Právní normy upravující studium

Doporučujeme vám, abyste si důkladně prostudovali základní studijní předpisy, jimiž se vaše studium bude řídit. Jsou to:

Studijní a zkušební řád MU

Přečtením obecného studijního řádu především porozumíte smyslu takových pojmů, jako je registrace, zápis, semestr, kredit, přednáška, seminář, cvičení, zkouška, kolokvium, zápočet apod. Zjistíte, že za průběh svého studia odpovídáte především sami. To je opravdu největší rozdíl oproti studiu na střední škole.

Úprava studia s ohledem na specifický nárok

Specifické nároky

Směrnice rektora č. 8/2014 Zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a Směrnice rektora č. 9/2014 O studiu osob se specifickými nároky vydané v r. 2014 upravují již zmíněný studijní a zkušební řád a poskytují informace o právech studenta se specifickými nároky, mezi něž zejména patří:

 • pedagogické a psychologické poradenství včetně doporučení optimálního průchodu studiem či diagnostického vyšetření studentů se specifickými poruchami učení
 • přednostní ubytování na kolejích MU (více viz článek Ubytování, stravování, internet)
 • (ve zdůvodněných případech) přednostní zápis do předmětů s možností provedení změn až do 1 měsíce po zahájení výuky
 • (ve zdůvodněných případech) přednostní zápis do seminárních skupin předmětů
 • nácvik prostorové orientace
 • adaptace studijní literatury v rozsahu domluveném mezi učiteli zapsaných předmětů a pověřeným pracovníkem Střediska Teiresiás včetně stanovení harmonogramu příprav jednotlivých publikací (více viz sekce Knihovna a vydavatelství – Služby)
 • tlumočení z/do znakového jazyka a přepis mluvené řeči (více viz články Adaptace výuky či Studenti se sluchovým postižením)
 • osobní asistence studentům s pohybovým postižením (více viz článek Studenti s pohybovým postižením)
 • individuální podpůrná výuka (více viz článek Adaptace výuky)
 • (ve zdůvodněných případech) přednostní zápis ke zkušebním termínům, do předmětů či jejich seminárních skupin
 • technické a organizační modifikace testů a písemných zkoušek (více viz článek Zkoušky, kolokvia a zápočty)

Individuální studijní plán

V obou zmíněných směrnicích z r. 2014 jsou informace o tzv. individuálním studijním plánu. Student, jemuž byl přiznán, má právo využívat veškeré služby uspokojující jeho uznané specifické nároky. Individuální studijní plán však navíc svému držiteli dává i takové možnosti, které předpokládají výjimku ze Studijního a zkušebního řádu MU, zejména:

 • individuální výuku s využitím asistivních technologií a alternativních komunikačních a didaktických postupů (více viz článek Adaptace výuky)
 • (ve zdůvodněných případech) prodloužení doby studia předmětu nepřesahující trojnásobek celkové standardní studijní dotace předmětu
 • individuální zkušební termíny řádné i opravné, po domluvě i mimo zkouškové období, tak aby umožňovaly uzavřít individuální výuku nejpozději do 1 měsíce po ukončení této výuky, nejdéle však do konce zkouškového období třetího semestru od okamžiku zápisu daného předmětu
 • prodlouženou celkovou dobu studia nejvýše na dvojnásobek standardní studijní doby, přičemž se na takto prodlouženou dobu nahlíží jako na standardní v souvislosti s poplatky za studium, přiznáváním stipendií a dalších benefitů

Vzhledem ke včasnému zajištění výše uvedených služeb pro studenty se specifickými nároky či individuálním studijním plánem je důležité, abyste výběr předmětů pro následující období včas (nejlépe na začátku registračního období) projednali s pracovníky studijního oddělení Střediska Teiresiás.