Content

Diagnostické centrum specifických poruch učení

Cíl:

Úkolem diagnostického centra specifických poruch učení pro vysokoškolské studenty je zajišťovat obecnou přístupnost vzdělávání (universal learning design) pro tu část cílové skupiny, která není primárním mluvčím českého znakového jazyka a jejíž komunikační problémy jsou psychologického charakteru. Aktivita spočívá v inovaci studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod.
Dosavadní výsledky:

Prvním krokem bylo zahájení diagnostiky u osob se specifickými poruchami učení, k čemuž je využívána baterie Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, vydaná Institutem pedagogicko-psychologického poradenství v roce 2007. Druhým krokem je pedagogicko-psychologické poradenství pro studenty s výše uvedenou diagnózou ve formě konzultací, pomoci při volbě nejvhodnějších kompenzačních technik. Mezi tyto techniky patří nově také hlasový výstup počítače, což předpokládá nácvik práce s tímto softwarem.


Další cílovou skupinou jsou osoby s narušenou komunikační schopností zapříčiněnou psychickými obtížemi. Vzhledem k variabilitě a subjektivitě těchto příčin počítáme s delší dobou pro stanovení objektivních kritérií pro úpravu studijních podmínek v těchto případech. Současně probíhá sondáž s cílem upozornit potenciální adepty těchto služeb na možnosti konzultací a součinnosti při vymezování adaptačních standardů pro tuto skupinu.


Byla navázána spolupráce s klienty, rozběhla se diagnostická činnost, zároveň se rozšiřuje spolupráce střediska s jednotlivými klienty v oblasti kompenzace. Nejdůležitějším úkolem je hledání kompenzačních technik (psaní na počítači, nástroje na korekci pravopisu, případně hlasový výstup), hledání vhodného stylu učení apod.

top