Obsah

Tlumočnický dispečink

Partneři:

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás, které garantuje vlastní dispečink a technickou stránku servisu online, je Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., která spolupracuje na zajištění vzdělávacího systému pro začínající i stávající tlumočníky na MU.Cíl:

Základní aktivita pro zajištění obecné přístupnosti vzdělávání (universal learning design) pro vysokoškolské mluvčí českého znakového jazyka a podpůrná služba pro všechny aktivity ostatní. Dispečink zahrne skupinu tlumočníků pro překladatelské a tlumočnické služby na MU, přičemž formátem služeb tlumočnických bude jak fyzické tlumočení in situ, tak tlumočení online. Inovační opatření spočívá na jedné straně v zavedení profesní kvalitní kontroly do stávajících tlumočnických služeb a v uplatnění profesního know-how České komory tlumočníků znakového jazyka ve výukové praxi MU, na druhé straně v modernizaci didaktických metod zavedením služby tlumočení online. Tlumočnický servis zajistí přístupnost textů a promluv na MU; jeho důležitými rysy bude systém stálých služeb a průběžné profesní vzdělávání včetně specializace na odborné oblasti, v nichž se na MU komunikace v českém znakovém jazyce uplatňuje.

Alternativním řešením tlumočnického dispečinku (pro studenty se sluchovým postižením, kteří nejsou závislí na znakovém jazyce) je profesionalizace týmu zapisovatelů zajišťujících vizualizaci mluvené řeči prostřednictvím simultánního přepisu (speech-to-text reporting).

Personální a organizační řízení zapisovatelského dispečinku probíhá podle pravidel fakticky shodných s dispečinkem tlumočnickým a naplňuje ustanovení zákona 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Zajištění této služby (primárně pro nedoslýchavé a ohluchlé) vytváří databázi textových přepisů mluvených odborných textů, jež je k dispozici tlumočníkům, kteří by v budoucnu zajišťovali v daném předmětu tlumočení. Mohou se tak v dostatečném předstihu s seznámit s jevy, pro které je nutné mít připravená tlumočnická řešení.

Technické zajištění spočívá především v nasazení zapisovatelských notebooků a jejich určení ve správný okamžik na správném místě. Jako účelné se jeví užití technologie hromadného zápisu, umožňujícím větším skupinám uživatelů bezproblémové čtení zápisu na ručních tabletech (více o této technologii zde).Vzdělávání pro začínající i stávající tlumočníky

Cíl programu:

Získat teoretické a praktické dovednosti pro tlumočení odborných přednášek, komunikaci se studenty a praktické tlumočení českého znakového jazyka v prostředí vysoké školy. Vzdělávací program bude také obsahovat oblasti zaměřené na:

 • konferenční tlumočení,
 • tlumočení individuální a integrované výuky,
 • znakový jazyk z pohledu lingvistického a sociolingvistického,
 • výzkum znakového jazyka a další.

Jednotlivé bloky programu:

I. Týdenní praktické kurzy

Praktická cvičení zaměřená na komunikaci v ČZJ a tlumočnické dovednosti, řešení modelových situací; bez teoretické části

V závěru každého výukového bloku budou mít zájemci možnost se zúčastnit testu, který jim poslouží jako zpětná vazba.

II. Tlumočnická praxe na MU a rozbor tlumočnických dovedností

1. 50 hodin tlumočené výuky na MU, z toho 20 hod. náslechů, 30 hod. vlastního tlumočení

2. 2 tlumočené hodiny z celkového počtu 50 s nahrávkou pro individuální a týmovou supervizi

III. Teoretické vzdělávání

1. Semináře - přímá výuka s lektorem

místo: Brno/Praha, Středisko Teiresiás, Česká komora tlumočníků znakového jazyka

témata a termíny: na stránkách České komory tlumočníků znakového jazyka, neopomeňte vyznačit, že se hlásíte jako účastníci vzdělávání na MU

průběh:

 • účast na programu jednotlivých přednášek, seminářů a kurzů,
 • účastníkům bude zajištěna oboustranná prostupnost vzdělávání na MU vůči kurzům CVP: osoby, které nyní studují v CVP a mají platné kredity, mohou pokračovat v jejich dalším získávání v rámci vzdělávání na MU a naopak, osoby s kredity z MU budou moci pokračovat v jejich získávání v CVP (samozřejmě s tím, že kredity byly, resp. budou získány za dobu, kterou určuje Komora, nikoli během libovolně dlouhé doby).
2. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu

Témata e-learningových kurzů:

 • Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace?
 • Kultura písemného projevu jako pevná součást odborné přípravy tlumočníka
 • Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina – kultura neslyšících
 • Vztah jazyka a společnosti – znakový jazyk v komunitě neslyšících a základy jazykového výzkumu
 • Jazykový obraz světa neslyšícího člověka, vztahy mezi jazykem a myšlením
 • Úvod do tlumočnické profese
 • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
 • Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka
 • Lingvistika a znakové jazyky: včera a dnes

průběh: interaktivní studijní materiál s úkoly, které je nutno prostudovat a vyřešit ve vymezené době

Portál pro přihlášení k e-learningovým kurzům naleznete zde.

Ukončení:

Květen 2012
Na závěr lze získat certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Podmínky připuštění k závěrečné zkoušce a udělení certifikátu:

 1. absolvování 2/3 z celkového počtu týdenních praktických kurzů (tj. 3 týdenní kurzy po 30 hodinách, popř. lze nahradit víkendovými kurzy pořádanými Komorou v obou letech),
 2. účast na teoretických seminářích přímé výuky s lektorem a povinnost absolvování semináře "Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka" (min. 60 hodin),
 3. absolvování kompletní nabídky e-learningových seminářů,
 4. 50 hodin tlumočnické praxe na MU (20 hodin náslechů, 30 hodin praktického tlumočení),
 5. 2 hodiny supervize (individuálního rozboru videozáznamu vlastního tlumočení) a 1 x účast na individuální supervizi, 1 x účast na týmové nebo oborové supervizi.

Předpoklady uchazečů:

 • schopnost komunikace ve znakovém jazyce s rodilým mluvčím,
 • úspěšně absolvovaný pohovor s neslyšícím.

Komunikační jazyk:

český znakový jazyk, český jazyk.

Nabízené výhody:

 • v průběhu vzdělávání lze ověřovat získané znalosti při tlumočení výuky na Masarykově univerzitě,
 • vzájemná prostupnost s Certifikačním vzdělávacím programem České komory tlumočníků znakového jazyka,
 • nabídka pracovních příležitostí v největší komunitě neslyšících studentů v ČR.

Aplikace určená účastníkům vzdělávacího programu je na adrese http://www2.teiresias.muni.cz/comin/prihlasit-se

Přihlašovací údaje nutné pro vstup do aplikace obdrželi účastníci e-mailem.

Více informací lze vyžádat e-mailem nebo na telefonním čísle 549 49 1114.

Více podrobnějších informací naleznete v části Dokumenty.

nahoru