Registrace

Hodláte-li využívat Knihovní bránu Daleth nejen pro prosté prohledávání katalogů, ale i k přímému stahování digitálního obsahu, budete potřebovat registraci.


Digitální obsah nabízený většinou zapojených knihoven je striktně připravován na základě § 38 Licence pro zdravotně postižené, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících, a je tak poskytován pouze uživatelům, jejichž smyslové či fyzické postižení neumožňuje pracovat s dokumenty běžně dostupnými.

Pro přímý přístup k elektronickým verzím je proto zapotřebí registrace, a to pro každou ze zapojených knihoven zvlášť (omlouváme se za toto nepohodlí, budeme se snažit připravit možnost registrace globální). Vzhledem k tomu, že podmínky registrační procedury se mohou mezi knihovnami mírně lišit, doporučujeme se pro detaily informovat přímo u provozovatele konkrétní knihovny (viz odkazy v kapitole Zapojené knihovny). Obecně lze ovšem říci, že mezi povinně dokládané dokumenty vždy patří komisionální rozhodnutí deklarující typ a závažnost zdravotního postižení a čestné prohlášení, jímž se uživatel zavazuje, že získaný digitální obsah nebude dále šířit.