Semestrální průběh studia

Akademický rok se člení na podzimní a jarní semestr, harmonogram konkrétního období se může lišit v závislosti na fakultě. Ve studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity (čl. 3, odst. (1)) se uvádí, že semestr zahrnuje

  1. nejméně jeden týden období stanoveného pro zápis do semestru,
  2. nejméně tři týdny období pro zápis předmětů,
  3. nejméně dvanáct a nejvýše patnáct týdnů výuky a
  4. nejméně šest týdnů zkouškového období.

Před zahájením semestru a v době před obdobím zápisu předmětů probíhá ještě registrace předmětů, při níž student vybírá, jaké předměty má zájem studovat. O výukovém a zkouškovém období se podrobněji zmíníme v článcích Adaptace výuky, resp. Zkoušky, kolokvia a zápočty.

Zápis do semestru

Studijní oddělení jednotlivých fakult organizují pro studenty prvních ročníků zápis ke studiu, v jehož průběhu zapíší studenty do 1. semestru jejich studia. Pozvánku k zápisu obdrží student společně s rozhodnutím o přijetí. V dalších semestrech již žádá o zápis do semestru samostatně, a to prostřednictvím Informačního systému.

Registrace a zápis předmětů

Výběr předmětů, které budete studovat v každém semestru, probíhá ve čtyřech časových obdobích.

  1. Registrace předmětů – před začátkem každého semestru si registrujete předměty, které plánujete studovat. Informujete tím vyučující o svém zájmu, a také upozorňujete středisko Teiresiás, které vám na základě registrace zajistí dostatečnou podporu. Prosíme vás, abyste tuto činnost nenechávali na poslední chvíli – počet míst v některých předmětech je omezen.
  2. Zápis předmětů – v tomto období vás fakulta zapíše do předmětů, které jste si zvolili při registraci. V některých případech se může stát, že nebudete do předmětu zapsáni – buď z omezených kapacitních důvodů, nebo nesplnění tzv. prerekvizit (podmínky, které studenti musí splnit, aby si předmět mohli zapsat). Máte možnost si podat žádost o výjimku – tu učitel předmětu buď přijme, nebo zamítne.
  3. Změny v zápisu předmětů – na začátku semestru (většinou prvních 14 dní) probíhá období změn v zápisu, kdy máte poslední možnost změnit své rozhodnutí studovat vybrané předměty.
  4. Potvrzení zapsaných předmětů – studijní oddělení požádá studenty, aby v Informačním systému potvrdili, že vědí, jaké předměty si zapsali. Takto zapsané předměty student musí absolvovat (tzn. úspěšně ukončit).

Předměty si můžete vybrat podle šablony studia (tj. doporučeného studijního plánu). Naleznete je

  • v Informačním systému (např. Student – Registrace a zápis předmětů – Vstup do registrace/zápisu pro studenty – Registrace šablonou) nebo
  • ve Studijním katalogu zveřejněném na webových stránkách své fakulty.

Pozor! Počet předmětů doporučených ke studiu v jednom semestru je přizpůsoben studijnímu tempu běžných studentů. Máte-li individuální studijní plán (viz článek Právní normy upravující studium), není vaší povinností procházet studiem stejně rychle.