M1.3 Seznamy značek užívaných v učebnicích matematiky ZŠ

– rovná se přibližně nebo rovná se po zaokrouhlení

konverguje

Začátek  5 2 3 5 6 Konec

– číslo se rovná po zaokrouhlení číslu b

á konverguje k bé

Začátek  1 0 5 2 3 5 6 1 2 Konec

– číslo a je větší než číslo b

a > b

Začátek  1 0 3 4 5 1 2 Konec

– číslo a je větší nebo rovno číslu b

a ≥ b

Začátek  1 0 3 4 5 2 3 5 6 1 2 Konec

– číslo a je menší než číslo b

a < b

Začátek  1 0 1 2 6 1 2 Konec

– číslo a je menší nebo rovno číslu b

a ≤ b

Začátek  1 0 1 2 6 2 3 5 6 1 2 Konec

– a je prvkem množiny A

á je prvkem velké á

Začátek  1 0 4 5 1 5 0 6 1 Konec

– b není prvkem množiny B

bé není prvkem velké bé

Začátek  1 2 0 4 4 5 1 5 0 6 1 2 Konec

– množina A je podmnožinou množiny B

velké á je vlastní podmnožinou velké bé

Začátek  6 1 0 4 5 1 2 3 4 6 0 6 1 2 Konec

– průnik množin C a D je množina E

velké cé průnik velké dé je rovno velké é

Začátek  6 1 4 0 5 6 2 5 6 0 6 1 4 5 0 2 3 5 6 6 1 5 Konec

– sjednocení množin C a D je množina E

velké cé sjednocení velké dé je rovno velké é

Začátek  6 1 4 0 5 6 3 5 6 0 6 1 4 5 0 2 3 5 6 6 1 5 Konec

– prázdná množina

prázdná množina

Začátek  3 4 5 6 1 3 5 6 Konec

– množina přirozených čísel

velké tučné en

Začátek  6 1 3 4 5 Konec

– množina celých čísel

velké tučné zet

Začátek  6 1 3 5 6 Konec

– množina racionálních čísel

velké tučné q

Začátek  6 1 2 3 4 5 Konec

– množina reálných čísel

velké tučné er

Začátek  6 1 2 3 5 Konec

– množina určená prvky a, b, c, ...

{a, b ,c ...}

Začátek  4 6 2 3 6 1 2 0 1 2 2 0 1 4 2 3 3 3 4 6 3 5 6 Konec

– nejmenší společný násobek čísel a, b

n(a,b)

Začátek  1 3 4 5 2 3 6 1 2 1 2 3 5 6 Konec

– nejmenší společný dělitel čísel a, b

D(a,b)

Začátek  6 1 4 5 2 3 6 1 2 1 2 3 5 6 Konec

– procento

%

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 4 Konec

– promile

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 5 Konec

M1.3.2 Geometrie

– přímka AB

obousměrná šipka velké á velké bé

Začátek  2 4 6 2 5 1 3 5 5 6 1 1 2 Konec

– polopřímka AB

šipka doprava se svislou čárou na začátku velké á velké bé

Začátek  4 5 6 2 5 1 3 5 5 6 1 1 2 Konec

– bod A leží na přímce a

velké á je prvkem á

Začátek  6 1 0 4 5 1 5 0 1 Konec

– bod B leží na kružnici k

velké bé je prvkem ká

Začátek  6 1 2 0 4 5 1 5 0 1 3 Konec

– přímka a je rovnoběžná s přímkou b

á je rovnoběžné s bé

Začátek  1 0 4 5 6 4 5 6 1 2 Konec

– přímka a není rovnoběžná s přímkou b

není rovnoběžný

Začátek  1 0 4 4 5 6 4 5 6 1 2 Konec

– přímka a je kolmá k přímce b

á je kolmé k bé

Začátek  1 0 4 5 6 2 5 1 2 Konec

– průnik přímek a, b (průsečík přímek a, b)

á průnik bé

Začátek  1 0 5 6 2 5 6 0 1 2 Konec

– průsečík přímek a, b je bod S

á průnik bé je rovno složená závorka velké es složená zavřít

Začátek  1 0 5 6 2 5 6 0 1 2 0 2 3 5 6 4 6 2 3 6 6 2 3 4 4 6 3 5 6 Konec

– kružnice k se středem S a poloměrem r

k(S,r)

Začátek  1 3 2 3 6 6 2 3 4 2 1 2 3 5 3 5 6 Konec

– kružnice l se středem O a poloměrem 45 mm

l(O,45 mm)

Začátek  1 2 3 2 3 6 6 1 3 5 2 3 4 5 6 1 4 5 1 5 0 1 3 4 1 3 4 3 5 6 Konec

– průnik kružnic k, h

ká průnik há

Začátek  1 3 0 5 6 2 5 6 0 1 2 5 Konec

– úsečka AB

AB

Začátek  5 6 1 1 2 Konec

je možno i

Začátek  6 1 6 1 2 Konec

– délka úsečky AB

absolutní hodnota velké á velké bé konec absolutní hodnoty

Začátek  4 5 6 5 6 1 1 2 4 5 6 Konec

– délka úsečky AB je 4 cm

absolutní hodnota velké á velké bé konec absolutní hodnoty je rovno 4 cm

Začátek  4 5 6 5 6 1 1 2 4 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 0 1 4 1 3 4 Konec

– úsečka AB je shodná s úsečkou CD

velké á velké bé je přibližně shodné velké cé velké dé

Začátek  5 6 1 1 2 0 2 6 2 3 5 6 5 6 1 4 1 4 5 Konec

– úsečka AB je větší než úsečka CD

AB > CD

Začátek  5 6 1 1 2 0 3 4 5 5 6 1 4 1 4 5 Konec

– délka úsečky AB je větší než délka úsečky CD

|AB| > |CD|

Začátek  4 5 6 5 6 1 1 2 4 5 6 0 3 4 5 4 5 6 5 6 1 4 1 4 5 4 5 6 Konec

– úhel AVB (menší než přímý úhel)

úhel velké á velké vé velké bé

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 Konec

– úhel AVB (větší než přímý úhel)

konkávní úhel AVB

Začátek  4 4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 Konec

– úhel AVB je shodný s úhlem úhel KUL

úhel velké á velké vé velké bé je přibližně shodné úhel velké ká velké ú velké el

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 0 2 6 2 3 5 6 4 5 6 2 4 6 5 6 1 3 1 3 6 1 2 3 Konec

– úhel AVB je je větší než úhel KUL

úhel velké á velké vé velké bé je větší než úhel velké ká velké ú velké el

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 0 3 4 5 4 5 6 2 4 6 5 6 1 3 1 3 6 1 2 3 Konec

– velikost úhlu AVB

svislá čára úhel velké á velké vé velké bé svislá čára

Začátek  4 5 6 4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 4 5 6 Konec

– velikost úhlu AVB rovná se α; rovná se 5°

svislá čára úhel velké á velké vé velké bé svislá čára je rovno alfa je rovno 5 stupeň

Začátek  4 5 6 4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 4 5 6 0 2 3 5 6 4 5 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 5 3 4 5 6 2 3 4 Konec

– úhel AVB rovná se úhlu β;

úhel velké á velké vé velké bé je rovno beta

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 0 2 3 5 6 4 5 1 2 Konec

– trojúhelník ABC

bílý stojící trojúhelník velké á velké vé velké bé

Začátek  4 6 1 4 5 5 6 1 1 2 1 4 Konec

– trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem KLM

bílý stojící trojúhelník velké á velké vé velké bé je přibližně shodné bílý stojící trojúhelník velké ká velké el velké em

Začátek  4 6 1 4 5 5 6 1 1 2 1 4 0 2 6 2 3 5 6 4 6 1 4 5 5 6 1 3 1 2 3 1 3 4 Konec

– středová souměrnost se středem souměrnosti S

velké tučné es závorka velké es závorka zavřít

Začátek  6 6 2 3 4 2 3 6 6 2 3 4 3 5 6 Konec

– osová souměrnost s osou souměrnosti o

velké tučné ó závorka ó závorka zavřít

Začátek  6 6 1 3 5 2 3 6 1 3 5 3 5 6 Konec

– obrazem bodu A je bod B

velké á šipka doprava velké bé

Začátek  6 1 2 5 1 3 5 6 1 2 Konec

– obrazem úhlu α je úhel β

alfa šipka doprava beta

Začátek  4 5 1 2 5 1 3 5 4 5 1 2 Konec

– obvod obrazce o

o

 1 3 5

– obsah obrazce, povrch tělesa

S

Začátek  6 2 3 4 Konec

– podstava tělesa

velké es s dolním indexem pé

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 Konec

– plášť tělesa

velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 Konec

– objem tělesa

V

Začátek  6 1 2 3 6 Konec

– bod A se souřadnicemi m, n

A[m,n]

Začátek  6 1 6 2 3 6 1 3 4 2 1 3 4 5 6 3 5 6 Konec

– orientovaná úsečka AB

AB

Začátek  5 6 5 6 1 1 2 Konec

– polorovina s hranicí AB a vnitřním bodem C

velké písmeno t směřující doleva velké á velké bé velké cé

Začátek  5 6 2 5 5 6 1 1 2 1 4 Konec