25. 2. 2016

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky připravilo ve spolupráci s partnerským pracovištěm Hogskolen i Oslo og Akershus (HiOA) v Norsku projekt institucionální spolupráce, zaměřený na znakové jazyky v terciárním vzdělávání.

Čeští a norští odborní pracovníci v oblasti lingvistiky znakových jazyků a kultury Neslyšících navázali na předchozí spolupráci v oblasti metodiky výuky znakového jazyka a lexikografie znakových jazyků. Budou sdílet zkušenosti a využívat své databáze při studiu českého a norského znakového jazyka a mezinárodního znakového systému jakožto komunikačních nástrojů užívaných v prostředí vysokých škol.

Spolupracující instituce vzájemně posoudí existující slovníky a gramatické popisy obou znakových jazyků a porovnají zkušenosti s jejich praktickou výukou, stejně jako odlišné strategie obou jazykových komunit při obohacování existující znakové zásoby o odbornou terminologii potřebnou pro vědecké účely. Mezinárodní znakový systém bude posouzen jakožto nástroj pro mezinárodní komunikaci Neslyšících umožňující mobilitu Neslyšících mezi evropskými akademickými institucemi. Předmětem analýzy bude rovněž struktura norského studijního programu pro odbornou přípravu tlumočníků znakového jazyka s ohledem na případné využití norských zkušeností v podmínkách českého vysokého školství.