Hlavička

Matematický editor Lambda

Struktura systému

Schéma systému Lambda

Na obrázku je zachyceno schéma systému Lambda. Ten interně pracuje s tzv. kódem Lambda, který je založen na značkovacím jazyce MathML verze 2.0, nezávislý na konkrétní brailleské reprezentaci a uživateli skryt. Nad ním funguje samotný editor, který dokument v kódu Lambda zobrazuje již ve zvolené národní osmibodové normě. Tím se podařilo překonat největší nedostatek existujících notací – jejich vzájemnou nekompatibilitu. Popis ostatních součástí je uveden v dalším textu kapitoly.

Kompenzační funkce

Jak jsme již uvedli v části Smyslové vnímání matematických vzorců, je vhodné, aby specializovaný software nabízel určité kompenzační funkce pro zefektivnění a zrychlení práce s matematickými výrazy. Editor Lambda umožňuje automaticky rozlišovat jednotlivé logické bloky matematického vzorce a poskytuje prostředky, jež dovolují uživateli jejich postupné rozkrývání či skrývání.

Expanze výrazu

Obrázek (a) ukazuje vzorec v grafické podobě, na obrázku (b) je znázorněna možnost postupného odkrývání jeho struktury od odmocniny na nejvyšší úrovni přes součet zlomků až k plnému lineárnímu zápisu.

Díky této možnosti měnit úroveň složitosti zobrazení je pochopení vnitřní struktury vzorce mnohem rychlejší a jeho úprava mnohem efektivnější.

Z dalších užitečných editačních funkcí ve zkratce zmiňme například schopnost rozšířit aktuální výběr na celý logický blok, popřípadě na blok o úroveň výše, automatické doplňování značek jako prevence tvorby strukturních chyb při psaní výrazů nebo příkaz pro zkopírování posledního řádku s eliminací přebytečných mezer. Dále pak editor disponuje třeba ještě zabudovaným kalkulátorem či prostředím pro práci s maticemi. Pro pokročilejší uživatele je k dispozici několik pamětí, nastavení vlastních klávesových zkratek a osobních profilů nebo možnost vytvoření záznamu série příkazů jako znovupoužitelného makra.

Vizuální reprezentace

Při práci s editorem se veškerý obsah dokumentu zobrazuje kromě hmatového displeje také na obrazovce ve vizuální podobě (jednak tradičním způsobem, jednak v zobrazení napodobujícím strukturu brailleského zápisu).

Pracovní prostředí editoru Lambda

Pedagog neovládající Brailleovo písmo tedy může i navzdory této skutečnosti mít plnou a okamžitou kontrolu nad prací studenta. Jako příklad uveďme schopnost sledovat jeho jednotlivé kroky v procesu řešení matematické rovnice nebo při úpravě mnohočlenu. Podobně mohou využít této funkce i vidoucí kamarádi či rodiče, třeba v případě nutnosti poradit s domácí úlohou.

Další funkcionalita

Ani tvorba dokumentů v Lambdě není vázána na znalost bodového písma. Editor je vybaven standardním aplikačním menu, s jehož pomocí lze vkládat jednotlivé symboly, operátory nebo funkce bez nutnosti povědomí o jejich skutečné reprezentaci. Navíc výstup je možné tisknout jak v Brailleově písmu, tak graficky. Jako velice účinný podpůrný nástroj je k dispozici i hlasová syntéza, která díky již zmíněné vnitřní štruktúrovanosti kódu umožňuje „inteligentnější“ interpretaci výrazů, bližší tradičnímu způsobu čtení na školách.

To znamená, že text v české nebo jiné národní hmatové normě může sestavit pro žáka i učitel, který sám bodové písmo číst neumí, pouze chápe strukturu brailleského matematického zápisu, a také s ním z téhož důvodu může pracovat nevidomý či slabozraký, kterému činí hmatový záznam potíže. Pokud je ve výuce používán tento editor, vnímá učitel i žák bezprostředně a zcela přesně, co a proč se zapisuje, a jakékoliv zprostředkování odpadá.

Pro získání detailních informací doporučujeme přečíst si Nápovědu k programu (zde bude odkaz).

© Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, 2008

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!