Struktura pracoviště

Ředitelství

Zajišťuje mj. personální a ekonomickou agendu pracoviště i administrativu spojenou s řešením projektů.
Kontaktní údaje pracovníků oddělení

Studijní Oddělení

Zajišťuje agendu související s přijímacím řízením, registrací, zápisem, s organizací studia včetně průběžných i závěrečných zkoušek a speciálních výukových kurzů, s výukou v celoživotním vzdělávání, dále administrativní servis v oblasti ubytování, stravování a jiné služby pro řádné studenty Masarykovy univerzity (prezenční i kombinované studium bakalářské, magisterské i doktorské).

Kontaktní e-mail oddělení: studijni@teiresias.muni.cz
Kontaktní e-mail pro organizování celoživotního vzdělávání: czv@teiresias.muni.cz
Kontaktní údaje pracovníků oddělení

Oddělení speciální informatiky

Zajišťuje provoz univerzitních učeben a studoven pro zrakově postižené, výuku informačních technologií především pro studenty se zrakovým postižením, příp. studenty se specifickými poruchami učení, a to nejen pro řádné studenty MU, ale i účastníky celoživotního vzdělávání, konzultace související s použitím tzv. asistivních technologií pro studenty s různými typy postižení i jejich vyučující, dále technický provoz Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky a konzultace v otázkách přístupnosti softwarových aplikací a webových stránek pro zrakově postižené.

Kontaktní e-mail oddělení: ict@teiresias.muni.cz
Kontaktní údaje pracovníků oddělení

Knihovní a vydavatelské oddělení

Zajišťuje akvizici studijní literatury všeho druhu (elektronické texty, hmatové tisky a hmatová grafika, hybridní publikace) pro kurzy řádného studia i celoživotního vzdělávání na MU, jichž se účastní studenti s takovým postižením, které brání využívání běžné studijní literatury. V rámci možností oddělení poskytuje tyto služby i dalším školám, příp. zainteresované veřejnosti. Provozuje Univerzitní knihovnu pro studenty se specifickámi nároky a Celostátní knihovní bránu pro zrakově postižené a nabízí konzultace v oblasti týkající se hmatové grafiky a brailleova písma a jejich (specifických) způsobů užití.

Kontaktní e-mail oddělení: knihovna@teiresias.muni.cz
Kontaktní údaje pracovníků oddělení

Oddělení vizuální komunikace

Zajišťuje agendu související se zpřístupňováním studia studentům se sluchovým postižením, především organizaci tlumočení a přepisu při akademických aktivitách (zajišťuje pododdělení Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství), konzultace v otázkách znakového jazyka a odborného znakového tlumočnictví či vývoj terminologického slovníku českého znakového jazyka. 

Kontaktní e-mail pododdělní: tlumoceni@teiresias.muni.cz, prepisy@teiresias.muni.cz
Kontaktní údaje pracovníků oddělení

Oddělení fyzické přístupnosti

Zajišťuje agendu související se zpřístupňováním studia pro studenty s pohybovým postižením (včetně osobních asistencí) a s odstraňováním architektonických bariér problematizujících pohyb těchto osob v budovách univerzity.

Kontaktní e-mail oddělení: oph@teiresias.muni.cz
Kontaktní údaje pracovníků oddělení