DysTest

Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium

V rámci projektu Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu vznikl DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium.

Na vzniku této diagnostické baterie se kromě řešitelského pracoviště, kterým je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě, jako partnerské školy podílely České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita v Plzni a odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje.

Předkládaná testová sada je reakcí na dlouholetou poptávku vysokoškolských pracovišť, která zajišťují podporu studentů se specifickými potřebami, po adekvátním diagnostickém nástroji. Baterie je určena psychologům, speciálním pedagogům, případně psycholingvistům a dalším pedagogickým pracovníkům přímo na servisních pracovištích vysokých škol, ale také pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden poskytujícím služby žákům středních škol, kteří jsou zároveň uchazeči o studium na vysokých školách. Nástroj je určený výhradně pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk.

DysTest představuje komplexní soubor diagnostických metod, které postihují problematiku dyslexie v oblastech čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, zrakové a sluchové percepce a paměti. Součástí baterie je screeningový dotazník postavený na principu sebeposuzovací škály, který je možné využít při zvažování indikace diagnostiky, a pro záznam vstupního anamnestického šetření je možné využít připravený anamnestický dotazník.

Zásadní inovací je využití informačních technologií, a to konkrétně softwarové aplikace s implementovanými normami, které slouží jako podklad pro automatické vyhodnocení výsledků, ale také zakomponovanými zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování. Výsledky jsou souhrnně zobrazeny prostřednictvím vygenerovaného textového dokumentu, který slouží jako součást závěrečné diagnostické zprávy. V rámci projektu UNIALL: Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs (2015-1-SK01-KA203-008959), programu Erasmus+ KA2, byly aktualizovány stávající verze aplikace pro Windows a iOS a vznikla první verze aplikace pro operační systém Android.

Vzdělávací program k práci s DysTestem

Absolvování školení je podmínkou k používání této testové baterie. Přihlašování i platba probíhá online přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity, ve kterém je také možné si ověřit dostupnou kapacitu aktuálně vypsaných termínů.

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (číslo akreditace: MSMT-8420/2021-2-358).

Kalendář akcí