Závěrečná konference projektu LangSkills

O konferenci
Čas a místo konání
Komu je konference určena
O projektu LangSkills
Časový harmonogram konference
Program konference
Doprovodný kulturní program
Konferenční poplatek
Registrace
Konferenční jazyky a servis
Kontaktní údaje
Závěrečná zpráva

O konferenci

Srdečně vás zveme na závěrečnou konferenci projektu LangSkills. Rádi bychom prostřednictvím této konference vytvořili prostor k rozhovoru, výměně názorů a zážitků v oblasti studia a výuky cizích (znakových) jazyků.

Námětem diskuzí jsou především různé aspekty jazykové výuky studentů se sluchovým postižením a možnosti a výzvy spojené se zapojením sluchově postižených studentů do internacionalizačních aktivit jako jsou např. studijní výjezdy do zahraničí, účast na studentských konferencích či výuka vedená v cizích jazycích. 

Konferenci tvoří tři hlavní bloky:

 • Problematika výuky cizích jazyků pro studenty se sluchovým postižením 
 • Studenti studentům
 • Inspirativní osobnosti ze světa N/neslyšících a sluchově postižených osob

Připojte se k nám z bezpečí domova. Těšíme se na vás.
 


Čas a místo konání

Kdy: středa 24. června 2020 od 10:00 do 18:00
Kde: online – v brzké době bude platforma upřesněna
Před zahájením konference účastníci obdrží odkaz, jehož pomocí se budou moci připojit ke konferenci.
 


Komu je konference určena

Konference poskytuje prostor ke sdílení pro různé zájmové skupiny. Srdečně zveme především:

 • studenty se sluchovým postižením, kteří se učí nějaký cizí jazyk
 • učitele cizích jazyků, kteří mají ve své výuce studenty se sluchovým postižením
 • pracovníky středisek pro podporu studentů se sluchovým postižením na vysokých školách
 • pracovníky odborů a center zahraniční spolupráce na vysokých školách 
 • členy klubů, spolků a organizací, které sdružují osoby se sluchovým postižením
 • a další zájemce o jazykové vzdělávání studentů se sluchovým postižením

O projektu LangSkills

Konference je pořádána partnery mezinárodního projektu LangSkills (Language Skills of Deaf Students for EU Mobility), který finančně podpořila Evropská Unie. Partneři projektu společně usilují o zlepšení možností jazykového vzdělávání studentů se sluchovým postižením, kteří studují na vysokých školách, a jejich většího zapojení do mezinárodních mobilit.  

Více informací o projektu, jeho cílech a výstupech naleznete zde.
 


Časový harmonogram konference

10:00–10:15 Zahájení: Uvítání a úvod do projektu LangSkills

10:15–11:30

1. blok

11:30–12:15 Přestávka a prostor na dotazy
12:15–12:45 Diskuze

12:45–14:00

2. blok

14:00–14:45 Přestávka a prostor na dotazy
14:45–15:15 Diskuze

15:15–16:15

3. blok

16:15–17:00 Přestávka a prostor na dotazy
17:00–17:30 Diskuze
17:30–17:45 Online vystoupení skupiny Hands Dance (Úvod, Bohemian Rapsody, Hrdinský čin)
17:45–18:00 Ukončení konference


Program ke stažení ve formátu PDF (pouze anglicky).

Program konference

1. blok

Problematika výuky cizích jazyků pro studenty se sluchovým postižením

Příspěvky v tomto bloku se zaměřují na způsoby zvyšování jazykových kompetencí sluchově postižených studentů, které přispívají k možnostem úspěchu studentů v současném světě.

Prezentace zahrnují výsledky práce na výstupech projektu LangSkills, kterými jsou:

 • výzkum v oblasti jazykového vzdělávání a používání (znakových) jazyků mezi vysokoškolskými studenty se sluchovým postižením v návaznosti na realizaci mezinárodních mobilit;

 • sada praktických materiálů pro učitele angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením;

 • e-learningový kurz psané angličtiny pro studenty se sluchovým postižením;

 • online kurz britského znakového jazyka (BSL) pro studenty se sluchovým postižením.

2. blok
Studenti studentům

Tato sekce nabízí studentům cizích jazyků prostor k vyjádření svých myšlenek, názorů a pocitů ohledně učení a výuky cizích (znakových) jazyků, mezinárodních setkávání, motivace učit se jazyky a poznávat díky nim odlišné hodnoty, kulturní rysy a životní styly.

V tomto bloku vystoupí studenti z partnerských zemí projektu LangSkills, kteří se účastnili projektových aktivit. 

3. blok
Inspirativní osobnosti ze světa N/neslyšících a sluchově postižených osob

V této části se představí zajímavé osobnosti se sluchovým postižením, jejichž příspěvky mohou inspirovat studenty se sluchovým postižením k tomu, aby si šli za svými studijními sny a cíli. Příspěvky spojuje téma motivace ke studiu jazyků a poznávání odlišných kultur a reflexe nad důvody, proč stojí za to ve studiu vytrvat. 

Pozvanými hosty jsou Mark Wheatley, výkonný ředitel Evropské unie neslyšících (EUD – European Union of the Deaf) a Liisa Halonen, generální tajemnice Evropské unie neslyšící mládeže (EUDY – European Union of the Deaf Youth). Pozvaní přednášející se podělí o svůj pohled na otevřenost k různým kulturám a vyhledávání příležitosti k učení, které se mohou zúročit v budoucnu každého studenta, ať už kulturně, ekonomicky nebo společensky.

Závěrečný příspěvek je věnován významné brněnské osobnosti, Dr. Mojmíru Švábenskému (1924–2002), českému archiváři, historikovi a vítězi prvního světového šampionátu v šachu neslyšících. Touto cestou bychom chtěli připomenout jeho zásluhy a životní odkaz.

Liisa Halonen, Mark Wheatley a Mojmír Švábenský jsou kromě svých odborných a jazykových znalostí jedinečnými osobnostmi, které představují inspirativní příklady toho, co to může znamenat být neslyšícím ve světě plném slov.
 


Doprovodný Kulturní program

Online vystoupení skupiny Hands Dance

Jsme velmi rádi, že se konference zúčastní členové skupiny Hands Dance. Hands Dance je skupina slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna, kteří se věnují tlumočení divadelních a hudebních představení pro neslyšící publikum. 

Na youtubovém kanálu skupiny je možné shlédnout ukázky práce této umělecké skupiny: https://www.youtube.com/watch?v=D14e33WIDQo.
 


Konferenční poplatek

Účast na konferenci není zpoplatněna.
 


Registrace

Prosím vyplňte krátký registrační formulář.
 


Konferenční jazyky a servis

Konferenčními jazyky jsou mezinárodní znakový systém a anglický jazyk.
Konference bude tlumočena do mezinárodního znakového systému a angličtiny. 
Dostupný bude také přepis v anglickém jazyce a tlumočení do českého znakového jazyka.
 


Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na organizátory, ideálně na e-mail langskills@teiresias.muni.cz.
 


Závěrečná zpráva

ke stažení ve formátu PDF (pouze anglicky)
 


Fotogalerie