Výstup 1

1. Dotazníkové šetření a případové studie

Výzkum vedený týmem odborníků na jazykové vzdělávání z katedry Aplikované lingvistiky anglického jazyka Univerzity Loránda Eötvöse se věnuje oblasti jazykového vzdělávání a motivace ke studiu anglického jazyka mezi rakouskými, českými a maďarskými vysokoškolskými studenty se sluchovým postižením v návaznosti na realizaci mezinárodních mobilit. Výzkum obsahuje doporučení pro výukovou praxi.

1.1 Výsledky 

Tato část projektu byla vedena maďarským týmem z Katedry Aplikované lingvistiky na Univerzitě Loránda Eötvöse (ELTE), za spolupráce a podpory českého a rakouského projektového týmu. Na základě předešlých zkušeností maďarského týmu byl výzkum proveden pomocí smíšených metod, které zahrnovaly kvalitativní i kvantitativní výzkum formou adaptovaných dotazníků a individuálních rozhovorů.

Dotazníkové šetření probíhalo mezi N/neslyšícími a nedoslýchavými studenty, kteří studují na vysokých školách, a kteří se ve své zemi učili angličtinu jako cizí jazyk. Celkem se šetření zúčastnilo 54 studentů: 12 z Rakouska, 27 z České republiky a 15 z Maďarska.

Následně byly taktéž provedeny na partnerských institucích v Brně, Vídni a Budapešti osobní rozhovory se čtyřmi stávajícími či bývalými studenty z každé země.

Za použití těchto metod bylo získáno velké množství informací, které mimo jiné opodstatňuje metody a materiály využité v e-learingnových kurzech psané angličtiny a v metodických materiálech navržených v rámci druhého výstupu.

Závěrečná zpráva, ve které je popsán výzkumný proces, je dostupná v angličtině zde: Output 1 Final report.

Výsledky výzkumu jsou uveřejněny v angličtině a maďarštině v předních národních a mezinárodních časopisech a byly také představeny na významných národních a mezinárodních konferencích.

  • Kontráné Hegybíró, E. (2018). Siket hallgatók az európai mobilitásban. Modern nyelvoktatás. 24. évf. 4. sz. (2018. december): 60-67. Dostupné z: https://epa.oszk.hu/03100/03139/00037/pdf/EPA03139_modern_nyelvoktatas_2018_04_060-067.pdf
  • Kontráné Hegybíró, E. & Csizér, K. (2019). A felsőoktatásban tanuló siket fiatalok degennyelv-tanulási tapasztalatai, motivációja és  nyelvtudásuk szerepe a jövőjük alakításában. In Karlovitz János Tibor (szerk), Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából (pp. 98-107). Budapest: Neveléstudományi Egyesület. 
  • Csizér K. & Kontráné H. E. (2019). Felsőoktatásban tanuló siket hallgatók idegennyelv-tanulási motivációja: egy klaszterelemzésből levonható következtetések. Magyar Pedagógia, 119. évf. 2. szám 97–112. DOI: 10.17670/MPed.2019.2.97
  • Csizér, K. & Kontra, E.H. (2020). Foreign Language Learning Characteristics of Deaf and Severely Hard‐of‐Hearing Students. The Modern Language Journal, 104: 233-249. DOI: 10.1111/modl.12630. 
  • Sedláčková, J. & Kontra E. H. (2020). Foreign language learning experiences of deaf and severely hard-of-hearing Czech university students. Pedagogická orientace 29(3). DOI: 10.5817/PedOr2019-3-336. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/13259/11364.

Odkaz na všechny dokumenty ke stažení