Deriváty benzenu zapisujeme tak, že za znak benzenového jádra se zapíše vazba a vzorec skupiny nebo značka prvku nahrazujícího vodík:

benzenové jádro s jednoduchou vazbou vpravo velké cé el

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 6 1 4 1 2 3 Konec

benzenové jádro s jednoduchou vazbou vpravo velké ó velké há

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 Konec

Jestliže jsou na benzenovém jádru vázány dva či více substituentů, pak se první substituent zapíše jako v předchozím případě, napíše se čárka a číslo uhlíku, na kterém je vázán další substituent, vazba a značka nebo vzorec substituentu. Uhlíky se číslují tak, že uhlík s prvním substituentem má číslo jedna a uhlík s dalším substituentem příslušné číslo vyšší:

o-xylen (1,2-dimetylbenzen)

benzenové jádro s jednoduchou vazbou na prvním uhlíku zprava velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu a s jednoduchou vazbou na druhém uhlíku zprava velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 2 3 4 5 6 1 2 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec

p-nitrotoluen

benzenové jádro s jednoduchou vazbou na pátém uhlíku zleva velké há s dolním indexem 3 konec indexu velké cé a s jednoduchou vazbou na druhém uhlíku zprava velké en velké ó s dolním indexem 2 konec indexu

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 2 3 4 5 6 1 4 5 3 6 5 6 1 3 4 5 1 3 5 2 3 Konec

kyselina salicylová

benzenové jádro s jednoduchou vazbou na prvním uhlíku zprava velké ó velké há a s jednoduchou vazbou na druhém uhlíku zprava velké cé velké ó velké ó velké há

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 5 6 1 4 1 3 5 1 3 5 1 2 5 2 3 4 5 6 1 2 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 Konec

Anhydridy aromatických dikarboxylových kyselin tvoří další cyklus vázaný na benzenové jádro. V tomto případě za znak benzenového jádra napíšeme čísla uhlíků, na kterých cyklus vytvořený sloučenými karboxyly začíná a končí, a mezi znaky pro rozvětvení řetězce zapíšeme boční cyklus, který bude začínat a končit vazbou. Tyto vazby naznačují, že zapsaný řetězec začíná na prvním a končí na druhém označeném uhlíku aromatického jádra:

ftalanhydrid

Benzenové jádro s jednoduchou severovýchodní vazbou na druhém uhlíku velké cé velké ó a s jednoduchou jihovýchodní vazbou na třetím uhlíku velké cé velké ó. Z obou vrcholů velké cé velké ó vedou jednoduché vazby do vrcholu velké ó napravo.

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 6 3 6 5 6 1 4 1 3 5 3 6 1 3 5 3 6 1 4 1 3 5 3 6 1 3 4 5 6 Konec

Pro vzorce anhydridů aromatických dikarboxylových kyselin je však lépe pro větší názornost použít grafických symbolů racionálních vzorců cyklických a polycyklických sloučenin – viz následující kapitoly CH211 Polycyklické sloučeniny a CH212 Stereoizomerie .

Polycyklické areny zapisujeme pomocí znaků pro benzenové jádro. U isolovaných polycyklických sloučenin se mezi benzenovými jádry vyznačí vazba. Deriváty se zapisují stejně jako u monocyklických arenů – číslem se označí uhlík, na kterém je vázaný substituent. Číslování uhlíků je dáno názvoslovnými pravidly, a proto se umístěním substituentu nemění. Pokud tedy není první substituent vázán na prvním uhlíku, bude za vzorcem aromatického uhlovodíku bez mezery číslo uhlíku, na kterém je substituent vázán. Číslo se zapisuje důsledně s číselným znakem, pak následuje vazba, substituent a další substituenty s čísly uhlíku a vazbami oddělenými čárkou:

bifenyl

dvě benzenová jádra vedle sebe spojená jednoduchou vazbou

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 5 6 Konec

2-methylbifenyl

dvě benzenová jádra vedle sebe spojená jednoduchou vazbou a z šestého uhlíku pravého benzenového jádra je jednoduchá vazba shora velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec

4,4'-dimethylbifenyl

dvě benzenová jádra vedle sebe spojená jednoduchou vazbou a z pátého uhlíku levého benzenového jádra je jednoduchá vazba zleva velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu a z druhého uhlíku pravého benzenového jádra je jednoduchá vazba zprava velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 2 3 4 5 6 1 4 5 3 4 2 1 5 6 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec

Kondenzované polycyklické areny se zapisují tak, že kondenzovaná jádra se zapíší vždy znaky benzenových jader bez mezery:

naftalen

šestiúhelník s druhou čtvrtou a šestou hranou zdvojenou spojený přes druhou hranu s šestiúhelníkem s první, třetí a pátou hranou zdvojenou.

Začátek  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Konec

antracen

šestiúhelník s druhou čtvrtou a šestou hranou zdvojenou spojený přes druhou hranu s šestiúhelníkem s první, třetí a pátou hranou zdvojenou spojený přes druhou hranu s šestiúhelníkem s druhou čtvrtou a šestou hranou zdvojenou

Začátek  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Konec

V případě, že je třeba vyznačit vzájemnou polohu kondenzovaných jader, označí se jejich vzájemná poloha příslušným písmenem. Základem pro určení polohy dalšího kondenzovaného cyklu je číslování řetězce, ke kterému se daný cyklus přidává. Sdílí-li další benzenové jádro vazbu mezi prvním a druhým uhlíkem, označí se vzájemná poloha jader písmenem m. Označení vzájemné polohy pomocí čísel by kolidovalo s číselným označením poloh substituentů. Písmeno označující vzájemnou polohu jader se zapíše mezi nimi bez mezer:

fenantren

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou spojený přes druhou hranu s šestiúhelníkem s první, třetí a pátou hranou zdvojenou spojený přes první hranu s šestiúhelníkem s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou

Začátek  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 4 1 2 3 4 5 6 Konec

Sdílení vazby mezi druhým a třetím uhlíkem se neoznačuje – viz antracen. Všechny ostatní kombinace více cyklů přesahují potřeby středních škol.

Deriváty kondenzovaných arenů se zapisují podle stejných pravidel platných pro substituované uhlovodíky s tím, že číslování řetězce je dáno obecnými názvoslovnými pravidly:

2-methylnaftalen

Dvě benzenová jádra vedle sebe spojená jednoduchou vazbou a z druhého uhlíku pravého benzenového vazba vychází severovýchodní jednoduchá vazba velké cé velké s dolním indexem 3 konec indexu.

Začátek  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec