Content

Tlumočnický dispečink

Partneři:

Hlavním partnerem Střediska Teiresiás, které garantuje vlastní dispečink a technickou stránku servisu online, je Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., která spolupracuje na zajištění vzdělávacího systému pro začínající i stávající tlumočníky na MU.
Cíl:

Základní aktivita pro zajištění obecné přístupnosti vzdělávání (universal learning design) pro vysokoškolské mluvčí českého znakového jazyka a podpůrná služba pro všechny aktivity ostatní. Dispečink zahrne skupinu tlumočníků pro překladatelské a tlumočnické služby na MU, přičemž formátem služeb tlumočnických bude jak fyzické tlumočení in situ, tak tlumočení online. Inovační opatření spočívá na jedné straně v zavedení profesní kvalitní kontroly do stávajících tlumočnických služeb a v uplatnění profesního know-how České komory tlumočníků znakového jazyka ve výukové praxi MU, na druhé straně v modernizaci didaktických metod zavedením služby tlumočení online. Tlumočnický servis zajistí přístupnost textů a promluv na MU; jeho důležitými rysy bude systém stálých služeb a průběžné profesní vzdělávání včetně specializace na odborné oblasti, v nichž se na MU komunikace v českém znakovém jazyce uplatňuje.
Vzdělávání pro začínající i stávající tlumočníky


Cíl programu:

Získat teoretické a praktické dovednosti pro tlumočení odborných přednášek, komunikaci se studenty a praktické tlumočení českého znakového jazyka v prostředí vysoké školy. Vzdělávací program bude také obsahovat oblasti zaměřené na:

 • konferenční tlumočení,
 • tlumočení individuální a integrované výuky,
 • znakový jazyk zpohledu lingvistického a sociolingvistického,
 • výzkum znakového jazyka a další.

Jednotlivé bloky programu:

I. Týdenní praktické kurzy

Praktická cvičení zaměřená na komunikaci v ČZJ a tlumočnické dovednosti, řešení modelových situací; bez teoretické části

V závěru každého výukového bloku budou mít zájemci možnost se zúčastnit testu, který jim poslouží jako zpětná vazba.

II. Tlumočnická praxe na MU a rozbor tlumočnických dovedností

1. 50 hodin tlumočené výuky na MU, z toho 20 hod. náslechů, 30 hod. vlastního tlumočení

2. 2 tlumočené hodiny z celkového počtu 50 s nahrávkou pro individuální a týmovou supervizi

III. Teoretické vzdělávání

1. Semináře - přímá výuka s lektorem

místo: Brno/Praha, Středisko Teiresiás, Česká komora tlumočníků znakového jazyka témata a termíny: na stránkách České komory tlumočníků znakového jazyka, neopomeňte vyznačit, že se hlásíte jako účastníci vzdělávání na MU průběh:

 • účast na programu jednotlivých přednášek, seminářů a kurzů,
 • účastníkům bude zajištěna oboustranná prostupnost vzdělávání na MU vůči kurzům CVP: osoby, které nyní studují v CVP a mají platné kredity, mohou pokračovat v jejich dalším získávání v rámci vzdělávání na MU a naopak, osoby s kredity z MU budou moci pokračovat v jejich získávání v CVP (samozřejmě s tím, že kredity byly, resp. budou získány za dobu, kterou určuje Komora, nikoli během libovolně dlouhé doby).
2. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu

termíny zveřejnění jednotlivých témat budou upřesněny témata:

 • Znakový jazyk spadl z nebe aneb znakové jazyky a jejich historie a výzkum
 • Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace?
 • Kultura písemného projevu jako pevná součást odborné přípravy tlumočníka
 • Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina – kultura neslyšících
 • Vztah jazyka a společnosti – znakový jazyk v komunitě neslyšících a základy jazykového výzkumu
 • Jazykový obraz světa neslyšícího člověka, vztahy mezi jazykem a myšlením
 • Úvod do tlumočnické profese
 • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
 • Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka

průběh: interaktivní studijní materiál s úkoly které je nutno prostudovat a vyřešit ve vymezené době

Ukončení:

Květen 2012
Na závěr lze získat certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Podmínky připuštění k závěrečné zkoušce a udělení certifikátu:

 1. absolvování 2/3 z celkového počtu týdenních praktických kurzů (tj. 3 týdenní kurzy po 30 hodinách, popř. lze nahradit víkendovými kurzy pořádanými Komorou v obou letech),
 2. účast na teoretických seminářích přímé výuky s lektorem a povinnost absolvování semináře "Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka" (min. 60 hodin),
 3. absolvování kompletní nabídky e-learningových seminářů,
 4. 50 hodin tlumočnické praxe na MU (20 hodin náslechů, 30 hodin praktického tlumočení),
 5. 2 hodiny supervize (individuálního rozboru videozáznamu vlastního tlumočení) a 1 x účast na individuální supervizi, 1 x účast na týmové nebo oborové supervizi.

Předpoklady uchazečů:

 • schopnost komunikace ve znakovém jazyce s rodilým mluvčím,
 • úspěšně absolvovaný pohovor s neslyšícím.

Komunikační jazyk:

český znakový jazyk, český jazyk.

Nabízené výhody:

 • v průběhu vzdělávání lze ověřovat získané znalosti při tlumočení výuky na Masarykově univerzitě,
 • vzájemná prostupnost s Certifikačním vzdělávacím programem České komory tlumočníků znakového jazyka,
 • nabídka pracovních příležitostí v největší komunitě neslyšících studentů v ČR.

Aplikace určená účastníkům vzdělávacího programu je na adrese http://www2.teiresias.muni.cz/comin/prihlasit-se

Přihlašovací údaje nutné pro vstup do aplikace obdrželi účastníci e-mailem.

Více informací lze vyžádat e-mailem nebo na telefonním čísle 549 49 1114.

Informační leták lze stáhnout zde
top