Obsah

Diagnostické centrum specifických poruch učení

Cíl:

Úkolem diagnostického centra specifických poruch učení pro vysokoškolské studenty je zajišťovat obecnou přístupnost vzdělávání (universal learning design) pro tu část cílové skupiny, která není primárním mluvčím českého znakového jazyka a jejíž komunikační problémy jsou psychologického charakteru. Aktivita spočívá v inovaci studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod.Dosavadní výsledky:

Prvním krokem bylo zahájení diagnostiky u osob se specifickými poruchami učení, k čemuž je využívána baterie Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, vydaná Institutem pedagogicko-psychologického poradenství v roce 2007. Druhým krokem je pedagogicko-psychologické poradenství pro studenty s výše uvedenou diagnózou ve formě konzultací, pomoci při volbě nejvhodnějších kompenzačních technik. Mezi tyto techniky patří také podpora pomocí softwaru pro tuto cílovou skupinu. Pro adekvátní navržení technické podpory je potřeba zácvik psychologa pracujícího s uvedenou cílovou skupinou a také dlouhodobý zácvik studentů s podpůrným softwarem, zejména u programu určeného přímo pro osoby s poruchami učení ve smyslu dyslexie a dysortografie.

Další cílovou skupinou jsou osoby s narušenou komunikační schopností zapříčiněnou psychickými obtížemi. Vzhledem k variabilitě a subjektivitě těchto příčin počítáme s delší dobou pro stanovení objektivních kritérií pro úpravu studijních podmínek v těchto případech. Současně probíhá sondáž s cílem upozornit potenciální adepty těchto služeb na možnosti konzultací a součinnosti při vymezování adaptačních standardů pro tuto skupinu.

Byla navázána spolupráce s klienty, rozběhla se diagnostická činnost, zároveň se rozšiřuje spolupráce střediska s jednotlivými klienty v oblasti kompenzace. Nejdůležitějším úkolem je hledání kompenzačních technik (psaní na počítači, nástroje na korekci pravopisu, případně program pro osoby s poruchami učení), hledání vhodného stylu učení apod.

V oblasti podpory studentů s poruchami učení/psychickými obtížemi se také rozvíjí podpora formou individuální výuky v odůvodněných případech. Jedná se převážně o výuku cizího jazyka, který je povinný v rámci studijního programu - především anglického jazyka, ale také německého jazyka, latiny a dalších jazyků podle jednotlivých studijních programů a potřeb studentů.

Jednou z činností diagnostického centra je také spoluúčast na vzdělávání dalších odborníků. V rámci výuky diagnostiky speciálně pedagogických metod na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity představuje psycholog střediska studentům možnosti diagnostiky i následné podpory pro studenty s poruchami učení.

nahoru