stiskem tlačítka Hledat (klávesová zkratka Alt+H).

Druhá úroveň rozhraní – Vyhledané záznamy

Výsledkem dotazu je číslovaný seznam základních údajů o záznamech nalezených v katalozích zvolených knihoven. Seznam může mít maximálně 500 položek, v případě překročení tohoto limitu je třeba dotaz zúžit.

Každá položka seznamu obsahuje tyto údaje:

 • pořadové číslo vyhledaného záznamu,
 • název dokumentu,
 • typ dokumentu,
 • autor,
 • rok vydání
 • a označení knihovny, z něhož záznam pochází.

Pořadové číslo záznamu je definováno jako nadpis druhé úrovně, čehož lze s odečítači obrazovky využít pro rychlejší orientaci.
Je-li seznam výsledků rozložen na více než jednu stránku podle počtu položek zvoleného ve vyhledávacím formuláři, následující (popř. předcházející) strana je přístupná pomocí odkazu na konci stránky (Předchozí záznamy, Další záznamy). Oběma odkazům je přiřazena klávesová zkratka Alt+K, resp. Alt+L.

Třetí úroveň rozhraní – Podrobné údaje záznamu

Podrobné údaje mají strukturu bibliografického záznamu.
Potenciálně jsou k dispozici následující údaje:

 • název,
 • autor,
 • pořadí a místo vydání, vydavatel, rok vydání (vztahuje se výhradně k aktuálnímu dokumentu, tedy např. k el. zdroji nebo hmatové publikaci, nikoli k potenciálnímu černotiskovému originálu),
 • bibliografický údaj originálu (předlohy),
 • rozsah, edice, poznámky, ISBN
 • a informace o umístění elektronického dokumentu. Toto pole uvedené frází "Dostupné z:" je vyplněno u dálkově přístupných elektronických zdrojů a obsahuje hypertextový odkaz směřující přímo k elektronickému dokumentu do příslušné digitální knihovny. Stažení dokumentu je možné po úspěšné autorizaci uživatele.