Loga

Integrační modul sekundárního vzdělávání
smyslově postižených


Partneři projektu


 1. Masarykova univerzita
  Kontaktní osoba: PhDr. Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky, Šumavská 15, 602 00 Brno, tel.: 732873082;
  e-mail: penaz@ics.muni.cz
 2. Speciální školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí
  Kontaktní osoba: Mgr. Eva Najmanová, zástupkyně ředitele,
  Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571415641;
  e-mail: najmanova@val-mez.cz
 3. Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, Brno
  Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jiří Haičman, ředitel,
  Lerchova 23, 602 00 Brno;
  e-mail: director@cmsps.cz
 4. Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené děti, Hradec Králové
  Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Kánský, vedoucí SPC při MŠ pro zrakově postižené děti,
  Šimkova 879, 500 02 Hradec Králové;
  e-mail: sms-spc-hk@braillnet.cz
 5. Centrum pro zjišťování informací ve vzdělávání, Praha
  Kontaktní osoba: Mgr. Radek Schindler, vedoucí Oddělení speciálního testování CERMAT,
  Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224507320,
  e-mail: schindler@cermat.cz
 6. Erudis, o.p.s., Praha – právní nástupce společnosti Scio, o.p.s.
  Kontaktní osoba: ing. Jan Synek, Erudis, o.p.s., Thámova 7, 186 00 Praha 8;
  e-mail: jsynek@scio.cz

Masarykova univerzita

Zkratka: MU Brno

Adresa: Žerotínovo námestí 617/9, 601 77 Brno

WWW: http://www.muni.cz

Technologicko-výzkumný tým tak zajišťuje:
 1. přizpůsobení aplikace umožnující práci se symbolikou na hmatovém displeji
 2. rozpoznávání spontánní řeči s velkou slovní zásobou pro vizualizaci českého mluveného textu nahrazující artikulačního tlumočníka nebo zapisovatele ve výuce a technologicky zajistí vydání slovníku informatické terminologie v CZJ
 3. tlumočí do českého znakového jazyka (příp. na žádost studenta i do znakované češtiny)
 4. vytvoří e-learningový kurz, oveří ho na studentech MU a předloží k realizaci zájemcum ze SŠ
 5. koordinuje činnosti jednotlivých partnerů projektu
 6. vede účetní dokumentaci projektu

 

Speciální školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí

Zkratka: SSŠ VM

Adresa: Vsetínská 454, 757 17 Valašské Meziříčí

WWW: http://www.val-mez.cz

Partner zajišťuje ověření funkčnosti vytvářeného modulu pro výuku předmetů náročných na jazykové kompetence a abstrakci (český jazyk, anglický jazyk, informatika, matematika). Pertner zajišťuje:
 1. tlumočení do českého znakového jazyka (příp. na žádost studenta i do znakované češtiny)
 2. organizačně a pedagogicky zajišťuje práci sluchově postižených s navrhovanými technologiemi ve škole i na místech odborné přípravy.
Partner má zkušenosti s projektem Equal.

 

Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, Brno

Zkratka: CMSPgŠG

Adresa: Lerchova 343/63, 602 00 Brno

WWW: http://www.cmsps.cz

Partner zajišťuje ověření funkčnosti vytvářeného modulu pro výuku technologicky náročných předmětů (práce s grafikou a symbolikou) v podmínkách své školy, na níž zajištuje integraci zrakově postižených. Organizačně a pedagogicky zajišťuje práci zrakově postižených s navrhovanými technologiemi ve škole i na místech odborné přípravy.

 

Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené děti, Hradec Králové

Zkratka: SPC HK

Adresa: Šimkova 879, 500 02 Hradec Králové

WWW: http://www.braillnet.cz/mshk

Partner ověřuje funkčnost vytvářeného modulu pro výuku technologicky náročných předmětů (práce s grafikou a symbolikou) v podmínkách středních škol Královéhradeckého kraje, na nichž zajišťuje a bude zajišťovat integraci zrakově postižených. Organizačně a pedagogicky zajistí práci zrakově postižených s navrhovanými technologiemi ve školách, na testovacích místech i na místech odborné přípravy.

 

Centrum pro zjišťování informací ve vzdělávání, Praha

Zkratka: CERMAT

Adresa: Senovážné námestí 871/26, 111 21 Praha 1

WWW: http://www.cermat.cz

Partner vyšetřuje praktickou uplatnitelnost těch postupů a technologií, jež tvoří podstatu navrhovaného integračního modulu, v bežné stredoškolské výuce. Nalezne model hodnocení, který umožní alespon zčásti oddělit ve výsledcích testů smyslově postižených chyby vzniklé neschopností žáka rešit daný úkol od chyb vzniklých objektivní nerešitelností úkolu pri použití specifických komunikačních technologií. Analyzuje metodu práce smyslove postižených a její výsledky a navrhne evaluační postupy.
Partner má zkušenosti s následujícími projekty:
 • tvorba studie proveditelnosti společné části maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rok 2001
 • ověření proveditelnosti maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rok 2001
 • pravidla pro zařazení uchazečů do skupin podle stupně omezení vzhledem ke konání společné části maturitní zkoušky, rok 2001
 • maturita bez handicapu, 2002-2004
 • maturita nanečisto, 2005

 

Erudis, o.p.s., Praha

Zkratka: Erudis (Scio)

Adresa: Thámova 7, 186 00 Praha 8

WWW: http://www.erudis.cz

Partner vyšetřuje praktickou uplatnitelnost těch postupů a technologií, jež tvoří podstatu navrhovaného integračního modulu, při zkouškách, které zajišťuje pro potřeby středních škol a uchazečů o studium na vysokých školách. Navruje model hodnocení, který umožní alespoň zčásti oddělit ve výsledcích testů smyslově postižených chyby vzniklé neschopností žáka rešit daný úkol od chyb vzniklých objektivní nerešitelností úkolu pri použití specifických komunikačních technologií. Analyzuje metodu práce smyslově postižených a její výsledky a navrhuje evaluační postupy.
Partner má zkušenosti s následujícími projekty:
 • projekty srovnávacího testování
 • srovnávací testování realizované pro evaluační účely v ZŠ a SŠ
 • přijímací zkoušky do čtyřletých SŠ a víceletých gymnázií
 • přijímací zkoušky na VŠ
 • projekty v rámci evaluace ZŠ a SŠ pro orgány státní správy

 

E-mail
Karel Sobol, duben 2006