V matematických textech se velmi často užívá, jako jednoho z výrazových prostředků, různých abeced a typů písma. Proto na tomto místě budou shrnuta pravidla pro vyznačování různých abeced a typů písma.

Pro zápis písmene dané abecedy se používá následujících prefixů:

Latinská abeceda

prefix pro malé písmeno

 5

prefix pro velké písmeno

 6

prefix pro řetězec velkých písmen

 5 6

Řecká abeceda

prefix pro malé písmeno

 4 5

prefix pro velké písmeno

 4 6

Německá (gotická) abeceda

prefix pro malé písmeno

Začátek  4 6 5 6 Konec

prefix pro velké písmeno

Začátek  5 6 4 6 Konec

Pravidla zápisu:

– latinská abeceda

Malé písmeno latinské abecedy je zapisováno základní bodovou kombinací. Prefix pro malé písmeno latinské abecedy se užívá při zápisu malého písmene bez mezery blíže viz kapitoly Z1 Česká znaková sada Braillova písma a Z2 Číslice a čísla ):

JUDr.

Začátek  5 6 2 4 5 1 3 6 1 4 5 5 1 2 3 5 3 Konec

12ab

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 5 1 1 2 Konec

Velké písmeno se označuje předznakem (prefixem) pro velké písmeno, který platí pro jediný po něm následující znak:

Jan

Začátek  6 2 4 5 1 1 3 4 5 Konec

Řetězec velkých písmen, za sebou jdoucích, se označuje prefixem pro řetězec velkých písmen, jehož platnost ukončí mezera, interpunkční znaménko či jiný prefix:

LPT1

Začátek  5 6 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 1 Konec

ČR

Začátek  5 6 1 4 6 1 2 3 5 Konec

Podrobněji jsou pravidla zápisu uvedena v prvním díle v kapitole Z.

– řecká abeceda

Prefix pro malé řecké písmeno platí pro jediný po něm následující znak:

alpha

Začátek  4 5 1 Konec

alpha, beta

Začátek  4 5 1 2 0 4 5 1 2 Konec

Prefix pro velké řecké písmeno platí pro jediný po něm následující znak:

velké sigma

(též suma)
Začátek  4 6 2 3 4 Konec

– gotická abeceda

Prefix pro gotické písmeno platí vždy jen pro jeden následující znak:

gotické cé

Začátek  4 5 4 6 1 4 Konec

gotické zet

Začátek  4 5 4 6 1 3 5 6 Konec

Pro vyznačení typu použitého písma se užívá následujících znaků:

kurzíva

– jeden symbol

malé písmeno latinské abecedy psané kurzívou

Začátek  4 6 5 Konec

velké písmeno latinské abecedy psané kurzívou

Začátek  4 6 6 Konec

číslice psaná kurzívou

Začátek  4 6 3 4 5 6 Konec

– skupina znaků, souvislý text

začátek textu psaného kurzívou

Začátek  3 5 4 6 Konec

konec textu psaného kurzívou

Začátek  4 6 3 5 Konec

tučné

– jeden symbol

malé písmeno latinské abecedy

Začátek  5 5 Konec

velké písmeno latinské abecedy

Začátek  6 6 Konec

číslice

Začátek  3 4 5 6 3 4 5 6 Konec

malé písmeno řecké abecedy

Začátek  4 5 4 5 Konec

velké písmeno řecké abecedy

Začátek  4 6 4 6 Konec

malé písmeno latinské abecedy psané kurzívou

Začátek  4 6 5 5 Konec

velké písmeno latinské abecedy psané kurzívou

Začátek  4 6 6 6 Konec

malé písmeno gotické abecedy

Začátek  4 6 4 5 4 5 Konec

velké písmeno gotické abecedy

Začátek  4 5 4 6 4 6 Konec

– skupina znaků, souvislý text

řetězec velkých písmen

Začátek  5 6 5 6 Konec

začátek tučně psaného textu

Začátek  3 5 5 6 Konec

konec tučně psaného textu

Začátek  5 6 3 5 Konec

podtržené

jeden znak, slovo

 4 5 6

začátek podtrženého souvislého textu

Začátek  3 5 4 5 6 Konec

konec podtrženého souvislého textu

Začátek  4 5 6 3 5 Konec

s pruhem

sufix pro znak s pruhem

Začátek  6 4 5 6 Konec

začátek textu s pruhem

Začátek  6 3 5 4 5 6 Konec

konec textu s pruhem

Začátek  6 4 5 6 3 5 Konec

rukopisné písmo

prefix pro malé psací písmeno

Začátek  6 5 Konec

prefix pro velké psací písmeno

Začátek  5 6 Konec

obrysové písmo

prefix pro jedno písmeno

Začátek  4 5 6 Konec

přeškrtnuté písmo

prefix pro přeškrtnuté písmeno

 4

Pravidla pro zápis:

kurzíva

Prefix pro jeden symbol platí vždy pro jediné písmeno psané kurzívou. V případě zápisu čísla psaného kurzívou je platnost prefixu shodná s platností číselného znaku:

Hk

Začátek  4 6 6 1 2 5 1 3 Konec

12a

Začátek  4 6 3 4 5 6 1 1 2 4 6 5 1 Konec

Skupina znaků nebo souvislý text psaný kurzívou se označí znaky začátku a konce souvislého textu:

klmn je ...

Začátek  3 5 4 6 1 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 5 4 6 3 5 0 2 4 5 1 5 0 3 3 3 Konec

tučné písmo

Prefix pro jeden symbol platí vždy pro jediné tučně psané písmeno. V případě zápisu tučně psaného čísla je platnost prefixu shodná s platností číselného znaku:

en je prvkem velké tučné en

Začátek  1 3 4 5 0 4 5 1 5 0 6 6 1 3 4 5 Konec

123k

Začátek  3 4 5 6 3 4 5 6 1 1 2 1 4 1 3 Konec

Pro jednotlivé znaky je prefix tučného písmene tvořen zdvojením jejich základního prefixu, označujícího příslušný symbol abecedy (velké písmeno, malé písmeno, řetězec velkých písmen apod.). Jestliže je základní prefix tvořen dvěma znaky, zdvojuje se pouze druhý z nich:

12k

Začátek  4 6 3 4 5 6 3 4 5 6 1 1 2 4 6 5 1 3 Konec

Skupina znaků tvořená pouze velkými písmeny latinské abecedy se zapíše se zdvojeným prefixem pro řetězec velkých písmen. Ostatní skupiny tučně zapsaných znaků nebo souvislý text se označí znakem začátku a konce souvislého tučného textu:

CD

Začátek  5 6 5 6 1 4 1 4 5 Konec

Důkaz

Začátek  3 5 5 6 6 1 4 5 2 3 4 5 6 1 3 1 1 3 5 6 5 6 3 5 Konec

podtržené písmo

Prefix pro podtržené písmo platí na rozdíl od předchozích typů písma pro jeden či skupinu znaků vždy až do mezery nebo do dalšího prefixu:

... a není sám ...

Začátek  3 3 3 0 1 0 4 5 6 1 3 4 5 1 5 1 3 4 5 3 4 0 2 3 4 1 6 1 3 4 0 3 3 3 Konec

2 s indexem přesně zdola podtržení konec indexu iks

Začátek  4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 3 4 6 Konec

Ve všech ostatních případech se text nebo skupina podtržených znaků označí znaky začátku a konce souvislého podtrženého textu:

výraz 2 s horním indexem ipsilon závorka 4 iks plus 3 závorka zavřít konec horního indexu to celé s indexem přesně zdola podtržení konec indexu

Začátek  3 5 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 5 6 2 3 6 3 4 5 6 1 4 5 1 3 4 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 3 5 6 1 5 6 4 5 6 3 5 Konec

písmo s pruhem

Sufix pro znak s pruhem se zapíše bez mezery za znakem, k němuž se pruh vztahuje. Jeho platnost je pro jediný před ním předcházející znak. Jestliže je veličina s pruhem označena dalšími indexy, napíše se nejprve znak s pruhem a bezprostředně za ním bez mezery následují další indexy:

iks s pruhem nad

Začátek  1 3 4 6 6 4 5 6 Konec

iks s dolním indexem velké gé to celé s pruhem nad

Začátek  1 3 4 6 6 4 5 6 1 6 6 1 2 4 5 1 5 6 Konec

Pokud není pruhem označen jediný znak, musí se celý výraz označit jako výraz s pruhem, pomocí znaků začátku a konce souvislého textu. Mezi znaky začátku a konce textu s pruhem a vlastním výrazem se nepíše mezera:

závorka á plus bé í závorka zavřít závorka cé plus dé í závorka zavřít s pruhem nad

Začátek  3 5 6 4 5 6 2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 2 4 3 5 6 2 3 6 1 4 0 2 5 6 1 4 5 2 4 3 5 6 6 4 5 6 3 5 Konec

– rukopisné písmo

Prefix rukopisného písma platí pro jediný znak za ním stojící. Před prefixem pro malé rukopisné písmeno je povinná mezera:

é na ixtou velké psací el ef závorka x závorka zavřít

Začátek  1 5 3 4 1 3 4 6 1 5 6 5 6 1 2 3 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

křivkový integrál s dolním indexem psané el konec dolního indexu ef dé psané el

Začátek  6 2 3 4 6 2 4 5 6 6 1 6 0 6 5 1 2 3 1 5 6 1 2 4 1 4 5 0 6 5 1 2 3 Konec

– obrysové a přeškrtnuté písmo

Prefix pro obrysové i přeškrtnuté písmeno platí pouze pro jediný po něm následující znak:

přeškrtnuté dé náleží do obrysového velkého er

Začátek  4 1 4 5 0 4 5 1 5 0 4 5 6 1 2 3 5 Konec

Některé často užívané symboly jsou zapisovány specificky označenými písmeny, u nás běžně neužívanými, a proto jim byly v bodovém přepisu přiděleny speciální kombinace:

Planckova (Diracova)
konstanta

planckova konstanta nad dvěma pí

Začátek  4 1 2 5 Konec

Weierstrassovo π
(eliptická funkce)

psací velké pé

Začátek  4 5 5 1 2 3 4 Konec

zrcadlové D

vodorovně převrácené velké dé

Začátek  4 5 5 1 4 5 Konec

angström

angstrom

Začátek  4 5 5 6 1 Konec

copyright

symbol autorského práva

Začátek  1 2 4 6 2 4 5 6 6 1 4 Konec