Přepis vzorců cyklických, heterocyklických a polycyklických sloučenin je nejvhodnější řešit tyflograficky v kombinaci s bodovým zápisem značek prvků, pokud jsou ve vzorci vyznačeny. Pro zápis bodovým písmem lze použít grafické znázornění racionálních vzorců cyklických sloučenin následujících bodových kombinací:

Jednoduchá vazba:

vodorovná

pomlčka

 3 6

svislá

svislá čára

 4 5 6

nebo

 1 2 3

šikmá vpravo

lomítko

Začátek  3 5 1 Konec

nebo

Začátek  6 2 4 Konec

šikmá vlevo

zpětné lomítko

Začátek  1 5 3 Konec

nebo

Začátek  4 2 6 Konec

Dvojná vazba:

vodorovná

svislá čára

 2 3 5 6

svislá

lomeno

Začátek  4 5 6 1 2 3 Konec

šikmá vpravo

lomítko lomítko

Začátek  3 5 1 3 5 1 Konec

nebo

Začátek  6 2 4 6 2 4 Konec

šikmá vlevo

zpětné lomítko zpětné lomítko

Začátek  1 5 1 3 5 3 Konec

nebo

Začátek  4 2 4 6 2 6 Konec

Opakováním těchto znaků lze zapsat příslušnou vazbu potřebné délky. Alternativní přepisy svislých a šikmých čar se užívají v závislosti na poloze příslušné vazby tak, aby reliéfní obvod obrazce byl co nejplynulejší.

Prvky nebo skupiny prvků, které tvoří cyklický řetězec, se zapisují do cyklu mezi jednotlivé vazby. Každý prvek či skupina má příslušný prefix velkých písmen:

1,3-cyklopentadien

pětiúhelník se všemi vrcholy velké cé velké há a s první a třetí hranou zdvojenou

Začátek  5 6 1 2 5 1 4 3 6 3 6 3 6 3 6 5 6 1 4 1 2 5 Zalomení
 0 0 4 5 6 1 2 3 0 0 0 4 5 6 1 2 3 0 Zalomení
 5 6 1 2 5 1 4 0 0 0 0 5 6 1 4 1 2 5 Zalomení
 0 0 4 2 6 0 0 0 3 5 1 0 Zalomení
 0 0 0 0 5 6 1 4 1 2 5 0 0 0 Konec

Pokud nejsou v racionálním vzorci vyznačeny vázané skupiny , CH nebo C, nevyznačují se ani v bodovém přepisu:

cyklopenten

pětiúhelník s první hranou zdvojenou

Začátek  2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 Zalomení
 1 2 3 0 0 4 5 6 Zalomení
 4 2 6 3 5 1 Konec

benzen

šestiúhelník s první, třetí a pátou hranou zdvojenou

Začátek  3 5 1 3 5 1 1 5 3 Zalomení
 1 2 3 0 0 4 5 6 1 2 3 Zalomení
 1 5 1 3 5 3 3 5 1 Konec

Tohoto zjednodušeného zápisu však nelze použít při zápisu vzorců derivátů, kdy vazby jednotlivých substituentů vycházejí z průsečíku vazeb cyklu. V bodovém přepisu je nutné tato místa zřetelně označit a v podstatě vložit řádku pro zápis substituentu. S výjimkou horního a dolního průsečíku cyklu se jednotlivé průsečíky označí znakem „1245“, který se užívá i pro oddělení jednotlivých vazeb při přepisu cyklických vzorců do jediného řádku:

1,2,3-trihydroxybenzen – pyrogallol

šestiúhelník s první, třetí a pátou hranou zdvojenou a s jednoduchou vazbou z prvního, druhého a třetího vrcholu velké ó velké há

Vynechaný znak 5 6 1 3 5 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 6 2 4 0 1 5 1 3 5 3Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 0 1 2 4 5 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 Zalomení
 4 5 6 1 2 3 0 0 0 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 0 1 2 4 5 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 Zalomení
 4 2 6 0 6 2 4 6 2 4Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak

Obdobně postupujeme i při zápisu racionálních vzorců heterocyklických sloučenin. Značky heteroatomů se zapisují do vzorce mezi vazby s příslušným prefixem, pokud stojí heteroatom v horní či dolní části cyklu, zapíše se bezprostředně nad či pod průsečík vazeb:

imidazol

pětiúhelník s prvním vrcholen velké en, druhým, třetím a pátým vrcholem velké cé velké há a čtvrtým vrcholem velké en velké há. Druhá a pátá hrana je zdvojená.

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 5 6 1 3 4 5 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 6 2 4 0 1 5 3Vynechaný znak Zalomení
 5 6 1 2 5 1 4 0 0 0 5 6 1 4 1 2 5 Zalomení
Vynechaný znak 0 4 5 6 1 2 3 0 0 0 4 5 6 1 2 3 Zalomení
 0 1 2 5 1 4 3 6 3 6 3 6 3 6 6 1 3 4 5 Konec

Nejsou-li ve vzorci heterocyklické sloučeniny vypsány skupiny C, CH, , nevypisují se ani v bodovém přepisu. Jednotlivé heteroatomy jsou s prefixem zapisovány do cyklu mezi vazby a ostatní průsečíky vazeb označeny stejně jako při zápisu derivátů:

pyrimidin

šestiúhelník s prvním a třetím vrcholem velké en a s první, třetí a pátou hranou zdvojenou

Vynechaný znak 6 1 3 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 6 2 4 0 1 5 1 3 5 3 Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 0 1 2 4 5 Zalomení
 4 5 6 1 2 3 0 0 0 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 6 1 3 4 5 Zalomení
 4 2 6 0 6 2 4 6 2 4 Konec

Pokud nejsou na heterocyklický řetězec vázány další substituenty, lze použít zjednodušeného zápisu bez vyznačení průsečíků vazeb. Značky heteroatomů se pak zapisují těsně k průsečíkům vazeb, mezi kterými je heteroatom vázán. Každý heteroatom se zapisuje s prefixem pro velké písmeno:

pyrimidin

šestiúhelník s prvním a třetím vrcholem velké en a s první, třetí a pátou hranou zdvojenou

Vynechaný znak 6 1 3 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 6 2 4 4 2 4 6 2 6Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 4 5 6 1 2 3 0 0 4 5 6 6 1 3 4 5 Zalomení
 4 2 6 6 2 4 6 2 4Vynechaný znakVynechaný znak

Deriváty se zapisují připojením substituentů příslušnými vazbami k heteroatomu nebo ke zvýrazněnému průsečíku vazeb:

uracil

šestiúhelník s pátou hranou zdvojenou a s prvním vrcholem velké en jednoduchá vazba velké há, s druhým vrcholem s dvojnásobnou vazbou velké ó, s třetím vrcholem velké en jednoduchá vazba velké há, se čtvrtým vrcholem s dvojnásobnou vazbou velké ó

Vynechaný znak 6 1 3 4 5 3 6 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 6 2 4 0 4 2 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 1 2 4 5 2 3 5 6 6 1 3 5 Zalomení
 4 5 6 1 2 3 0 0 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 1 2 4 5 0 0 0 5 6 1 3 4 5 3 6 1 2 5 Zalomení
 4 2 6 0 6 2 4Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 1 2 3 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znak 6 1 3 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak

Grafických schemat racionálních vzorců cyklických sloučenin lze využít i pro zápis cyklické struktury monosacharidů Haworthovými vzorci. Hydroxylové skupiny orientované nad rovinu cyklu se zapisují mezi znaky pro rozvětvení řetězce bez vazby, skupiny orientované pod rovinu cyklu se zapisují s vazbou pod cyklus. Značky vodíků se ve shodě s černotiskem nevypisují, vyznačují se pouze orientace vazeb, na kterých jsou vázány:

α-D-glukopyranosa

šestiúhelník s prvním vrcholem velké ó, s druhým, třetím, čtvrtým a pátým vrcholem velké ó velké há a šestým vrcholem velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké ó velké há

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 5 6 1 4 1 2 5 2 3 1 3 5 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 1 2 4 5 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 6 1 3 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 4 5 6 3 5 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 5 6Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 1 2 4 5Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 4 5 6 1 5 3 1 2 4 5 1 2 3 4 6 5 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 3 6 1 2 4 5 6 2 4 4 5 6Vynechaný znak Zalomení
 5 6 1 2 5 1 5 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 5 6 1 3 5 1 2 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 5 6 1 3 5 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak