Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 

Masarykova univerzita

zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem,

vyhlašuje výběrové řízení

na dodávku speciálních informačních technologií a zajištění technologické podpory

projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0190 s názvem

Integrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

 

1. Zadavatel zakázky

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

 

Odpovědná osoba:

PhDr. Petr Peňáz

Tel: +420 549491105

E-mail: penaz@ics.muni.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka výzkumných a vývojových služeb v oblasti informačních technologií zajišťujících technologickou podporu e-learningových kurzů v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0190 s názvem Integrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených.

3. Specifikace zakázky

3.1 Kombinace slovního a fonetického vyhledávání klíčových slov v souborech rozpoznaných českých spontánních řečových dat.

3.2 Tvorba multimediálních technologií pro vzdělávání smyslově postižených (e-learningové aplikace pro výuku matematiky, výpočetní techniky, českého a anglického jazyka v rozsahu středoškolských osnov s uživatelským rozhraním pro nevidomé a neslyšící, elektronický slovník odborné terminologie českého znakového jazyka a jeho webové rozhraní).

 

Dodávka: únor - říjen 2007

4. Požadavky stanovené pro nabídku

Nabídka musí obsahovat následující údaje:

4.1 Identifikační údaje uchazeče

-        identifikace uchazeče (obchodní název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, telefon, elektronická adresa, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu)

-        doklady dokazující způsobilost uchazeče (kopie živnostenského listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).

4.2 Obsah nabídky

-        popis realizace předmětné zakázky

-        termín plnění, včetně záruk na dodávky

-        přehled realizovaných zakázek obdobného charakteru

4.3 Nabídková cena

-        bez DPH i s DPH za hodinu práce

-        celkem bez DPH a celkem s DPH

4.4 Doručení nabídky

-        nabídka musí být dodána v jednom vyhotovení, v zalepené obálce s označením "NABÍDKA IMoSeSP - NEOTEVÍRAT", v levém dolním rohu, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče. Nabídku lze doručit poštou či osobně na adresu:

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Masarykovy univerzity,

Šumavská 15, 602 00 Brno


-        dotazy k zadávací dokumentaci lze podávat do 15. 2. 2007, do 12:00 hod., na adresu penaz@ics.muni.cz nebo telefonicky na čísle +420 549491105

-        lhůta pro podání nabídek končí dnem 31. 1. 2007 do 17:00 hod., zásilky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny

-        v případě doručení poštou rozhoduje den doručení, nikoliv razítko pošty

-          otevírání obálek a vyhodnocení podaných nabídek se bude konat:

ve středu 1. 2. 2007 v 10:00 hod.

-        neúplnost nabídky je důvodem k jejímu vyřazení

-        uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení dne 10. 2. 2007 a tento den bude toto rozhodnutí o výběru doručeno v písemné formě vybranému dodavateli

5. Kritéria hodnocení nabídek

Váhy a hodnotící kritéria při posuzování nabídek:

Ze 40 % je hodnotícím kritériem kvalita nabízené služby

-        online podpora uživatelů

-        okamžitá reakce na odstranění nefunkčnosti po nahlášení problému

 

Ze 40 % je hodnotícím kritériem kvalita a zkušenost s tímto typem činnosti realizačního týmu.


-        počet obdobných projektů v posledních dvou letech

-        dostatečné personální obsazení pro podporu uživatelů

 

Ze 20 % je hodnotícím kritériem cena služby.

6. Realizace zakázky

S úspěšným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu o dílo podle obchodního zákona. Místo realizace a následných kontrol průběhu realizace zakázky je - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, Šumavská 15, 602 00 Brno

7. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízené, nevracet podané nabídky, změnit podmínky zakázky a vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

8. Platební podmínky:

Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu na základě faktur vystavených dodavatelem po poskytnutí služby. Splatnost faktur bude 14 dní od jejich předání zadavateli.

 

 

V Brně dne 15. 1. 2007

 

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

 

Ke stažení: IMoSeSP - výběrové řízení ( pdf, vel. 136 KB)

 


E-mail
Karel Sobol, duben 2006