Nápověda

Uživatelský popis aplikace


Struktura rozhraní

Vyhledávací rozhraní Knihovní brány je tvořeno třemi hlavními částmi:

 1. Vyhledávací formulář (je součástí každé stránky vyhledávacího rozhraní — na jejím začátku);
 2. Výsledky hledání se stručnými informacemi o vyhledaných záznamech;
 3. Podrobné údaje konkrétního knihovního záznamu z katalogu dané knihovny.

Po zapsání a odeslání vyhledávacího dotazu se zobrazí stránka s výsledky hledání se stručnými informacemi o záznamech odpovídajících zadanému dotazu. U každého záznamu se nacházejí odkazy:

 • Podrobnosti — zobrazí stránku s podrobnými údaji příslušného knihovního záznamu;
 • Na formulář — přesune zobrazení stránky, resp. přemístí kurzor na vyhledávací formulář, který je na začátku téže stránky.

Na konci stránky s podrobnými údaji záznamu jsou odkazy:

 • Zpět na seznam výsledků — přejde zpět na stránku s výsledky hledání;
 • Předchozí dokument — zobrazí stránku s podrobnými údaji záznamu předcházejícího v pořadí výsledků;
 • Další dokument — zobrazí stránku s podrobnými údaji záznamu následujícího v pořadí výsledků;
 • Na formulář — přesune zobrazení stránky, resp. přemístí kurzor na vyhledávací formulář, který je na začátku téže stránky.

I. Vyhledávací formulář

Formulář je v rozhraní uvozen nadpisem druhé úrovně „Vyhledávání v dokumentech“ a obsahuje prvky:

 1. Pro popis hledané jednotky:
  • čtyři rozbalovací seznamy
  • dvě editační pole
 2. Pro volbu databáze:
  • zatrhávací pole s volbou varianty: zohlednit — nezohlednit (tedy pole zatrhnout — nezatrhnout).
 3. Pro formální podobu výsledku dotazu (množství položek na stránce):
  • jeden rozbalovací seznam

Při hledání je možné zohlednit a kombinovat tyto podmínky:

 • typ dokumentu (1. rozbalovací seznam): libovolný (implicitně nastavený), elektronický zdroj, hmatové písmo, zvukový záznam, černotiskový, videozáznam, jiný;
 • první podmínka knihovního záznamu (2. rozbalovací seznam): autor, název (implicitně nastavená hodnota), předmětové heslo — následuje prázdné editační pole;
 • druhá podmínka knihovního záznamu (4. rozbalovací seznam): autor (implicitně nastavená hodnota), název, předmětové heslo — následuje prázdné editační pole.

Podmínky je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek (3. rozbalovací seznam): „a zároveň“, „nebo“. Současně platí, že pro vyhledávání je povinná pouze jedna položka, druhá je zadávána volitelně (pouze pro zúžení dotazu) — v takovém případě se nezohledňuje ani typ logické spojky.

Plnění editačních polí

 • je možné vepsat jakékoliv slovo či slovní spojení z názvu, jména autora či předmětového hesla — vyhledávat pomocí části slov není možné;
 • je možné zadat celé jméno autora jak v přirozeném slovosledu (Josef Novák), tak i ve slovosledu opačném (Novák Josef), totéž platí při zadávání předmětových hesel (speciální pedagogika i pedagogika speciální);
 • je-li zadáno v jednom poli více slov, jsou implicitně spojena logickou spojkou AND, uvedená slova nemusejí ležet bezprostředně vedle sebe, nemusejí pocházet jen ze začátku pole, z něhož se vyhledává, ale mohou se nacházet v kterékoliv jeho části;
 • jiné logické spojení více slov umožňuje kombinace s dalším editačním polem (viz výše).

Volba databáze

Pomocí zaškrtávacích polí je dále dostupná volba knihovních katalogů, které budou zadaným dotazem prohledávány. Seznam knihoven, které jsou aktuálně zapojeny do Knihovní brány, je členěn do tří kategorií (Digitální knihovní databáze, Kamenné knihovny, Webová úložiště) — titulek každé kategorie je v rozhraní aktivním prvkem, kterým lze seznam knihoven dané kategorie pro větší přehlednost sbalit, resp. rozbalit.

Implicitně jsou zatrženy první dvě knihovny.

Volba podoby výsledku dotazu

Nastavení počtu záznamů zobrazených na jedné stránce s výsledky hledání se provádí pomocí rozbalovacího seznamu, který umožňuje zvolit mezi 10, 20 a 50 záznamy; implicitně je nastaveno na 10.

Odeslání dotazu aj.

Zapsaný dotaz se odešle stiskem tlačítka Hledat a zahájí se hledání.

Výmaz údajů zapsaných do formuláře („vyčištění formuláře“) se provede stiskem tlačítka Nové hledání.

Poznámka

Knihovní brána si pro každého uživatele (v rámci jednoho internetového prohlížeče) dlouhodobě pamatuje kombinaci zvolených knihoven a nastavení počtu záznamů na stránku z posledního vyhledávání. Při příštím použití Knihovní brány je proto uživateli přednastavena ve vyhledávácím formuláři poslední kombinace voleb a implicitní nastavení uvedená výše se neuplatní.


II. Výsledky hledání

Tato část rozhraní je uvozena nadpisem druhé úrovně „Vyhledané záznamy“.

Výsledkem dotazu je číslovaný seznam základních údajů o záznamech nalezených v katalozích zvolených knihoven. Seznam může mít maximálně 500 položek, v případě překročení tohoto limitu je třeba dotaz zúžit. Informace o celkovém počtu vyhledaných záznamů je uvedena na začátku seznamu výsledků.

Každá položka seznamu obsahuje tyto údaje:

 • pořadové číslo vyhledaného záznamu,
 • název dokumentu,
 • autor,
 • rok vydání,
 • typ dokumentu,
 • a označení knihovny, z níž záznam pochází.

Pořadové číslo záznamu a název dokumentu je definováno jako nadpis třetí úrovně.

Je-li seznam výsledků rozložen na více než jednu stranu podle počtu položek zvoleného ve vyhledávacím formuláři, nacházejí se na konci seznamu výsledků navigační odkazy pro přechod mezi stranami (Předchozí stránka, Další stránka a čísla stran).

Před výsledky hledání jsou dále prvky, kterými lze změnit rozsah a řazení aktuálního seznamu výsledků:

 • seznam knihoven, které byly prohledávány, s počtem jejích záznamů — každá položka je zde aktivním prvkem, kterým se z aktuálních výsledků vypustí záznamy dané knihovny;
 • rozbalovací seznam Řadit podle s položkami Název, Autor, Knihovny — po potvrzení tlačítkem Potvrdit změní způsob řazení aktuálních výsledků podle zvolené položky.

III. Podrobné údaje záznamu

Tato část rozhraní je uvozena nadpisem druhé úrovně, který se sestává z pořadového čísla vyhledaného záznamu a jeho názvu.

Podrobné údaje mají strukturu bibliografického záznamu. Potenciálně jsou k dispozici následující údaje:

 • název
 • typ dokumentu
 • autor
 • pořadí a místo vydání, vydavatel, rok vydání (vztahuje se výhradně k aktuálnímu dokumentu, tedy např. k el. zdroji nebo hmatové publikaci, nikoli k potenciálnímu černotiskovému originálu)
 • bibliografický údaj originálu (předlohy)
 • rozsah, edice, poznámky, ISBN
 • příp. resumé, žánr/forma a předmětová skupina
 • informace o umístění elektronického dokumentu. Toto pole uvedené frází „Dostupné z:“ je vyplněno u dálkově přístupných elektronických zdrojů a obsahuje hypertextový odkaz směřující přímo k elektronickému dokumentu do příslušné digitální knihovny. Stažení dokumentu je ve většině případů možné po úspěšné autorizaci uživatele.
 • signatura
 • a označení knihovny, z níž záznam pochází