Obsah

Slovník českého znakového jazyka online

Partneři:

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás je Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Oddělení umělé inteligence Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.Cíl:

Centrum českého znakového jazyka MU vytvoří výkladový slovník online shrnující dříve publikovanou zásobu českého znakového jazyka a sémanticky odpovídající české pojmy. Rozsah této aktivity bude určen autorskoprávními jednáními s vydavateli a autory stávajících slovníků. Slovník v obou jazycích nabídne charakteristiku gramatickou, stylistickou a sémantickou, kontextové citace a informace hyponymicko-hyperonymické, transkripci a videozáznam en face i v profilu. Slovník bude sloužit jako základní didaktická pomůcka při výuce a odborné práci neslyšících i slyšících uživatelů s odbornými texty na MU, bude proto kromě základního lexika brát zřetel na odbornou terminologii oborů, jejichž studium MU zajišťuje v českém znakovém jazyce.Dosavadní výsledky klíčové aktivity:

Bylo dosaženo dohody o struktuře slovníkového hesla. Základem do hody je otevřenost co do počtu jazyků, jejichž lexikografická data jsou ukládána a mohou být vzájemně srovnávána (jednojazyčná verze použitelná jako výkladový slovník češtiny pro neslyšící, výkladový slovník ČZJ pro slyšící, při srovnávání modulů vzniká verze překladová, výhledově i mezi více jazyky).

Informace o mluveném jazyce (* značí dohodnutá povinná pole):

 • české záhlaví (lemma)
 • české gramatické údaje
 • české stylistické údaje (útvar, poloútvar, citové zabarvení)
 • sémantické pole (významová skupina)
 • popis významu českého záhlaví
 • syntaktická informace s ukázkou dané syntaxe v kontextu autentické výpovědi
 • významově nadřazené, podřazené a paralelní výrazy

Informace o znakovém jazyce:

 • významový ekvivalent českého záhlaví v ČZJ jako video ve dvou rozlišeních a pohledech
 • gramatické údaje o výrazu v ČZJ (vyhledavatelné)
 • stylistické údaje výrazu v ČZJ (region, omezené nebo individuální použití, autor terminologického návrhu)
 • přepis vyhledavatelných polí v ČZJ do SignWritingu či HamNoSys
 • význam výrazu v ČZJ uvedený v ČZJ (video, SW)
 • syntaktická informace o výraze v ČZJ s ukázkou použití dané konstrukce v autentické výpovědi v ČZJ

Nejsou ukončena jednání o informatickém řešení (provoz serveru, způsob výstavby databáze a rozhraní, autorská a uživatelská práva) a o vztahu transkripčních sytému znakových jazyků; proběhlá diskuze a jednání o notačních systémech nicméně naznačují, že bude možné pro syntézu znaků použít více notačních systémů, případně generovat jednu notaci ze druhé. Také jednání o tematickém vymezení slovníku není stále ukončeno.

Demo verze připravovaného slovníku naleznete k náhledu zde.

nahoru