Přepis vzorců organických sloučenin do bodového písma je vzhledem k jejich rozvětvení a mnohdy i vzhledem k jejich náročnosti velmi obtížný. Speciálně u strukturních vzorců a vzorců cyklických sloučenin by bylo vhodné využít množství tyflografiky pro zachycení základních tvarů molekul, orientace a větvení vazeb ve spojení se zápisem jednotlivých prvků v molekule v bodovém písmu.

Molekulové vzorce organických sloučenin se zapisují shodně s černotiskem a podle stejných pravidel jako molekulové vzorce anorganické. Při zápisu vzorce se užívá prefix pro řetězec velkých písmen, jehož platnost není přerušena sníženými čísly, která určují počty jednotlivých prvků v molekule:

velké cé velké há s dolním indexem 4 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 6 Konec

velké cé s dolním indexem 4 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 10 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 2 5 6 1 2 5 2 3 5 6 Konec

velké cé s dolním indexem 10 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 8 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 2 3 5 6 1 2 5 2 3 6 Konec

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu velké cé velké ó velké ó velké en á

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 1 4 1 3 5 1 3 5 6 1 3 4 5 1 Konec

závorka velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu velké cé velké ó velké ó závorka zavřít s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké zet en

Začátek  2 3 6 5 6 1 4 1 2 5 2 5 1 4 1 3 5 1 3 5 3 5 6 2 3 6 1 3 5 6 1 3 4 5 Konec

velké cé s dolním indexem 6 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 5 konec dolního indexu velké ó velké há

Začátek  5 6 1 4 2 3 5 1 2 5 2 6 1 3 5 1 2 5 Konec

U obecných vzorců, kde v indexu jsou číslice i písmena, není možné zkráceného zápisu použít. Čísla v indexech se zapíší s číselným znakem, každý index musí být uzavřen znakem konce indexu a každá značka prvku je s prefixem pro velké písmeno:

velké cé s dolním indexem en velké há s dolním indexem 2 en plus 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 4 1 6 1 3 4 5 1 5 6 6 1 2 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 5 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

Racionální vzorce jsou v organické chemii nejfrekventovanější. Pro vyznačení struktury a vazeb ve vzorcích se užívají následující znaky:

jednoduchá vazba

jednoduchá vodorovná čára

 3 6

dvojitá vazba

dvojitá vodorovná čára

 2 3 5 6

trojitá vazba

trojitá vodorovná čára

 1 2 3 4 5 6

nepárový vazebný elektron

tečka

 3

znak začátku rozvětvení řetězce

 1 2 3 4 6

znak konce rozvětvení řetězce

 1 3 4 5 6

Znak začátku a konce rozvětvení řetězce se užívá i v případě, že je třeba vyznačit polohu i jediného prvku mimo hlavní řetězec.

U vzorců uhlovodíků s přímým řetězcem se zapisují jednotlivé skupiny atomů v molekule a mezi nimi se vyznačují příslušné vazby.

Pokud celý řetězec molekuly tvoří pouze znaky velkých písmen, vztahuje se prefix pro řetězec velkých písmen na celou molekulu, bez ohledu na přerušení řetězce vazbami. Počty jednotlivých prvků ve skupinách se zapisují sníženími čísly, znaky vazeb nejsou odděleny mezerami:

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec


          velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu dvojitá vodorovná čára
          velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu jednoduchá vodorovná čára

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 Konec

velké cé velké há trojitá vodorovná čára velké cé velké há

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 1 2 3 4 5 6 1 4 1 2 5 Konec


          velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu dvojitá vodorovná čára
          velké cé velké há jednoduchá vodorovná čára
          velké cé velké há dvojitá vodorovná čára
          velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 3 2 3 5 6 1 4 1 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 1 4 1 2 5 2 3 Konec


          velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu jednoduchá vodorovná čára
          velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu jednoduchá vodorovná čára
          velké ó velké há

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 3 5 1 2 5 Konec

V případě, že molekula obsahuje sekundární nebo terciární uhlík, je zápis racionálního vzorce ve dvou až třech řádcích. V takovém případě je nejvhodnější názorný tyflografický obraz, který zachycuje jednotlivé vazby a jejich orientaci v kombinaci s braillským zápisem jednotlivých skupin prvků. Po vytvoření představy o stavbě molekuly přecházíme k zápisu rozvětvených řetězců do jediné řádky podle následujících pravidel:

 • prvky nebo skupiny prvků, které nejsou součástí hlavního řetězce, se zapisují mezi znaky začátku a konce rozvětvení řetězce
 • pro zápis rozvětveného řetězce se ty skupiny prvků, které jsou v černotisku zapsány pod rovinou hlavního řetězce, zapíší mezi znaky začátku a konce rozvětvení řetězce před uhlík, na kterém se řetězec větví. Skupiny prvků, které jsou zapsány nad rovinou řetězce, se zapíší mezi znaky začátku a konce rozvětvení řetězce za uhlík, na kterém se řetězec větví
 • zapisuje-li se poloha jen jedné skupiny umístěné mimo hlavní řetězec, zapíše se vždy za prvek, na kterém je vázána, a to bez ohledu na její umístění v černotiskovém zápise
 • vazby se zapisují jen v hlavním řetězci, prefix pro řetězec velkých písmen platí pro celý řetězec

velké cé s jednoduchou vazbou zleva, zprava, shora i zdola obsahující velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu

vzor přepisu do bodového písma

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu vodorovná čára horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části velké cé horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 3 5 1 2 5 Konec

Poznámka – ve vzoru pro přepis do bodového písma znaky horní celá část konec horní celé části nahrazují znaky pro začátek a konec rozvětvení řetězce, které se v černotisku nevyskytují vůbec.

velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu se dvěma jednoduchými vazbami zdola velké ó velké há zprava velké cé velké há se dvěma jednoduchými vazbami zdola velké ó velké há zprava velké cé velké há s indexem zdola 2 konec indexu s jednou jednoduchou vazbou zdola velké ó velké há

velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu horní celá část velké ó velké há konec horní celé části vodorovná čára velké cé velké há horní celá část velké ó velké há konec horní celé části vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu horní celá část velké ó velké há konec horní celé části

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 3 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 Konec

Pokud je v rozvětvení řetězce násobná vazba, vyznačí se bezprostředně za znakem začátku rozvětveného řetězce:

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu s jednoduchou vazbou zprava velké cé s dvojitou vazbou zdola velké ó a s jednoduchou vazbou zprava velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé horní celá část dvojitá vodorovná čára velké ó konec horní celé části vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 5 Konec

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu s jednoduchou vazbou zprava velké cé s jednoduchou vazbou zdola velké há a dvojitou vazbou zprava velké ó

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části dvojitá vodorovná čára velké ó

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 3 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 3 5 Konec

velké há s jednoduchou vazbou zprava velké cé s dvojitou vazbou zdola velké ó a s jednoduchou vazbou zprava velké cé velké há

velké há vodorovná čára velké cé horní celá část dvojitá vodorovná čára velké ó konec horní celé části vodorovná čára velké ó velké há

Začátek  5 6 1 2 5 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 3 5 1 2 5 Konec

jednoduchá vazba zprava velké cé s dvojitou vazbou zdola velké ó a s jednoduchou vazbou zprava velké cé velké há

vodorovná čára velké cé horní celá část dvojitá vodorovná čára velké ó konec horní celé části vodorovná čára velké ó velké há

Začátek  3 6 5 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 3 5 1 2 5 Konec

Tam, kde se v černotisku nevyznačují ve vzorci jednoduché vazby, nevyznačují se ani v bodovém přepisu a jednotlivé skupiny prvků se zapisují za sebou bez mezery:

velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu velké cé s jednoduchou vazbou zprava velké cé s dvojitou vazbou zdola velké ó a s jednoduchou vazbou zprava velké ó s jednoduchou vazbou zprava velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu

velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu velké cé vodorovná čára velké cé horní celá část dvojitá vodorovná čára velké ó konec horní celé části vodorovná čára velké ó vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 2 5 2 5 1 4 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 3 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 4 1 2 5 2 5 Konec

Při zkráceném zápisu molekul s dlouhým uhlíkatým řetězcem se ve shodě s černotiskem nepíší opakující se skupiny do závorek a sníženým číslem se zapíše jejich počet. Dvojná vazba se zapisuje mezi jednotlivými atomy v řetězci a nikdy se nemůže zapsat k sumárnímu zápisu opakující se skupiny prvků v závorce. Je tedy jednoznačné, kdy se jedná o sníženou číslici a kdy o násobnou vazbu:

velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu závorka velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít s dolním indexem 7 konec dolního indexu velké cé velké há je rovno velké cé velké há závorka velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít s dolním indexem 7 konec dolního indexu velké cé velké ó velké ó velké há

Začátek  5 6 1 4 1 2 5 2 5 2 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 5 6 2 3 5 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 1 4 1 2 5 2 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 5 6 2 3 5 6 5 Zalomení
 1 4 1 3 5 1 3 5 1 2 5 Konec

Přesahuje-li zápis racionálního či sumárního vzorce jednu řádku, rozdělí se znakem pro rozdělení matematického zápisu (pátý bod), který se na novém řádku neopakuje. Jsou-li ve vzorci vazby vyznačeny, rozdělí se vzorec v místě vazby, která se na začátku nového řádku zopakuje.

Zápis polymeru je shodný se zápisem v černotisku. Opakující se část makromolekuly je v hranatých závorkách, index n určuje mnohonásobné opakování. V bodovém přepisu je pouze vazba vystupující ze závorky nahrazena dvěma nepárovými elektrony, z nichž jeden je uvnitř a druhý vně hranaté závorky. Zápisem dvou elektronů místo vazebné dvojice se podstata zápisu nezmění.

vodorovná čára hranatá závorka vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára hranatá zavřít s dolním indexem en vodorovná čára

v bodovém přepisu

tečka hranatá závorka krát velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu krát hranatá zavřít s dolním indexem en krát

Začátek  5 6 2 3 6 5 5 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 3 5 6 5 1 6 1 3 4 5 Konec

Racionální vzorce cyklických uhlovodíků je nezbytné nejprve zobrazit tyflograficky s popisem jednotlivých vázaných skupin v bodovém písmu (vždyť i v černotisku se v podstatě jedná o grafické provedení vzorců). Stejně jako ostatní racionální vzorce se i vzorce cyklických sloučenin zapisují do jediné řádky podle následujících pravidel:

 • před lineární přepis se napíše malé písmeno c a za ním mezera jako návěští, že následující vzorec je vzorcem cyklické sloučeniny
 • pokud jsou všechny uhlíky v molekule rovnocenné, zapíše se kterýkoliv z nich jako první a ostatní ve směru pohybu hodinových ručiček se zapisují do řádky včetně vzájemných vazeb. Za posledním uhlíkem se vyznačí vazba a napíše číslo 1 s číselným znakem, čímž se určí, že poslední vazba uzavírá cyklus s prvním uhlíkem:

šestiúhelník s každým vrcholem nadepsaným velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu

vzor přepisu do bodového písma

cé velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu vodorovná čára 1

Začátek  1 4 0 5 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 Zalomení
 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 5 2 3 3 6 3 4 5 6 1 Konec

šestiúhelník s každým vrcholem nadepsaným velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu

cé velké cé velké há dvojitá vodorovná čára velké cé velké há vodorovná čára velké cé velké há dvojitá vodorovná čára velké cé velké há vodorovná čára velké cé velké há dvojitá vodorovná čára velké cé velké há vodorovná čára 1

Začátek  1 4 0 5 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 1 4 1 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 1 4 1 2 5 3 6 1 4 1 2 5 2 3 5 6 1 4 1 2 5 3 6 3 4 5 6 1 Konec

Pokud je v černotisku benzenové jádro zapsáno jako grafický symbol, nahrazuje se tento grafický symbol plným znakem:

benzen

šestiúhelník s první, třetí a pátou hranou zdvojenou

 1 2 3 4 5 6

naftalen

šestiúhelník s druhou čtvrtou a šestou hranou zdvojenou spojený přes druhou hranu s šestiúhelníkem s první, třetí a pátou hranou zdvojenou.

Začátek  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Konec

Plným znakem se nahrazuje benzenové jádro i v odvozeným vzorcích. Jestliže je ve vzorci kombinace grafických symbolů a značek prvků, při prvním výskytu skupiny prvků se zapíše prefix pro řetězec velkých písmen, který se vytahuje na celou zbývající část molekuly:

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou, ležící na čtvrté hraně a s jednoduchou vazbou vedoucí od vrcholu mezi druhou a třetí hranou zprava velké ó velké há.

Začátek  1 2 3 4 5 6 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 Konec

CH1.4.3 Vzorce strukturní

Pro zápis strukturních vzorců platí stejná pravidla jako pro zápis racionálních vzorců s rozvětveným řetězcem. Je důležité vytvoření představy o uspořádání vazeb mezi jednotlivými prvky pomocí tyflografického obrázku se značkami prvků v bodovém písmu. Pak strukturní vzorec převádíme do zápisu v jednom řádku:

– prvky zapsané v černotisku nad nebo pod rovinou řetězce zapisujeme mezi znaky začátku a konce rozvětvení řetězce před nebo za prvek v hlavním řetězci; vazby se vyznačují pouze v hlavním řetězci:

velké cé se čtyřmi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké há zleva velká há zprava velké cé s dalšími třemi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké há zprava velké cé s dalšími třemi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké há zprava velké há

vzor přepisu do bodového písma

velké há vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára velké há

Začátek  5 6 1 2 5 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 Zalomení
 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 Konec

– jestliže je v molekule prvek, jehož značka obsahuje i malé písmeno, zapíše se tento prvek s prefixem pro velké písmeno. Prefix pro řetězec velkých písmen na začátku zápisu celé molekuly se vztahuje na všechny prvky, které nemají vlastní prefix.

velké cé se čtyřmi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké há zleva velká há zprava velké cé s dalšími třemi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké cé el zprava velké há

velké há vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké cé el konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára velké há

Začátek  5 6 1 2 5 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 6 1 4 1 2 3 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 Konec

– uvnitř znaků pro rozvětvení řetězce se nevyznačují pouze jednoduché kovalentní vazby, všechny ostatní se musí zapsat, a to bezprostředně za znak začátku rozvětvení řetězce:

velké cé se čtyřmi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké há zleva velká há zprava velké cé s dalšími třemi jednoduchými vazbami shora velké há zdola velké cé el zprava velké há

velké há vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára velké cé horní celá část dvojitá vodorovná čára velké ó konec horní celé části vodorovná čára velké ó vodorovná čára velké há

Začátek  5 6 1 2 5 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 3 5 3 6 1 2 5 Konec

Strukturní vzorce cyklických uhlovodíků se zapisují principiálně stejně jako strukturní vzorce alifatických uhlovodíků; mezi znaky pro začátek a konec rozvětvení řetězce se zapisují prvky či vedlejší řetězce vázané mimo cyklus. Pokud je na prvek cyklu vázán jediný další prvek či řetězec mimo cyklus, zapíše se vedlejší řetězec za prvkem cyklu:

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou. V každém vrcholu je velké cé a z každého vrcholu vede jednoduchá vazba do velkého há.

cé velké cé horní celá část velké há konec horní celé části dvojitá vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části dvojitá vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části dvojitá vodorovná čára velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára 1

Začátek  1 4 0 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 3 4 5 6 1 Konec

Z přepisu strukturního vzorce je zřejmé, že cyklus tvoří pouze atomy uhlíku, mezi nimiž jsou vyznačené vazby. Prvky, které jsou mezi znaky začátku a konce rozvětveného řetězce, jsou vázány vně cyklu.

Pokud jsou na jednotlivé prvky cyklu vázány další dva prvky, pak postup zápisu je obdobný jako v předchozím případě; ten prvek, který je zapsán jako první ve směru pohybu hodinových ručiček, se zapíše mezi znaky začátku a konce rozvětvení řetězce před znak cyklu, druhý prvek se zapíše stejným způsobem za prvek cyklu:

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou. V každém vrcholu je velké cé a z každého vrcholu vede jednoduchá vazba do velkého há.

cé horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části vodorovná čára 1

Začátek  1 4 0 5 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 Zalomení
 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 Zalomení
 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 3 4 5 6 1 Konec

Vazba na číslo jedna na konci řetězce určuje, že cyklus se uzavírá na první prvek hlavního řetězce.

Je zřejmě, že zápis strukturovaných vzorců organických sloučenin je v bodovém písmu značně rozsáhlý, a proto je vhodnější jejich tyflografické vyjádření. Pro přepis do bodového písma jsou nejvhodnější vzorce racionální, které vyjadřují jak složení, tak i podstatné uspořádání organické molekuly.